Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Rodzina polska po 1989 r.

RODZINA POLSKA PO 1989 ROKU

Zestawienie bibliograficzne

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. ADAMCZYK Sławomir
  Przygotowanie do małżeństwa w warunkach Kościoła w Polsce / Sławomir Adamczyk. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 2001
 2. ANDRZEJEWSKI Marek
  Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Marek Andrzejewski. - Kraków : "Zakamycze", 2003
 3. BALCERZAK- Paradowska Bożena
  Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków : przemiany, zagrożenia, potrzeba działań / Bożena Balcerzak-Paradowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004
 4. BALCERZAK- Paradowska Bożena
  Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków : przemiany, zagrożenia, potrzeba działań / Bożena Balcerzak-Paradowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. - (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
 5. BALCERZAK- Paradowska Bożena
  Rodziny wielodzietne a bezrobocie / Bożena Balcerzak-Paradowska, Dorota Staszewska ; pod red. merytoryczną B. Balcerzak-Paradowskiej. - Warszawa : IPiSS, 1992
 6. BRĄGIEl Józefa
  Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej / Józefa Brągiel. - Opole : UO, 1994
 7. BRODA Alfred
  Problem odnowy duszpasterstwa rodzin w Diecezji Bielsko-Żywieckiej : studium socjologiczno-pastoralne, na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w parafiach : Zwardoń, Milówka i Bielsko-Biała / Alfred Broda. - Żywiec : P.W. [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe] "GEM", 2000
 8. CZUBA Krystyna
  Spróbuj pomyśleć / Krystyna Czuba. - Warszawa : "Soli Deo", 1997
 9. DYCZEWSKI Leon
  Więź między pokoleniami w rodzinie / Leon Dyczewski. - Lublin : TNKUL, cop. 2002
 10. DZIECKO w pomocy społecznej : opinie teoretyków i praktyków / [red. nauk. Danuta M. Piekut- Brodzka ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej]. - Warszawa : Koło Naukowe Pracy Socjalnej w APS, 2003
 11. DZIETNOŚĆ kobiet polskich w okresie transformacji ustrojowej : materiały z konferencji demograficznej, Unieście/Koszalin 18 i 19 września 1999 / pod red. Ewy Frątczak i Izydora Sobczaka ; Polskie Towarzystwo Demograficzne. Zarząd Główny, Warszawa. - Warszawa : PTD, 2000
 12. DZIĘCIELSKA- Machnikowska Stefania
  Jak żyją bezrobotni łodzianie / Stefania Dzięcielska-Machnikowska ; [Uniwersytet Łódzki. Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Zawodu]. - Łódź : UŁ. IS. KSZ, 1994. - (Prace Badawcze Realizowane w Katedrze Socjologii Zawodu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego ; 12)
 13. EDUKACJA prorodzinna : księga dedykowana Profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu pod red. / Marii Chymuk i Danuty Topy. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000
 14. GRANIEWSKA Danuta
  Współczesne zagrożenia realizacji podstawowych funkcji rodziny / Danuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska, Dorota Głogosz ; pod red. merytoryczną D. Graniewskiej. - Warszawa : IPiSS, 1994
 15. IGNATCZYK Walentyna
  System wartości rodzinnych młodzieży polskiej końca XX wieku / Walentyna Ignatczyk. - Poznań : "Bonami", 2002
 16. INSPIRACJE edukacyjne : polsko-niemieckie prolegomena do studium nad współczesną szkołą : polnisch-deutsche Prolegomena zum Studium der zeitgenössischen Schule / red. nauk. Michał Głażewski, Lech Sałaciński ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2004
 17. KAWULA Stanisław
  Mozaikowość rodziny : szkic do portretu współczesnych form rodzinno-małżeńskich / Stanisław Kawula. - Olsztyn : "Adiaphora", 2003
 18. KAZANOWSKI Zdzisław
  Środowisko rodzinne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim / Zdzisław Kazanowski. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003
 19. KOBIETY wobec przemian okresu transformacji / red. nauk. Krystyna Faliszek, Elisabeth McLean Petras, Kazimiera Wódz. - Katowice : "Śląsk", 1997 Mater. z konferencji naukowej, Katowice 21-22 czerwca 1996 r.
 20. KOŁACZEK Bożena
  Sytuacja zawodowa i rodzinna kobiet poszukujących pracy / Bożena Kołaczek. - Warszawa : IPiSS, 1991, 1992
 21. KOSZAŁKA Grażyna
  Model małżeństwa i rodziny w środowisku polonijnym północnych Niemiec : (na przykładzie Hamburga) / Grażyna Koszałka. - Pelplin : "Bernardinum", 2004
 22. KOSZAŁKA Grażyna
  Perspektywy rodziny polskiej w Unii Europejskiej / Grażyna Koszałka, Marta Makara-Studzińska, Henryk Koszałka. - Lublin : "Print 6", 2004
 23. KOWALCZYK Mirosława
  Socjodemograficzne uwarunkowania wspierania potrzeb i aspiracji dzieci w środowisku rodzinnym / Mirosława Kowalczyk-Szymańska. - [Łódź] : "Reiprint", [2001]
 24. KOZUBSKA Alicja
  Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim / Alicja Kozubska. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000
 25. KWESTIE społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Jana Daneckiego i Barbary Rysz-Kowalczyk ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. - Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych, 1992
 26. KWESTIE społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Jana Daneckiego i Barbary Rysz-Kowalczyk ; [Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej]. - (Wyd. 2 uzup. i rozsz.). - Warszawa : UW. IPS : Ośrodek Badań Społecznych, 1994
 27. LESZCZYŃSKI Zdzisław
  Dziecko w rodzinie patologicznej : rady dla rodziców i nauczycieli / Zdzisław Leszczyński, Robert Leszczyński, Sylwia Kocierz ; Akademia Podlaska. Instytut Pedagogiki, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : AP IP, 2004
 28. MAJKOWSKI Władysław
  Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej : studium socjologiczne / Władysław Majkowski. - Kraków : Wydaw. Księży Sercanów, cop. 1997
 29. MALINOWSKI Andrzej
  Uwarunkowania rozwoju somatycznego dzieci łódzkich w okresie osiągania szkolnej dojrzałości edukacyjnej / Andrzej Malinowski, Wiesław Skoczylas. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2000
 30. MARZEC Helena
  Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym / Helena Marzec. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, cop. 2001
 31. MIĘDZYGENERACYJNA transmisja dziedzictwa kulturowego : globalizm versus regionalizm / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jerzego Halickiego, Jolanty Muszyńskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2003
 32. MIĘDZYGENERACYJNA transmisja dziedzictwa kulturowego : społeczno-kulturowe wymiary przekazu / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jerzego Halickiego, Jolanty Muszyńskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2003
 33. MISIASZEK Antoni
  Zagrożenia moralne młodzieży wyzwaniem dla duszpasterstwa / Antoni Misiaszek. - Pelplin : "Bernardinum", 1996
 34. NOWAK- Dziemianowicz Mirosława
  Doświadczenia rodzinne w narracjach : interpretacje sensów i znaczeń / Mirosława Nowak-Dziemianowicz. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002
 35. OBLICZE współczesnej rodziny polskiej : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Mierzwińskiego, Ewy Dybowskiej ; [aut. Lucjan Kocik et al.]. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydaw. WAM, 2003
 36. OPIEKA i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003
 37. OSTRIHANSKA Zofia
  Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego / Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin. - Wyd. 2. - Lublin : "Norbertinum", 2000
 38. OSTRIHANSKA Zofia
  Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego / Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin. - Lublin : "Norbertinum", 1999
 39. PARTNERSTWO w rodzinie i na rzecz rodziny : materiały z konferencji zorganizowanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny i Kobiet oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie w dniu 15 maja 1997 r. - [red. Halina ˝eglicka]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1997. - (Raport IPiSS , 1230-2872 ; z. 13)
 40. PAWŁOWSKA Róża
  Miłość i seks w percepcji uczniów / Róża Pawłowska, Elżbieta Jundziłł. - Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna ; Koszalin : Wydaw. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1999
 41. PEDAGOGIKA wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. - Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998
 42. POKOLENIE wygranych? : dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski / pod red. Janusza Sztumskiego. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2001
 43. PRACE Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 82
 44. PSYCHOLOGIA w służbie rodziny / pod red. Iwony Janickiej i Teresy Rostowskiej. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu łódzkiego, 2003
 45. PUCHNAREWICZ Elżbieta
  Rodzina w społeczności lokalnej miasta Pruszkowa w okresie transformacji : rozszerzona wersja raportu o takim samym tytule, napisanego przez autorkę dla Komisji Do Spraw Rodziny przy Radzie Miejskiej w Pruszkowie / Elżbieta Puchnarewicz . - [Białystok : "Kartki" Stowarzyszenie Artystyczne], 1998
 46. RAKOWSKI Witold
  Nauczyciele szkół podstawowych i średnich : rodzina, praca, warunki życia / Witold Rakowski. - Warszawa : SGH. Oficyna Wydawnicza, 2000
 47. RAPORT o sytuacji polskich rodzin / Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny. - Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Biuro PRdSR, 1998
 48. RODZINA fundamentem społeczeństwa, narodu i państwa / pod red. Stanisława Kowolika ; [aut. Jerzy Bajda et al.]. - Tarnowskie Góry : Fundacja Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga, 2004. - (O Ład Życia Społeczno-Gospodarczego)
 49. RODZINA podlaska początku XXI wieku : raport z badań / [red. Jarosław Danowski]. - Białystok : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2000-2001
 50. RODZINA polska u progu XXI wieku : I sympozjum naukowe [...] w Łowiczu w dniach 20-21 maja 1996 roku / red. nauk. Henryk Cudak. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997
 51. RODZINA polska w okresie kryzysu i ożywienia gospodarczego (1990-1995) / pod red. Witolda Rakowskiego ; Polskie Towarzystwo Demograficzne, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. - Warszawa : PTD, 1997
 52. RODZINA, rozwój, praca : wybrane zagadnienia / pod red. Teresy Rostowskiej i Jana Rostowskiego. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2002
 53. RODZINA środowiskiem życia / [red. t. Karol Klauza]. - Częstochowa : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 1994. - (Biblioteka "Niedzieli" ; 6) Zawiera materiały z sympozjum nt. : Problemy polskiej rodziny, Kraków marzec 1994
 54. RODZINA w jednoczącej się Europie : praca zbiorowa / pod red. Władysława Nowaka i Michała Tunkiewicza. - Olsztyn : "Hosianum", 2003. - (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ; nr 14)
 55. RODZINA w okresie transformacji systemowej / pod red. Adama Kurzynowskiego ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie]. - Warszawa : WSP TWP, 1995
 56. RODZINA w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : GUS. Zakład Wydawnictw Statystycznych, 1994
 57. RODZINA współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. -Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2001
 58. ROGALA-Obłękowska Jolanta
  Młodzież i narkotyki : rodzinne czynniki ryzyka nałogu / Jolanta Rogala-Obłękowska ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. - Warszawa : ISNS UW, 1999
 59. ROSTOWSKA Teresa
  Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie : analiza psychologiczna / Teresa Rostowska. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu łódzkiego, 2001
 60. RUSEK Halina
  Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja : studium socjologiczne / Halina Rusek. - Katowice : Wydaw. UŚ, 1997
 61. RYBCZYŃSKA Dorota A.
  Poziom życia rodzin a poczucie ubóstwa : badania socjologiczne w rejonie Polski zachodniej / Dorota Rybczyńska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1995
 62. RYSZ- KOWALCZYK Barbara
  Pokolenie w fazie późnej dojrzałości : deformacje cyklu życia a zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce / Barbara Rysz-Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Polityki Społecznej. Uniwersytet Warszawski, [1995]
 63. SAMORZĄDNA Rzeczpospolita : wartości, programy, wychowanie / Liga Krajowa. Liga Miejska. Liga Wiejska. - Częstochowa : LK, 2001
 64. SASAL Hanna Dorota
  Niebieskie karty : przewodnik do procedury interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie / Hanna Dorota Sasal. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
 65. SFERA społeczna w 1998 roku na tle lat 1990-1997 - zjawiska i tendencje / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Departament Rozwoju Społecznego. - Warszawa : [RCSS], 2000
 66. SKRZYPNIAK Ryszard
  Socjalizacja i wychowanie w rodzinach o zróżnicowanej liczbie dzieci / Ryszard Skrzypniak. - Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 1997
 67. SLANY Krystyna
  Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie / Krystyna Slany. - Kraków : "Nomos", 2002
 68. SPOŁECZNO-ekonomiczne położenie bezrobotnych : raport z badania modułowego przeprowadzonego w sierpniu 1993 r. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności / Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Dochodów Ludności. - Warszawa : GUS. DPiDL, 1994
 69. SUŁKOWSKI Łukasz
  Organizacja a rodzina : więzi rodzinne w życiu gospodarczym / Łukasz Sułkowski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2004
 70. SYTUACJA społeczna i materialna bezrobotnych oraz świadczeniobiorców pomocy społecznej w wybranych środowiskach lokalnych : [studia z polityki społecznej (1992)] : raport z badań / przeprowadzonych przez zespół w składzie (kier.) Adam Kurzynowski [et al.] ; [red. nauk. A. Kurzynowski] ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Katedra Socjologii Pracy, Polityki Społecznej i Zatrudnienia. - Warszawa : SGH. KSPPSiZ, 1993
 71. SZANSE i zagrożenia współczesnej rodziny : II konferencja środowiskowa, Szczecin 24-25 listopada 2001 / [red. Barbara Skurzyńska] ; Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej. Oddział w Szczecinie. Telefon Zaufania 988. - Szczecin : "Zapol", 2001
 72. SZLENDAK Tomasz
  Zaniedbana piaskownica : style wychowania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych / Tomasz Szlendak. - Warszawa : ISP, 2003. - (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
 73. TRAWIŃSKA Maria
  Rodziny niepełne i wielodzietne / Maria Trawińska ; [współaut. Joanna Kuleszyńska-Dobrek ; Centrum Rozwoju Służb Społecznych], PHARE. - Warszawa : CRSS, 1996
 74. TRUDNE problemy dorastającego pokolenia : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej [...], 21-22 października 1996 / pod red. Teresy Sołtysiak, Ireny Łabuć-Kryski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1998
 75. TYSZKA Zbigniew
  Rodzina we współczesnym świecie / Zbigniew Tyszka. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003
 76. WOLIŃSKA Jolanta Maria
  Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. - Lublin : Wydaw. UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej], 2000
 77. WSPÓŁCZESNA rodzina polska - jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie / pod red. Henryka Cudaka, Heleny Marzec ; Akademia Świętokrzyska w Kielcach im. Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii AŚ, 2001
 78. WSPÓŁCZESNE rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001
 79. WSPÓŁCZESNE rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki ; [aut. Bożena Balcerzak-Paradowska et al.]. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. - (Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , 0554- 8225 ; nr 30)
 80. WSPÓŁCZESNE rodziny polskie w okresie radykalnych zmian społecznych : materiały z konferencji naukowej Łukęcin, 4-5 grudnia 1997 roku / pod red. Ludwika Janiszewskiego. - Szczecin : US, 1998. - (Materiały Konferencyjne / Uniwersytet Szczeciński , 1232-5848 ; nr 34)
 81. WSPÓŁCZESNE zagrożenia realizacji podstawowych funkcji rodziny : wypowiedzi i opinie respondentów. T. 2, Aneks / wyór mater. Danuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska, Dorota Głogosz ; pod red. merytoryczną D. Graniewskiej. - Warszawa : IPiSS, 1994
 82. WYBRANE problemy pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997
 83. ŻEBROKOWA Barbara
  Samorządy wobec problemów społeczności lokalnych / Barbara Żebrokowa, Jerzy Kopel. - Cieszyn : Zakład Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Śląskiego, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Adamski Franciszek
  Kondycja społeczno-moralna rodziny polskiej lat 1989-1999 : skrót pracy / Franciszek Adamski // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 4 . - (2001) s. 17-35
 2. Balcerzak-Paradowska
  Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny / Bożena Balcerzak-Paradowska. - Streszczenie w języku angielskim // Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - 2001, z. 4, s. 171-179
 3. Biała Jolanta
  Niektóre czynniki różnicujące sytuację wychowawczą dziecka we współczesnej rodzinie / Jolanta Biała // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 6. - (2003), s. 193-200
 4. Bieleń Robert
  Wsparcie i ochrona ze strony Kościoła katolickiego dla polskich rodzin dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem / Robert Bieleń // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 5. - (2002), s. 181-203
 5. Borowik Zbigniew
  Forum Rodzina i Gospodarka / Zbigniew Borowik // Społeczeństwo. - 2001, nr 3/4, s. 505-506
 6. Cudak Henryk
  Konsekwencje zubożenia funkcji ekonomicznej we współczesnej rodzinie polskiej / Henryk Cudak // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 6 . - (2003), s. 33-39
 7. Daszyńska Maria
  Sytuacja bytowa rodzin : tendencje zmian / Maria Daszyńska // Polityka Społeczna. - 2002, nr 4, s. 14-18
 8. Dąbrowska Zofia
  Przegląd polskich badań psychologicznych z lat dziewięćdziesiątych / Zofia Dąbrowska // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 5. - (2002), s. 39-50
 9. Dróżdż Katarzyna
  Wpływ przemian ustrojowych w Polsce na funkcjonowanie rodziny i szkoły / Katarzyna Dróżdż //Z Doświadczeń Pedagoga. - 1999, nr 3/4, s. 53-61
 10. Hałgas Iwona
  Jak zmieniała się polska rodzina po 1989 roku / Iwona Hałgas // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 1, s. 8-9
 11. Hrynkiewicz Józefina
  Rodzina i ekonomia / Józefina Hrynkiewicz // Znaki Nowych Czasów. - Nr 11. - (2004), s. 51-62
 12. Izdebska Jadwiga
  Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : nowy wymiar dzieciństwa / Jadwiga Izdebska / Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 5. - (2002), s. 125-142
 13. Karpowicz Marta, Karpowicz Ryszard
  Współczesna rodzina polska i jej funkcjonowanie / Marta Karpowicz, Ryszard Karpowicz. - Streszczenie w języku angielskim // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 33-38
 14. Korczak Leandra, Kozłowski Waldemar
  Rodzina wobec wyzwań transformacji ustrojowej / Leandra Korczak, Waldemar Kozłowski // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 50-63
 15. Kowalczyk Krzysztof
  Rodziny polskie w pierwszej połowie lat 90 / Krzysztof Kowalczyk. - Streszczenie w języku angielskim // Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica / Uniwersytet Szczeciński Nr 10. - (1998), s. 45-54
 16. Kowalska Anna
  Tworzenie rodzin przez absolwentów wchodzących na rynek pracy w latach 1989-1997 / Anna Kowalska. - Streszczenie w języku angielskim // Studia Demograficzne. - 2001, nr 1, s. 41-65
 17. Krzesińska-Żach Beata
  Pracownik socjalny wobec zagrożeń współczesnego człowieka / Beata Krzesińska-Żach. - Streszczenie w języku angielskim // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach - Mazur. - Nr 8. - (2003), s. 68-75
 18. Leszczyńska Anna
  Bezpieczeństwo rodziny w okresie transformacji ustrojowej / Anna Leszczyńska // Auxilium Sociale. - 1998, nr 3/4, s. 196-201
 19. Leszkowicz-Baczyńska Żywia
  Rodzina polska - źródło barier czy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? / Żywia Leszkowicz-Baczyńska // Rocznik Lubuski. - T. 29, cz. 1. - (2003), s. 97-112
 20. Lisowska Ewa
  Rodzina w okresie transformacji - tendencje kryzysowe czy umacniające? / Ewa Lisowska. - Streszczenie w języku angielskim // Biuletyn IGS. - 1995, nr 3/4, s. 67-76
 21. Marzec Helena
  Przemiany gospodarczo-ustrojowe w kraju końca XX wieku i początków XXI i ich wpływ na funkcjonowanie polskich rodzin / Helena Marzec // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 5. - (2002), s. 51-63
 22. Marzec Helena
  Współczesna rodzina polska i jej funkcjonowanie / Helena Marzec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 61-63
 23. Maślanka Wacław
  Wpływ transformacji ustrojowej na złe funkcjonowanie rodzin w Polsce / Wacław Maślanka. - Streszczenie w języku angielskim // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 39-43
 24. Matyjas Bożena
  Bezrobocie rodziców, a sytuacja domowa i szkolna dzieci / Bożena Matyjas // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 5. - (2002), s. 173-180
 25. Nowakowska Ewa
  Karuzela z rodzinami / Ewa Nowakowska // Polityka. -1998, nr 37, s. 78, 80 ,83
 26. Radziewicz-Winnicki
  Położenie rodzin emerytów i rencistów oraz ich opinie o polityce społecznej prowadzonej przez państwo : (w ocenie osób badanych) / Andrzej Radziewicz-Winnicki // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T.1. - (1998), s. 143-171
 27. Sakiewicz Tomasz
  Mieszczuchy w betonowych komórkach : raport o polskiej rodzinie / Tomasz Sakiewicz // Gazeta Polska. -1998, nr 37, s. 12-13
 28. Sieradzki Jacek, Łepkowska Ilona i inni
  Gry rodzinne : dyskusja / Jacek Sieradzki, Ilona Łepkowska, Piotr Mikucki, Małgorzata Szpakowska, Anna Augustynowicz // Dialog. - 2003, nr 10, s. 86-93
 29. Szyszkowska Maria
  Nasze stulecie : prognozy dla rodzin w Polsce na początek XXI wieku : głos filozofa / Maria Szyszkowska. - Streszczenie w języku angielskim // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. 3-8
 30. Tchórzewski Andrzej Michał
  Pomocniczość i solidaryzm jako zasady przeciwdziałania traumie cywilizacji nierówności w rodzinie XXI wieku / Andrzej Michał Tchórzewski // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 6. - (2003), s. 23-32
 31. Tyszka Zbigniew
  Ku społeczeństwu postindustrialnemu : kondycja rodziny polskiej w dobie przyspieszonych przemian / Zbigniew Tyszka // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 2 . - (1999), s. 31-39
 32. Tyszka Zbigniew
  Sprawozdanie z konferencji naukowej na temat "Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian" / Zbigniew Tyszka // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 13. - (2001), s. 289-290
 33. Wachowiak Anna
  Przemiany postaw polskich rodzin w okresie transformacji wobec religijności oraz planowania rodziny / Anna Wachowiak. - Streszczenie w języku angielskim // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 14. - (2002), s. 87-95
 34. Wolna-Van Das Henryka
  Dzikie grusze / Henryka Wolna-Van Das // Wiadomości Kulturalne. - 1998 , nr 5, s. 7
 35. Zabielski Józef
  Sytuacja rodziny w Polsce dziś / Józef Zabielski. - Streszczenie w języku angielskim // Rocznik Teologii Katolickiej. - T. 2. - (2003), s. 27-40
 36. Żurek Aldona
  Relacje zachodzące pomiędzy miejską rodziną małą a rodziną dużą / Aldona Żurek. - Streszczenie w języku angielskim // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 13 . - (2001), s. 57-70

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce