Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 3/2014 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 22 października 2014

SERWIS PRASOWY 3/2014


W zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce znajduje się duży zbiór czasopism historycznych. Gromadzone są czasopisma metodyczne dla nauczycieli historii, czasopisma popularnonaukowe oraz naukowe.
"Przegląd Historyczny" jest pismem Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ten kwartalnik jest gromadzony w ostrołęckiej bibliotece, z niewielkimi od 1973 r.
W numerze 2/2014 "Przeglądu Historycznego" opublikowano artykuł Adama Makowskiego pt. "Nikita Chruszczow w Szczecinie. Historyczna wizyta czy historyczne okoliczności?"1. Wizyta premiera Związku Radzieckiego i sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikity Chruszczowa miała miejsce 17 lipca 1959 r. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie "Czy była to wizyta historyczna i przełomowa, czy tylko taką została nazwana po dziesięcioleciach dla potrzeb regionalnej i miejskiej mitologii?".2.
Łukasz Garbal w artykule pt. "Obudzenie loży "Kopernik" w 1961 r. w Warszawie w świetle nowych dokumentów" przybliża proces odrodzenia wolnomularstwa regularnego w Polsce po 1938 r. Autor opiera się na zachowanym diariuszu J.J. Lipskiego oraz na innych dostępnych źródłach 3. Również w zeszycie 2/2014 "Przeglądu Historycznego” przeczytamy o Krzyżackiej dyplomacji w drugiej połowie XIV w., o epizodzie bitwy warszawskiej 1656 r. oraz o francuskiej obecności we wschodnim Śródziemnomorzu na początku XIV w" 4.
Czasopismo "Dzieje Najnowsze" poświęcone jest historii XX w. Jest to kwartalnik wydawany przez Instytut Historii PAN oraz Wydawnictwo DiG. W Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce dostępne są roczniki od 1975 r. Numer 3/2014 poświęcony jest w całości I wojnie światowej.
W artykule "Wielka Wojna z polskiej perspektywy" Włodzimierz Suleja stwierdza, że wojna 1914-1918 nie była polską wojną i to nie o Polskę walczono 5. "Europa zafundowała sobie samobójstwo, czyli wojnę ze strachu przed śmiercią" – jak pisano w ówczesnej prasie francuskiej 6. Jednak lata 1914-1918 okazały się prologiem do niepodległości Polski. To właśnie w tym czasie formuje się polska armia, podejmowane są wysiłki państwowotwórcze, odbudowuje się sądownictwo i szkolnictwo. Tworzono od podstaw służbę zdrowia, prowadzono studia nad skarbowością.
Iwona Sakowicz-Tebinka i Jacek Tebinka są autorami artykułu pt. "Brytyjska historiografia o wybuchu pierwszej wojny światowej – refleksje" 7. Autorzy przyznają, że współczesna historiografia brytyjska jest właściwie historiografią anglosaską obejmującą Brytyjczyków, Amerykanów, Kanadyjczyków, Australijczyków i badaczy innych państw, którzy związali się z brytyjskimi instytucjami akademickimi. Po analizie literatury brytyjskiej na temat genezy wybuchu pierwszej wojny światowej stwierdzają również, że nie ma pełnej zgody odnoście jej przyczyn 8.
W numerze 3/2014 kwartalnika "Dzieje Najnowsze" opublikowano również artykuły nt. francuskiej, rosyjskiej, austriackiej, czeskiej, amerykańskiej, niemieckiej, litewskiej, serbskiej i bułgarskiej historiografii dotyczącej I wojny światowej.
Kolejnym czasopismem historycznym gromadzonym w ostrołęckiej bibliotece jest "Kwartalnik Historyczny". W Czytelni dostępne są roczniki od 1972 r. Publikacja wydawana jest pod auspicjami Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk przez Wydawnictwo Naukowe Semper.
W "Kwartalniku Historycznym" nr 2/2014 opublikowano artykuł Aleksandra Arkusza pt. "Współpraca USA-ZSRR w zakresie repatriacji amerykańskich jeńców wojennych w latach 1944-1947" 9. Autor opisuje działalność Misji Wojskowej USA w ZSRR oraz Pełnomocnego Zarządu Komisarzy Ludowych ZSRR do Spraw Repatriacji. Ostateczne porozumienie odnoszące się do jeńców wojennych i cywilów wyzwolonych przez siły operacyjne pod radzieckim dowództwem i siły operacyjne pod amerykańskim dowództwem podpisano pomiędzy rządem USA a rządem ZSRR dnia 11 lutego 1945 r. w Jałcie 10. Następnie autor omawia trasy repatriacji amerykańskich jeńców wojennych oraz sytuację jeńców amerykańskich i radzieckich.
Również w numerze 2/2014 "Kwartalnika Historycznego" zamieszczono artykuł o Michale Żymierskim – legioniście, generale brygady szpiegu sowieckim podejrzewanym w czasie okupacji o intensywne kontakty z gestapo i z niemieckim wywiadem 11.

1 A.Makowski : Nikita Chruszczow w Szczecinie. Historyczna wizyta czy historyczne okoliczności? Przegląd Historyczny, 2014, z. 2, s. 161-195
2 Tamże, s. 163
3 Ł.Garbal : Obudzenie loży "Kopernik" w 1961 r. w Warszawie w świetle nowych dokumentów. Przegląd Historyczny, 2014, z. 2, s. 197-233
4 A.Szweda, B.Szybkowski : Krzyżacka dyplomacja we Francji. Przegląd Historyczny, 2014, z. 2, s. 263-281; Z.Hundert, A.A.Majewski : O dwóch Rochach Kowalskich[…]. Przegląd Historyczny, 2014, z. 2, s. 283-286 ; K.Polejowski : Ateński miraż – rodzina de Brienne i Grecja w latach 1311-1321[…].Przegląd Historyczny, 2014, z. 2, s. 249-262.
5 W.Suleja : Wielka Wojna z polskiej perspektywy. Dzieje Najnowsze, 2014, nr 3, s. 3-10
6 Tamże, s. 3
7 I. Sakowicz-Tebinka, J. Tebinka : Brytyjska historiografia o wybuchu pierwszej wojny światowej – refleksje. Dzieje Najnowsze, 2014, nr 3, s. 71-83
8 Tamże, s. 83
9 A. Arkusz : Współpraca USA-ZSRR w zakresie repatriacji amerykańskich jeńców wojennych w latach 1944-1947. Kwartalnik Historyczny, 2014, nr 2, s. 253-286
10 Tamże, s. 263
11 J.Pałka : Działalność Michała Żymierskiego w czasie okupacji niemieckiej w świetle akt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Kwartalnik Historyczny, 2014, nr 2, s. 345-377

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce