Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 
Serwis prasowy 3/2015 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 16 listopada 2015

SERWIS PRASOWY 3/2015


Dwumiesięcznik "Niebieska Linia" poświęcony jest psychologicznym i prawnym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną, w tym: w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych, relacjach partnerskich, wobec dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Pismo wydaje Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Głównym tematem numeru 3/ 2015 czasopisma "Niebieska Linia" jest przemoc seksualna, w tym przemocy wobec dzieci.
Katarzyna Fenik - Gaberle i Renata Kałucka wyjaśniają działanie narzędzia do oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka1. Opracowane przez autorki algorytmy stanowią pomoc służącą do sprawdzenia podejrzenia, czy konkretne dziecko doznaje przemocy w rodzinie. Zostało ono opracowane z myślą o pracownikach szkół i placówek oświatowych, którzy na mocy przepisów prawnych zobowiązani są do reagowania w każdym przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy domowej wobec dziecka. Narzędzie zawiera dwa integralne elementy:
  1. Lista sygnałów ostrzegawczych mogących wskazywać na to, że dziecko jest ofiarą przemocy w rodzinie - KWESTIONARIUSZ.
  2. Wskazówki do postępowania w związku z podejrzeniem przemocy wobec dziecka - ALGORYTM.
Magdalena Goetz porusza problem wpływu internetu na nasze zachowanie, procesy emocjonalne i poznawcze czy wręcz funkcjonowanie naszego mózgu2. Istnieją już badania, które potwierdzają negatywny wpływ telewizji, filmów czy gier komputerowych na mózg człowieka. Natomiast badania dotyczące wpływu Internetu na zachowanie człowieka prowadzone są od niedawna. Autorka stwierdza, że dostępne wnioski i hipotezy zmuszają nas do zastanowienia się, na ile powinno się ograniczać korzystanie z sieci, szczególnie w przypadku najmłodszych użytkowników, ponieważ to właśnie na nich Internet ma bardziej niekorzystny wpływ niż na osoby dorosłe. Magdalena Goetz charakteryzuje działania internetowych agresorów i zauważa, że młodzi ludzie coraz częściej są nie tylko ofiarami lub świadkami cyberprzemocy, ale też jej sprawcami.
Problem diagnozy dziecka, które doświadczyło przemocy seksualnej porusza w swoim artykule Agnieszka Wiadera - Wysoczańska3. Autorka omawia rodzaje diagnozy dziecka i jego rodziny oraz typy, formy i rodzaje przemocy seksualnej. Prezentuje dynamikę oraz czynniki ryzyka przemocy seksualnej w rodzinie i środowisku.
Agnieszka Sosińska podejmuje temat molestowania kobiet w przestrzeni publicznej4. Autorka podkreśla, że "nie możemy tolerować przemocy, bagatelizować jej, pozwalać na nią czy - co gorsza pochwalać jej"5.
Dwumiesięcznik "Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia" wydaje Fundacja "Zdrowie - Trzeźwość" i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem pisma jest wspomaganie rozwoju zawodowego psychoterapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków oraz innych uzależnień.
Adresatami są: profesjonaliści zajmujący się leczeniem uzależnień, lekarze i pielęgniarki, animatorzy lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych, politycy, służby społeczne, władze samorządowe, studenci nauk społecznych i medycyny.
W numerze 3/2015 pisma "Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia" Leszek Sagadyn analizuje związek miedzy uzależnieniami a depresją6. Piotr Szczukiewicz w swoim artykule porusza problem etyki zawodowej w procesie pomagania7. Autor stwierdza, ze pomoc psychologiczna "jest relacją osób i już tylko z tego powodu nie można jej rozpatrywać w oderwaniu od etyki"8. W podsumowaniu Piotr Szczukiewicz podkreśla, że "stosowanie kodeksów [etyki zawodowej] wymaga zdolności do refleksji etycznej w relacji z drugim człowiekiem, czyli używania sumienia i tego nie może nauczyć żadna komisja etyki"9.
Damian Zdrada dzieli się swoimi doświadczeniami w psychoterapii osób uzależnionych od seksu oraz ich rodzin10. Autor przedstawia zagadnienie psychodynamiki zaburzenia oraz elementarne zasady pracy terapeutycznej.

1 Fenik-Gaberle K., Kałucka R.: Algorytmy dla pracowników oświaty. Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka. Niebieska Linia, 2015, nr 3, s. 1-6
2 Goetz M. : Czy Internet pozbawia nas empatii? Niebieska Linia, 2015, nr 3, s. 10-13
3 Wiadera-Wysoczańska A.: Diagnoza psychologiczna dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. Niebieska Linia, 2015, nr 3, s. 24-29
4 Sosińska A.: Słowa też gwałcą. Kampania społeczna Feminoteki. Niebieska Linia, 2015, nr 3, s. 19-20
5 Tamże, s. 20
6 Sagadyn L.: Uzależnienia a depresja. Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia. – 2015, nr 3, s. 11-14
7 Szczukiewicz P.: Pomaganie a etyka. Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia. – 2015, nr 3, s. 14-18
8 Tamże, s. 15
9 Tamże, s. 18
10Zdrada D. : Seksoholizm – w poszukiwaniu miłości. Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia. – 2015, nr 3, s. 31-35

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce