Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Poradnictwo zawodowe

PORADNICTWO ZAWODOWE

Zestawienie bibliograficzne za lata 1990 - 2007

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. BAŃKA Augustyn
  Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy : psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym / Augustyn Bańka. - Poznań : "Print-B" , 1995. - 301 s. : rys., wykr. ; 23 cm
 2. BIURO Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy :
  materiały z konferencji, która odbyła się w dniu 17 stycznia 2001 roku w Warszawie / oprac. Jolanta Wanielista ; Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. - Warszawa : WUP , 2001. - 105 s. ; 26 cm
 3. BORAK- KWAPISZ Joanna
  Poradnik dla rodziców : właściwy wybór - podstawą sukcesu / Joanna Borak-Kwapisz. - Warszawa : DDK [Doradztwo, Dobór Kadr]. Wydaw. , 1997. - 45 ; 47 s. : rys. ; 21 cm
 4. CENTRA informacji i planowania kariery zawodowej w XXI w. / [red. Grażyna Zawadzka,
  Cecylia Pielok] ; Krajowy Urząd Pracy. Departament Standaryzacji Usług. - Warszawa : KUP , 2001. - 133 s. ; 24 cm
 5. CYNDECKI Janusz Ryszard
  Wybrane problemy przygotowania zawodowego kadr : doskonalenie służby pracowniczej : kurs ogólnozawodowy. - Blachownia : ODKKiS , 1977. - [2], 71, [1] s. : tab. ; 22 cm
 6. CZERWIŃSKA- JASIEWICZ Maria
  Psychologiczne problemy wyboru zawodu / Maria Czerwińska-Jasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 1991. - 87 s. : rys. ; 24 cm
 7. DOLNA Hanna
  Szukam pracy : materiały dla nauczycieli / Hanna Dolna. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom" , 1997. - 24 s. : rys. ; 30 cm
 8. DORADCA zawodowy w warunkach przemian gospodarczych : materiały pokonferencyjne / pod red. Władysławy Brzozowskiej i Wandy Rachalskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Wyd. 2. - Częstochowa : Wydaw. WSP , 1997. - 168 s. : wykr. ; 24 cm
 9. GLADDING Samuel T.
  Poradnictwo zawodowe : zajęcie wszechstronne / Samuel T. Gladding ; [tł. z ang. INTERLINK ; Departament Poradnictwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych Urzędu Pracy]. - Warszawa : "Elipsa" , cop. 1994. - 223 s. : rys. ; 24 cm
  Oryg. : "Counseling : a comprehensive profession" 1999
 10. GORZAŁCZYŃSKA Irena
  Doradca pracy / [aut. oprac. Irena Gorzałczyńska]. - Sierpc : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Demon" , 1996. - [2], 18 k. : rys. ; 30 cm
 11. GOTOWOŚĆ do zmian : droga do doskonalenia w świecie dynamicznych zmian / [red.]
  Grażyna Zawadzka, Cecylia Pielok] ; Krajowy Urząd Pracy. Departament Standaryzacji Usług. - Warszawa : KUP , 2000. - 114, [1] s. ; 24 cm
 12. HERR Edwin L., CRAMER Stanley H.
  Planowanie kariery zawodowej. Cz. 1 / Edwin L. Herr, Stanley H. Cramer ; [tł. z jęz. ang. Ewa Nowowiejska-Kubów ; wybór i oprac. wersji pol. Grażyna Morys-Gieorgica ; Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego]. - Warszawa : Krajowy Urząd Pracy Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji , 2001. - 213 s. ; 24 cm
  Wybór z: "Career guidance and counseling throught the life span : systematic approaches" 1996
 13. INFORMACJA i orientacja szkolna i zawodowa : słownik / [tł. z fr. i adaptacja Wanda
  Rachalska]. - Warszawa : Urząd Pracy , 1994. - 181 s. : err. ; 21 cm
  Oryg. : Information et orientation scolaire et professionnelle
 14. JURAŚ- KRAWCZYK Barbara
  Edukacyjny i społeczny wymiar bezrobocia : (na przykładzie dużego miasta) / Barbara Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wydaw. UŁ , 2000. - 163, [2] s. ; 24 cm
 15. KURS inspiracji / [oprac. zespół w składzie Małgorzata Kaczyńska et al.]. - Warszawa :
  Krajowy Urząd Pracy , 1997. - 134 s. : il. ; 24 cm
 16. LAMB Ray
  Poradnictwo zawodowe w zarysie / Ray Lamb ; [tł. Leszek Ryniak]. - Warszawa : Krajowy Urząd Pracy : Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego , 1998. - 50 s. ; 24 cm
 17. METODY grupowego poradnictwa zawodowego : kurs inspiracji.Cz. 2 / [oprac. Małgorzata Kaczyńska et al. ; red. Anna Milewska]. - Warszawa : Krajowy Urząd Pracy : Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego , cop. 1998. - 124 s. : il. ; 24 cm
 18. MŁODZIEŻ - wykształcenie, praca : dylematy w zmieniającej się rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołdry-Gwiżdż. - Opole : Państ. Instytut Naukowy - Instytut Śląski , 1997. - 104 s. : mapy, wykr. ; 23 cm
 19. MOJA przyszłość zawodowa : poradnik dla młodzieży kończącej szkoły ponadpodstawowe.Cz. 1 / Zakład Doskonalenia Zawodowego. - Wyd. 3 - uzup. - Warszawa : ZDZ , 1999. - 112 s. : 1 mapa, rys. ; 21 cm
 20. MOJA przyszłość zawodowa : pracuję na własny rachunek, jestem pracodawcą : materiał szkoleniowy do wykorzystania w ramach programu "Start zawodowy młodzieży".Cz. 2 / Zakład Doskonalenia Zawodowego. - Warszawa : ZDZ , 1999. - 48 s. ; 21 cm
 21. NARODOWE Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego : rozwój eurodoradztwa / [oprac. i red. Anna Woynarowska-Janiszewska, Agnieszka Pyszczak] ; Krajowy Urząd Pracy. Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego. - Warszawa : KUP , 2002. - 70 s. ; 24 cm
 22. PARZĘCKI Ryszard
  Edukacja i poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich / Ryszard Parzęcki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP , 1996. - 121 s. : wykr. ; 21 cm
 23. PARZĘCKI Ryszard
  Edukacja zawodowa młodzieży szkół średnich w systemie stacjonarnego kształcenia wyższego / Ryszard Parzęcki ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział w Toruniu. - Toruń : CDN, 1991. - 133 s. ; 21 cm
 24. PARZĘCKI Ryszard
  Orientacja i poradnictwo zawodowe : materiały informacyjno-metodyczne / Ryszard Parzęcki, Krzysztof Symela, Bogdan Zawadzki. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji , 1995. - 178 s. ; 24 cm
 25. PARZĘCKI Ryszard
  Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym / Ryszard Parzęcki ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : WSHE , 1999. - 202, [2] s. : wykr. ; 24 cm
 26. PASZKOWSKA- ROGACZ Anna
  Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej , 2001. - 43 s. ; 21 cm
 27. PIELOK Cecylia
  Vademecum absolwenta szkoły ponadpodstawowej : (dalsze kształcenie, zawód, praca) / Cecylia Pielok, Grażyna Sołtysińska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej , 1995. - 84 s. : err. ; 24 cm
 28. PODEJMOWANIE decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / pod red. Bożeny Wojtasik. - Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Radom : Instytut Technologii Eksploatacji , 2001. - 424 s. : il. ; 24 cm
 29. PODOSKA- Filipowicz Elżbieta
  Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego / Elżbieta Podoska-Filipowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1990. - 99 s. ; 24 cm
 30. PODRĘCZNIK oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności / [aut. Wojciech Kreft et al.]. - [Warszawa : Krajowy Urząd Pracy] Gdańsk : "Demon" , 2000. - 325 s. ; 30 cm
 31. PODRĘCZNIK oceny zawodu / [aut. Ray Lamb et al. ; red. Anna Milewska]. - Warszawa : Krajowy Urząd Pracy : Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego , 1998. - 79 s. : il. ; 24 cm
 32. PORADNIK dla młodzieży potrzebującej pomocy / [oprac. Jolanta Pollak, Sławomir Tkaczyk]. - Warszawa : Fundacja "Świat na Tak" , 2000. - 71 s. : il. ; 21 cm
 33. PROBLEM niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym : praca zbiorowa / pod red. Barbary Szczepankowskiej i Antoniny Ostrowskiej. - Warszawa : Krajowy Urząd Pracy , 1998. - 218, [1] s. ; 24 cm
 34. PRZYGOTOWANIE i doskonalenie zawodowe pracowników : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Pietrulewicza. - Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii : Instytut Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T[adeusza] Kotarbińskiego , 1996. - 112 s. : wykr. ; 21 cm
 35. PSYCHOLOGICZNA problematyka doradztwa zawodowego : materiały do studiowania. T. 1 / pod red. Henryka Skłodowskiego. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego , 1999. - 270 s. ; 24 cm
 36. RACHALSKA Wanda
  Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu na lekcjach pracy-techniki : przewodnik metodyczny dla nauczycieli pracy-techniki / Wanda Rachalska, Krystyna Lelińska, Jadwiga Wołejszo ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. - Warszawa : CDN , 1990. - 213 s. : rys., wykr. ; 25 cm
 37. SEKUŁA Bogdan, PIELOK Cecylia
  Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych : scenariusze na użytek poradni psychologiczno-pedagogicznych / Bogdan Sekuła, Cecylia Pielok. - [Wyd. 2 popr.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej , 1996. - 98, [1] s. : rys. ; 21 cm
 38. SKŁODOWSKI Henryk
  Kwestionariusze wykorzystywane w poradnictwie zawodowym / Henryk Skłodowski, Tomasz Kucharski. - Łódź : Henryk Skłodowski. - Toruń : Tomasz Kucharski , 2000. - 187 s. : il. ; 24 cm
 39. SOŁTYSIŃSKA Grażyna, TRZECIAK Włodzimierz
  Jak wybierać zawód? : zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas 8 / Grażyna Sołtysińska, Włodzimierz Trzeciak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1993. - 49, [1] s. : rys. ; 24 cm
 40. SOWA Józef
  Środowiskowe i wychowawcze uwarunkowania wyboru zawodu przez młodzież niepełnosprawną / Józef Sowa ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wydaw. WSP , 1990. - 443 s. ; 24 cm
 41. STĄSIEK Kazimierz, ZIĘCINA- BANEK Maria
  O poradnictwie zawodowym dla osób niepełnosprawnych / Kazimierz Stąsiek, Maria Zięcina-Banek ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. - Warszawa : WSPS , 1991. - 104 s. : fot., rys. ; 24 cm
 42. SYSTEM szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy : Francja / [tł. Małgorzata Karasowska ; oprac. wersji pol. Grażyna Morys-Gieorgica] ; Krajowy Urząd Pracy, Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego. - Warszawa : KUP , cop. 2001. - 52, [1] s. ; 24 cm
 43. SYSTEM szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy : Wielka Brytania / [tł. Dorota Małachowska ; oprac. wersji polskiej Paulina Bogdańska, Zbigniew Sztykiel]. - Warszawa : Krajowy Urząd Pracy Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji , [2000]. - 55 s. ; 24 cm
 44. TADEUSIEWICZ Grażyna
  Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN. Oddział , 1997. - 163, [1] s. : wykr. ; 21 cm
 45. TESTY i autotesty w poradnictwie zawodowym. - Warszawa : Krajowy Urząd Pracy , 1996. - 128 s. ; 24 cm
 46. TRZECIAK Włodzimierz
  Uczeń wybiera zawód : poradnik dla nauczycieli techniki, wychowawców klas 8 i pedagogów szkolnych / Włodzimierz Trzeciak, Grażyna Sołtysińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1996. - 29, [2] s. ; 24 cm
 47. TRZECIAK Włodzimierz
  Uczeń wybiera zawód : poradnik dla nauczycieli techniki / Włodzimierz Trzeciak, Grażyna Sołtysińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1993. - 29, [2] s. ; 24 cm
 48. WAIDNER Gunther
  Metodyka poradnictwa zawodowego : aspekty psychologiczne - wskazówki praktyczne / Gunter [!] Waidner, Johann Sturm, Kurt-Wilhelm Bauer ; [tł. Jolanta Czelny]. - Warszawa : Krajowy Urząd Pracy Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji , 1996. - 122 s. ; 24 cm
  Tyt. oryg.: "Methodik der Arbeitsberatung : psychologische Aspekte - Hinweise fur die Praxis"
 49. WŁODEK- CHRONOWSKA Jadwiga
  Komunikacja perswazyjna w poradnictwie zawodowym / Jadwiga Włodek-Chronowska. - Wrocław Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1993. - 120 s. ; 24 cm
 50. WOJTASIK Bożena
  Doradca zawodu : studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa / Bożena Wojtasik. - [Wyd. 1, dodr.]. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1994. - 136 s. : rys., wykr. ; 24 cm
  Acta Universitatis Wratislaviensis . Prace Pedagogiczne
 51. WOJTASIK Bożena
  Doradca zawodu : studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa / Bożena Wojtasik. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1993. - 136 s. : rys. ; 24 cm
 52. WOJTASIK Bożena
  Warsztat doradcy zawodu : aspekty pedagogiczno-psychologiczne / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN , 1997. - 202, [2] s. : err. ; 21 cm
 53. WOJTASIK Bożena
  Wybór doradcy zawodu przez młodzież, rodziców i nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Wrocław : Wrocławska Oficyna Nauczycielska , 1993. - 143 s. : wykr. ; 20 cm
 54. WYBRANE problemy transformacji w Polsce : (na przykładzie prac dyplomowych z lat 1994-1995) / pod red. Wandy Rachalskiej i Władysławy Brzozowskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP , 1997. - 254 s. ; 24 cm
 55. ZAPLANUJ karierę! : przewodnik dla nauczyciela / oprac. Elżbieta Banecka, Barbara Fanslau. - Gdańsk : Fundacja Gospodarcza NSZZ [Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] "Solidarność" , 1998. - 160 s. ; 30 cm
 56. ZDULSKI Mirosław
  Postępowanie z bezrobotnymi i poszukującymi pracy / Mirosław Zduński. - Warszawa : Krajowy Urząd Pracy. Departament Programów Rynku Pracy , 1997. - 33, [3] s. ; 30 cm
  Seria Zeszytów Metodycznych Pośredników Pracy ; z. 4

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. BAŃKA Augustyn
  Transnacjonalne poradnictwo zawodowe w systemach kształcenia młodzieży do dorosłości i rynku pracy / Augustyn Bańka // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 3 .- (2001) , s. 279-301
 2. BEDNARCZYK-KOCUN Iwona
  Analiza zadań zawodowych doradcy zawodowego w wybranych krajach / Iwona Bednarczyk-Kocun // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003 , nr 2 , s. 65-71
 3. BOGDAŃSKA Paulina
  Czwarte spotkanie partnerów projektu 7quot;Poradnictwo na odległość 7quot; Programu Leonardo da Vinci w Lichtensteinie / Paulina Bogdańska // Rynek Pracy .- 2003 , nr 5 , s. 192-196
 4. BOGDAŃSKA Paulina
  Poradnictwo zawodowe na odległość (distance counselling) / Paulina Bogdańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003 , [nr] 1 , s. 97-104
 5. BOGDAŃSKA Paulina, PYSZCZAK Agnieszka
  Wirtualne poradnictwo - szanse i wyzwania / Paulina Bogdaäska, Agnieszka Pyszczak // Rynek Pracy. - 2001 , nr 11/12 , s. 32-45
 6. BONDER Danuta
  Problemy orientacji zawodowej w szkołach podstawowych specjalnych na przykładzie woj. Warszawskiego / Danuta Bonder // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1997 , nr 1 , s. 127-130
 7. BRZEZIŃSKI Jacek
  Informacja w procesie doradczym / Jacek Brzeziński // Rynek Pracy. - 2002 , nr 9/10 , s. 60-66
 8. BRZOZOWSKA Władysława
  Nauczyciel a poradnictwo zawodowe osób niepełnosprawnych / Władysława Brzozowska // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 1. - (1999) , s. 199-207
 9. BRZOZOWSKI Władysław
  Kształcenie kwalifikowanych doradców zawodowych do pracy z młodzieżą / Władysław Brzozowski // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 2 .-(2000) , s. 455-462
 10. CZERKAWSKA Alicja
  Przydatność klasyfikacji problemów zawodowych w pracy doradcy zawodu / Alicja Czerkawska. - Streszcz. w jęz. ukr. ang. // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 4 .- (2003) , s. 395-408
 11. DAWIDZIUK Beata
  Francuska metoda edukacyjna w pracy doradcy zawodowego / Beata Dawidziak // Rynek Pracy. - 1998 , nr 8 , s. 33-40
 12. DOBROWOLSKA Małgorzata
  Poradnictwo zawodowe w dobie integracji europejskiej. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej / Małgorzata Dobrowolska // Chowanna .-2004 , T.2 (23) , s.33-41
 13. DRABIK-PODGÓRNA Violetta
  Ciągłość i zmiana w orientacji i poradnictwie zawodowym w Polsce / Violetta Drabik-Podgórna // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 1999 , nr 2 , s. 87-93
 14. DRZEWSKA Elżbieta
  Czy informatycy potrzebują wsparcia doradcy zawodowego? / Elżbieta Drzewska // Rynek Pracy.- 2003 , nr 2 , s. 153-162
 15. DUTKA Janusz
  Praca informacyjno-doradcza pedagoga w poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie orientacji zawodowej / Janusz Dutka // Szkoła Zawodowa. - 1996 , nr 2 , s. 38-40
 16. DYMEK Marzena
  Zawodowe kompetencje psychologiczne z perspektywy potrzeb rynku pracy / Marzena Dymek // Pedagogika Pracy. - [Nr] 28 .-(1996) , s. 155-162
 17. ERTELT Bernd-Joachim
  Nowe trendy w poradnictwie zawodowym / Bernd-Joachim Ertelt // Rynek Pracy.- 2002 , nr 9/10 , s. 103-127
 18. ERTELT Bernd-Joachim
  Zarządzanie informacją w poradnictwie / Bernd-Joachim Ertelt // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 4 .- (2003) , s. 279-299
 19. ESMUND Kazimierz
  Orientacja i poradnictwo zawodowe w liceum / Kazimierz Edmund // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997 , nr 9 , s. 26-29
 20. FALISZEWSKA Ewa
  Orientacja zawodowa w edukacji elementarnej /Ewa Faliszewska // Pedagogika Pracy . -2005 , nr 46 , s. 76-80
 21. GĘBKI Marek
  O miejsce na rynku pracy / Marek Gębki // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 14 .- (2001) , s. 153-170
 22. GREINER Iwona
  Nauczyciel-wychowawca doradcą zawodowym ucznia / Iwona Greiner // Nowa Edukacja Zawodowa .-2002 , nr 3 , s.19-21
 23. GREINER Iwona, ONISZCZUK Jakub
  Sieć wspierająca mobilność edukacyjną i zawodową / Iwona Greiner, Jakub Oniszczuk // Nowa Edukacja Zawodowa .-2004 , nr 5 , s.17-19
 24. HOLONA Eryk
  Badania procesu orientacji zawodowej w szkole / Eryk Holona // Pedagogika Pracy. - [Nr] 28 .-(1996) , s. 127-132
 25. IWICKA-OKOŃSKA Anna
  Etyka doradcy zawodowego / Anna Iwicka-Okońska // Wszystko dla Szkoły .-2005, nr 3, s. 1-5
 26. JAKUBOWSKI Stanisław
  Problemy osób niewidomych i słabowidzących w poradnictwie zawodowym / Stanisław Jakubowski // Problemy Rehabilitacji Społecznej . - 1996 , nr 3 , s. 16-21
 27. JANICKI Ludwik
  Wybór zawodu a kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych / Ludwik Janicki // Nowa Edukacja Zawodowa .-2003 , nr 1 , s. 24-26
 28. JANIGA Maria
  Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum / Marian Janiga // Problemy Opiekuńczo-Wychowcze. - 2002 , nr 3 , s. 39-41
 29. JASIK Aleksandra, KUCHARSKA Wiesława, SŁOWIŃSKA Danuta
  SzOK w Kozienicach / Aleksandra Jasik, Wiesława Kucharska, Danuta Słowińska // Nowa Szkoła . - 2004 , nr 3 , s. 12-14
  Państwowe Gimnazjum nr 1 (Kozienice) - Szkolny Ośrodek Kariery
 30. JĘDRZEJOWSKI Sławomir
  Kreowanie karier zawodowych we współczesnej placówce edukacyjnej .Cz. 1 / Sławomir Jędrzejowski // Dyrektor Szkoły . - 2000 , nr 7/8 , s. 18-20
 31. JĘDRZEJOWSKI Sławomir
  Kreowanie karier zawodowych we współczesnej placówce edukacyjnej .Cz. 2 / Sławomir Jędrzejowski // Dyrektor Szkoły. - 2000 , nr 9 , s. 24-28
 32. JĘDRZEJOWSKI Sławomir
  Kreowanie karier zawodowych we współczesnej placówce edukacyjnej .Cz. 3 / Sławomir Jędrzejowski // Dyrektror Szkoły. - 2000 , nr 10 , s. 30-35
 33. KACZOR Stanisław
  Niektóre problemy orientacji szkolnej i zawodowej w Europie / Stanisław Kaczor // Edukacja Dorosłych (Radom) .-1994 , nr 6 , s. 68-76
 34. KACZYŃSKA Monika
  Orientacja szkolna a orientacja zawodowa / Monika Kaczyńska // Wychowanie Techniczne w Szkole .-2005 , nr 3 , s.8-13
 35. KARGULOWA Alicja
  Zmiany tożsamości poradnictwa zawodowego i ich reperkusje / Alicja Kargulowa // Chowanna .-2005 , t. 2 , s. 111-125
 36. KOWALCZYK Danuta
  Poradnictwo w dobie przemian cywilizacyjnych / Danuta Kowalczyk // Kultura i Edukacja. -1996 , nr 1 , s. 59-63
 37. KRASZEWSKI Krzysztof
  Orientacja zawodowa we współczesnej szkole ogólnokształcącej /Krzysztof Kraszewski // Pedagogika Pracy. - [Nr] 28 .-(1996) , s. 133-138
 38. KREFT Wojciech,. WATTS Anthony G.
  Raport krajowy o stanie poradnictwa zawodowego / Wojciech Kreft, Anthony G. Watts // Rynek Pracy. - 2003 , nr 6 , s. 65-126
 39. LELIŃSKA Krystyna
  Rola zawodoznawstwa w doradztwie zawodowym / Krystyna Lelińska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego .- 1998 , nr 2 , s. 5-19
 40. LELIŃSKA Krystyna
  Zarys programu rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy systemu edukacji / Krystyna Lelińska // Szkoła Zawodowa. - 2000 , nr 3 , s. 13-22
 41. LENART-PAWŁOWSKA Zofia
  Przygotowanie do wejścia na rynek pracy / Zofia Lenart-Pawłowska // Szkoła Zawodowa .- 2000 , nr 3 , s. 23-30
 42. ŁODYGA Olga
  Poradnictwo zawodowe w szkole w kontekście reformy edukacji / Olga Łodyga // Szkoła Zawodowa . - 2000 , nr 2 , s. 17-19
 43. ŁOJEK Halina
  Poradnictwo zawodowe w wymiarze japońskim / Halina Łojek // Rynek Pracy. - 2003 , nr 6 , s. 235-240
 44. ŁUCZAK Anna
  Dobór osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych / Anna Łuczak // Bezpieczeństwo Pracy. - 1999 , nr 2 , s. 12-17
 45. MACIERZYŃSKI Wiesław
  Promocja absolwentów - biura karier / Wiesław Macierzyński // Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - 2001 , z. 4 , s. 155-160
 46. MAGNOWSKI Tomasz
  Model wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu / Tomasz Magnowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003 , [nr] 1 , s. 76-83
 47. MAJEWSKI Tadeusz
  Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych w dokumentach międzynarodowych / Tadeusz Majewski // Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej. - 1996 , nr 3 , s. 12-15
 48. MANDRZEJEWSKA-SMÓL Iwona
  Działalność zawodoznawcza w gimnazjum - założenia i realia / Iwona Mandrzejewska-Smól // Nowa Edukacja Zawodowa . - 2005 , nr 3 , s. 14-17
 49. MAZEK Irena
  Informacja z konferencji w Bratysławie pt. 7quot;Poradnictwo zawodowe w krajach przystępujących i kandydujących do Unii Europejskiej7quot; / Irena Mazek // Rynek Pracy .- 2004 , nr 1 , s. 91-97
 50. MICHALSKA Danuta
  Rola doradców zawodowych w reformowanym systemie edukacji / Danuta Michalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002 , nr 10 , s. 46-48
 51. MINTA Joanna
  Młodzi Polacy początku wieku i ich oczekiwania wobec doradców / Joanna Minta // Nowa Edukacja Zawodowa .-2003 , nr 6 , s.13-16
 52. MOCZYDŁOWSKA Joanna
  Program aktywizacji zawodowej młodzieży / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002 , nr 2 , s. 50-52
 53. MORYS-GIEORGICA Grażyna
  Poradnictwo na odległość - nowe wyzwanie dla poradnictwa zawodowego w Polsce / Grażyna Morys-Gieorgica // Rynek Pracy . - 2002 , nr 9/10 , s. 39-46
 54. MROZEK Elżbieta
  Doradztwo na drodze życiowej osoby niepełnosprawnej / Elżbieta Mrozek // Nowa Edukacja Zawodowa .-2003 , nr 4 , s. 18-21
 55. MRUGALSKA Krystyna
  Orientacja zawodowa oraz poradnictwo i szkolenie zawodowe dla osób z upośledzeniem umysłowym / Krystyna Mrugalska // Problemy Rehabilitacji Społecznej. - 1996 , nr 4 , s. 55-61
 56. OBRANIA Wojciech Ryszard
  Doradca zawodu / Wojciech Ryszard Obrania // Wychowawca . - 2005 , nr 1 , s. 18-19
 57. ORZECHOWSKA Ewa
  Osoby i czynniki wpływające na wybór zawodu / Ewa Orzechowska // Nowa Edukacja Zawodowa .-2003 , nr 3 , s. 19-22
 58. OSTROWSKA Krystyna
  Poradnictwo inwestycją w kapitał ludzki / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 1996 , nr 8 , s. 34-39
 59. PATURSKA Krystyna
  Czynniki wpływajace na wybór zawodu - raport z badań ankietowych / Krystyna Paturska // Nowa Edukacja Zawodowa .-2002 , nr 3 , s.15-17
 60. PARZĘCKI Ryszard
  Poradnictwo zawodowe w literaturze przedmiotu / Ryszard Parzęcki // Zeszyty Naukowe WSHE. -T. 3 .- (1998) , s. 99-103
 61. PARZĘCKI Ryszard
  Wspomaganie uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia komponentem procesu poradnictwa zawodowego / Ryszard Parzęcki // Wychowanie Na Co Dzień. - 2004 , nr 7/8 , s. 23-25
 62. PARZĘCKI Ryszard
  Wybory zawodowo edukacyjne młodzieży w stadium dorastania / Ryszard Parzęcki // Edukacja .- 2001 , nr 4 , s. 53-60
 63. PARZĘCKI Ryszard
  Zainteresowania uczniów liceów i techników w wyborze kariery edukacyjno-zawodowej / Ryszard Parzęcki // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 4 .- (2003) , s. 301-316
 64. PASZKOWSKA-ROGACZ Anna
  Poradnictwo zawodowe w epoce postmodernizmu / Anna Paszkowska-Rogacz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologia. - [Z.] 6 .- (2002) , s. 29-36
 65. PIECZYWOK Andrzej
  Uczeń i jego miejsce w procesie przygotowania do wyboru szkoły i zawodu / Andrzej Pieczywo // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - Nr 10 .- (1996) , s. 167-176
 66. PIELKA Henryk
  Rodzina - wybór zawodu - szkoła / Henryk Pielka // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 12 .- (2000) , s. 97-105
 67. PIELOK Cecylia
  Centra Informacji Zawodowej - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie / Cecylia Pielok // Rynek Pracy. - 1996 , nr 8 , s. 51-56
 68. PIELOK Cecylia
  Oferta pomocy i metody pracy doradców zawodowych zatrudnionych w urzędach pracy / Cecylia Pielok // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2002 , nr 1/2 , s. 83-87
 69. PODOSKA-FILIPOWICZ Elżbieta
  Doradztwo zawodowe jako szansa przeciwdziałania bezrobociu / Elżbieta Podoska-Filipowicz // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 3 .-(2001) , s. 319-329
 70. PODOSKA-FILIPOWICZ Elżbieta
  Profesjonalne i nieprofesjonalne doradztwo zawodowe / Elżbieta Podoska-Filipowicz // Pedagogika Pracy. - [Nr] 41 .-2002 , s. 108-115
 71. POSADZY Justyna
  Perspektywy rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce / Justyna Posadzy // Nowa Edukacja Zawodowa .-2004 , nr 2 , s. 17-18
 72. PRZYBYŁA Zofia, STROJNA Elżbieta
  Doradzanie do pracy i zawodu / Zofia Przybyła, Elżbieta Strojna // Pedagogika Pracy. - [Nr] 33 .- 1998) , s. 182-190
 73. PYSZCZAK Agnieszka
  Metodyka poradnictwa zawodowego w wymiarze europejskim / Agnieszka Pyszczak // Rynek Pracy .- 2001 , nr 2 , s. 52-61
 74. RACHALSKA Wanda
  Doradca zawodowy przewodnikiem w planowaniu i realizowaniu drogi zawodowej / Wanda Rachalska // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 3 .- (2001) , s. 273-278
 75. RACHALSKA Wanda
  Nowe zadania poradnictwa zawodowego wobec wyzwań teraźniejszości / Wanda Rachalska // Pedagogika Pracy. - [Nr] 28 .-(1996) , s. 117-126
 76. RACHALSKA Wanda
  Poradnictwo zawodowe - między kształceniem ogólnym a zawodowym / Wanda Rachalska // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 1 .- (1999) , s. 187-198
 77. ROSTOWSKI Jan
  Dylematy metodologii badań w zakresie doradztwa zawodowego / Jan Rostowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologia. - [Z.] 3 .- 1999) , s. 3-12
 78. RUSAKOWSKA Daniela, SAWANIEWICZ Zdzisław
  Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum / Daniela Rusakowska, Zdzisław Sawaniewicz // Pedagogika Pracy. - [Nr] 40 .- (2002) , s. 143-150
 79. RUTKOWSKA Anna
  Aspekt regionalny w działaniach orientacji i poradnictwa zawodowego kierowanych do młodzieży / Anna Rutkowska // Nowa Edukacja Zawodowa . - 2003 , nr 6 , s.16-18
 80. SARZYŃSKA Ewa
  Właściwości samooceny doradców zawodowych / Ewa Sarzyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004 , nr 1 , s. 77-86
 81. SKŁODOWSKI Henryk
  Psychologiczne problemy doradztwa zawodowego w epoce globalizacji / Henryk Skłodowski // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach. - Nr 2 .-(2000) , s. 48-60
 82. SŁODOWA Lucyna
  Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu? / Lucyna Słodowa // Wychowawca .-2005 , nr 1 , s. 11-13
 83. SOLARZ Małgorzata
  Program wyboru szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Solarz // Wszystko dla Szkoły . - 2005 , nr 3 , s. 8-9
 84. SOŁTYSIŃSKA Grażyna
  Specyfika porady zawodowej i szkolnej / Grażyna Sołtysińska // Wychowanie Techniczne i Szkolne .-1995 , nr 5 , s. 296-297
 85. SOŁTYSIŃSKA Grażyna
  Znaczenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla środowiska szkolnego / Grażyna Sołysińska // Nowa Edukacja Zawodowa .-2004 , nr 1 , s. 22-24
 86. SOŁTYSIŃSKA Grażyna, MIERZEJEWSKA Grażyna
  System kształcenia i poradnictwo zawodowe w Finlandii / Grażyna Sołtysińska, Grażyna Mierzejewska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998 , nr 2 , s. 106-115
 87. SUCHY Stanisław
  Biura Karier szansą dla absolwentów i pracodawców / Stanisław Suchy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. . - 2001 , [nr] 1 , s. 75-86
 88. SZCZEGIELNIAK Andrzej
  Stosowanie testów psychologicznych w poradnictwie zawodowym przez urząd pracy / Andrzej Szczegielniak // Rynek Pracy. - 2002 , nr 9/10 , s. 55-59
 89. SZWEJKOWSKA-BERNAD Halina
  Program doradztwa zawodowego w gimnazjum / Halina Szwejkowska-Bernad // Dyrektor Szkoły . - 2005 , nr 3 , s.17-19
 90. ŚMIELECKA Anna
  Poradnictwo w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych / Anna Śmielecka // Edukacja i Dialog .-2005 , nr 8 , s. 23-27
 91. ŚWIĘCKI Adam
  Współpraca lidera klubu pracy z doradcą zawodowym / Adam Święcki // Rynek Pracy. - 1997 , nr 4 , s. 67-71
 92. TADEUSIEWICZ Grażyna
  Ośrodek zawodoznawstwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego / Grażyna Tadeusiewicz // Pedagika Pracy. - [Nr] 29 .-(1996) , s. 135-142
 93. TRZECIAK Włodzimierz
  Jak radzić bezrobotnym? / Włodzimierz Trzeciak ; rozm. przepr. Małgorzata Karbowiak // Szkoła Zawodowa . - 1997 , nr 6 , dod. s. I,VI-VIII
 94. TRZECIAK Włodzimierz
  Modernizacja polskiego poradnictwa zawodowego / Włodzimierz Trzeciak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000 , [nr] 4 , s. 76-85
 95. TRZECIAK Włodzimierz
  Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy / Włodzimierz Trzeciak // Szkoła Zawodowa. - 1998 , nr 1 , s. 40-46
 96. WAL Iwona
  Planują swoją przyszłość/Iwona Wal // Dyrektor Szkoły .-2005 , nr 10 , s. 18-20
 97. WIŚNIEWSKA Wanda
  System szkolny a możliwość zdobycia wiedzy przez uczniów w zakresie wyboru zawodu / Wanda Wiśniewska // Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Z. 8/10 .- (1999/2001) , s. 827-831
 98. WOYNAROWSKA Anna
  Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego jako droga do poradnictwa w wymiarze europejskim / Anna Wojnarowska // Rynek Pracy. - 2002 , nr 9/10 , s. 31-38
 99. WOJTASIK Bożena
  Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe jako procesy wspierające całożyciowy rozwój zawodowy człowieka / Bożena Wojtasik // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 3 .- (2001) , s. 303-318
 100. ŻBIKOWSKA Zofia
  Szkolny doradca zawodowy / Zofia Żbikowska // Nowa Edukacja Zawodowa .-2003 , nr 2 , s. 4-6
 101. ŻYRO Jacek
  Grupowe poradnictwo zawodowe dla absolwentów - warsztaty poszukiwania pracy / Jacek Żyro // Pedagogika Pracy. - [Nr] 36 .-(2000) , s. 114-117

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce