Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Rehabilitacja i nauczanie dziecka głuchego i niedosłyszącego. PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 19 listopada 2014
REHABILITACJA I NAUCZANIE DZIECKA GŁUCHEGO I NIEDOSŁYSZĄCEGO
 
Książki

 1. Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych : (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) / Beata Jachimczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011.  W   71729
 2. Dzieci z uszkodzonym słuchem / Joanna Kobosko, Joanna Kosmalowa. - Wyd. 2 rozszerz. i zm. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005. W   66084, W   66085
 3. Dziecko z wadą słuchu w szkole podstawowej / wybór i oprac. Janina Wyczesany. - Kraków : "Sponsor", 1992. W   45763, P 45764
 4. Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym / Jolanta Zielińska. - Toruń : Adam Marszałek, 2005. W   54793
 5. Egzamin dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących : klasa trzecia gimnazjum 2002 rok : informator / Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000. W   2823 br.
 6. Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu : metody diagnozy, wersja werbalna i wersja w systemie językowo-migowym / Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. W   46780
 7. Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych / Marta Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2009. W 65703, W 66310
 8. Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących / Siegmund Prillwitz ; tł. [z niem.] Tomasz Duliński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. W  46789
 9. Kolorowy świat liter. Z. 1 / Alicja Buława, Anna Prożych ; [il. Anna Sędziwy]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. W   47352
 10. Kolorowy świat liter. Z. 2 / Alicja Buława, Anna Prożych ; [il. Anna Sędziwy]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. W   47353
 11. Kolorowy świat liter. Z. 3 / Alicja Buława, Anna Prożych ; [il. Anna Sędziwy]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. W   47354
 12. Kolorowy świat liter. Z. 4 / Alicja Buława, Anna Prożych ; [il. Anna Sędziwy]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. W   47355
 13. Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących / Jolanta Zielińska. - Toruń : Adam Marszałek, 2005. W 54796
 14. Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce : wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / red. i tł. Ewa Domagała-Zyśk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Specjalnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2009.  W   64225
 15. Mowa dziecka : wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego / Danielle Bouvet ; tł. [z fr.] Rafał Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.  W  46759
 16. Możliwości i ograniczenia w realizacji programu nauczania (w klasie I szkoły dla dzieci głuchych) / pod red. Urszuli Eckert. - Warszawa : WSPS, 1983.   W 32262
 17. Mój uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Urszula Buryn [ et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. W   2928 br.
 18. Mówimy z fonogestami : przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / Kazimiera Krakowiak, Jadwiga Sękowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. W   46784
 19. Nauczanie dzieci głuchych razem ze słyszącymi : (badania i wnioski) / Kazimierz Kirejczyk. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. W   20642
 20. Nauczanie fizyki w szkole podstawowej dla głuchych / Witold Dróżdż, Wacława Jelska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1979. W   24164
 21. Nauczanie języka polskiego w klasie 2 szkoły podstawowej dla głuchych / Irena Tułodziecka. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1977. W   19561
 22. Podstawy audiologii pedagogicznej / Gerhart Linder. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. W   17888
 23. Powodzenie szkolne w klasie I dzieci niedosłyszących / Maria Dubczyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. W   45222, W   43850
 24. Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0-6 lat) : poradnik dla nauczycieli i terapeutów / Joanna Szuchnik [et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. W   3331 br., P   3332 br.
 25. Przewodnik metodyczny : [do podręczników] "W mieście i na wsi" oraz "Ćwiczenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu" dla kl. III szkoły podstawowej dla głuchych / Irena Tułodziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. W   23715
 26. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia dzieci z wadą słuchu : z możliwością zastosowania w terapii dzieci z zaburzeniami mowy / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. - Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog, 2000. W 48949
 27. Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu / Maria Góralówna, Bożena Hołyńska. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984. W   33717, W   33718
 28. Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska. - Warszawa : Difin, 2011. W   68080, W   68079
 29. Rozwijanie mowy dzieci głuchych w nauczaniu początkowym / Irena Stawowy-Wojnarowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1978. W   25529, W   20549, W   20980
 30. Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego / Grażyna Dryżałowska. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. W  59275, W  59276
 31. Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego / Grażyna Dryżałowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. W   62845
 32. Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu : model węgierski / Yvonne Csanyi ; tł. [z niem.] Beata Szymańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. W   45857, W   45858
 33. Sprawdzian dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących kończących szkołę podstawową w 2002 roku : informator / Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000.  W   2819 br.
 34. Terapia psychopedagogiczna dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Cz. 1-2, Dziecko z wadami słuchu w zespole klasowym, Pomoc psychopedagogiczna dziecku o obniżonej sprawności umysłowej / pod red. Janiny Wyczesany i Władysławy Pileckiej ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Krakowie. - Kraków : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1990. W   1814 br.
 35. Terapia psychopedagogiczna dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Cz. 3-4, Psychopedagogiczne podstawy organizacji procesu nauczania - uczenia się dziecka przewlekle chorego, Przepisy prawne / pod red. Janiny Wyczesany i Władysławy Pileckiej ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Krakowie. - Kraków : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1990. W   1736 br.
 36. Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat : poradnik dla nauczycieli ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych / Urszula Buryn [et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. W   3317 br., P   3318 br.
 37. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Karpińska-Szaj. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011. W   68492
 38. Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego : audiofonologia pedagogiczna / Bogdan Szczepankowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. W   64514, W   65893
 39. Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki : materiały pomocnicze. T. 2 / pod red. Urszuli Eckert. - Warszawa : Wydaw. WSPS, 1980. W   27263
 40. Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki : praca zbiorowa / pod red. U[rszuli] Eckert. T. 3. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1982. W   29493
 41. Wychowanie słuchowo-werbalne dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Ewa Kulczycka. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. W   58922
 42. Wykorzystywanie aparatów w nauczaniu dzieci z wadami słuchu / Hanna Siedlanowska-Brzosko, Irena Stawowy-Wojnarowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1985. W   37310, W   37311, W   37312
 43. Wykorzystywanie aparatów w nauczaniu dzieci z wadami słuchu / Hanna Siedlanowska-Brzosko, Irena Stawowy-Wojnarowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1975. W   21613

Artykuły z czasopism


 1. Bądź kulturalny : konspekty zajęć konkursowych dla niesłyszącej młodzieży młodszej - starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum / Lidia Paterman, Bogdan Prus.// Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 22
 2. Częściowa integracja / Grażyna Krupa.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 4, s. 218-221
 3. Czynniki psychofizyczne warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów z wadą słuchu / Beata Boksa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 40-44
 4. Czynniki rodzinne warunkujące osiągnięcia szkolne dzieci niedosłyszących / Beata Boksa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 52-55
 5. Czy społeczna integracja dzieci głuchych i słyszących jest możliwa? : pedagogiczne aspekty interakcji rówieśniczych / Agata Łukaszewicz-Orzechowska.// Kwartalnik Pedagogiczny 2008, nr 3, s. 101-112
 6. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s.174-183
 7. Dialog versus monolog: jak podtrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym ? / Piotr Tomaszewski.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 43-56
 8. Dominika / Jolanta Dmowska-Kielar, Bożena Staśkowiak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 423-424
 9. Dwujęzyczne nauczanie głuchych w Polsce / Małgorzata Czajkowska-Kisil.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 265-275
 10. Dzieci z wadami słuchu / Krystyna Duda.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 4, s. 243-244
 11. Dziecko niedosłyszące w mojej klasie / Ewa Kowalska.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.51-58
 12. Funkcjonowanie językowo - kulturowe osób niesłyszących w słyszącym społeczeństwie / Justyna Leszka.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 192-200
 13. Gry dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niesprawnym narządem słuchu / Krzysztof Stolarski.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 216-224
 14. Jak funkcjonuje dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w szkole? / Anna Czyż.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 3, s. 15-27
 15. Język ciszą zaklęty / Anna Brauze.// Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 49-54
 16. Kolorowe wieże z klocków / Agnieszka Sicińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 1, s. 53-54
 17. Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki / Małgorzata Kupisiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 330-337
 18. Metoda szybkiego wzbogacania kompetencji językowo-kulturowej i pojęciowej dzieci niesłyszących / Marcin Białas.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 199-205
 19. Mistrz dobrego zachowania / Lidia Paterman, Bogdan Prus.// Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 23
 20. Model diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z rozległymi uszkodzeniami neurologicznymi / Elżbieta Maria Minczakiewicz.// Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 29-43
 21. Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : (doniesienia z badań) / Jowita Żuk.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 19-38
 22. Nauczanie języków obcych osób z uszkodzonym słuchem / Anna Zabajewska.// Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 131-132
 23. Nauczanie ucznia z zaburzeniami słuchu w klasie integracyjnej : (historia przypadku opisana na bazie 6-letnich doświadczeń) / Barbara Bojar.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 81-84
 24. O uczeniu języka angielskiego uczniów niesłyszących / Ewa Domagała-Zyśk.// Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 106-111
 25. Poglądy Marii Grzegorzewskiej na temat kształcenia dzieci z wadą słuchu / Beata Jackiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 325-333
 26. Praca z dzieckiem niedosłyszącym / Anna Jakubiak.// Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 3, s. 87-88
 27. Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki w szkole masowej / Jadwiga Smoleńska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 47-48
 28. Regulacje prawne w świetle specyfiki kształcenia i wychowania dzieci z dysfunkcją słuchu do uczestnictwa w kulturze fizycznej / Anna Zwierzchowska, Krzysztof Zwierzchowski.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 17-30
 29. Rehabilitacja językowa dzieci niesłyszących w Polsce / Marcin Białas.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 21-36
 30. Rola wycieczek szkolnych, zielonych szkół w nauczaniu dzieci i młodzieży niesłyszącej / Alicja Kubiak.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 364-373
 31. Rzeczywistość szkolna dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji / Małgorzata Gulip.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 47-51
 32. Scenariusz zajęć słuchowo-ruchowych dla klas integracyjnych z uczniem niesłyszącym / Marzena Czrnowska.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 67-73
 33. Słyszący nauczyciel a świat i kultura niesłyszącego ucznia / Anna Dyjak.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 3, s. 33-40
 34. Uczeń z wadą słuchu / Aleksandra Kubala.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4, s. 58-60
 35. Wpływ uszkodzeń narządu słuchu u dzieci na poszczególne aspekty gry w piłkę nożną / Tomasz Bauza, Krystian Wochna.// Lider. - 2011, nr 6, s. 9-10
 36. Wykorzystanie metody kombinowanej w edukacji dzieci niesłyszących / Katarzyna Wereszka.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, s. 154-156
 37. Zajęcia korekcyjne dla dziecka z niedosłuchem / Maria Morkisz.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 48-51
 38. Znaczenie diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej w nauce czytania u dzieci z zaburzeniami słuchu / Bożenna Odowska-Szlachcic.// Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 84-91

Zbiory audiowizualne


 1. Za szklaną ścianą. Cz. 3 [Film] / scen. i real. Magdalena Lewandowska. - Warszawa : WF "Dydakta", 2000.  DZS   2354

Internet


 1. Dzieci z wadą słuchu — specjalne potrzeby edukacyjne / Barbara Wiśniewska [on-line] [Dostęp 17.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pzg.lodz.pl/attachments/article/29/TSKG_13_wisniewska.pdf
 2. Edukacja głuchych : materiały konferencyjne / Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa, 2014 [on-line] [Dostęp 17.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rpo.gov.pl/sites/default/files/Edukacja_gluchych_materialy_konferencyjne.pdf
 3. Edukacja niesłyszących : publikacja konferencyjna / red. Ewa Twardowska i Małgorzata Kowalska. Łódź : Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 2011 [on-line] [Dostęp 17.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.adam-europe.eu/prj/5431/prj/publikacja_Edukacja%20Nies%C5%82ysz%C4%85cych.pdf
 4. Metody komunikacji stosowane w surdopedagogice.Historia, stan obecny i tendencje rozwojowe / Beata Herominek [on-line] [Dostęp 17.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CMK2NoQt2XIJ:www.kotperski.strefa.pl/PubSOSW4/pro_bh_3.doc+&cd=12&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
 5. Nauka czytania u małych dzieci niesłyszących / Jagoda Cieszyńska W: Audiofonologia Tom XIV, 1999 , s. 66-81 [on-line] [Dostęp 17.11.2014]. Dostępny w World Wide Web:  http://ptnzs.org.pl/audiofonologia/AUDIOFONOLOGIA_TOM_XIV_1999/art5.pdf
 6. Proces  rewalidacji  uczniów niesłyszących / oprac. Bernardyna Anna Berestecka Wiśniewska [on-line] [Dostęp 17.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://idn.org.pl/przemysl/swn/babzip.html
 7. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Decybelek” [on-line] [Dostęp 17.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.decybelek.pl/
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce