Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Serwis prasowy 4/2015 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 19 stycznia 2016

SERWIS PRASOWY 4/2015


W bieżącym numerze Serwisu Prasowego zaprezentowano czasopisma wydawane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Dwumiesięcznik "Praca Socjalna" porusza problemy związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym w kraju i za granicą. Prezentuje wyniki najnowszych badań o charakterze monograficznym, przykłady dobrych praktyki doniesienia z konferencji i seminariów, recenzje publikacji książkowych. W Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce dostępne są roczniki czasopisma od roku 2004.
W numerze 6/2015 zainicjowano "dyskusję dotyczącą przyszłości pomocy społecznej w Polsce: pożądanych kierunków i granic, oczekiwań, celów i instrumentów ich realizowania - dyskusję o nowym modelu pomocy społecznej adekwatnym do wymogów czasów, z uwzględnieniem przemian społecznych"1.
Jerzy Gierlacki w swoim artykule szuka odpowiedzi na pytanie "Czy obecny model pomocy społecznej dowiezie nas do celu?"2. Autor stwierdza, że obecny model pomocy społecznej nie uległ zasadniczym zmianom od 25 lat. Współczesne przemiany społeczno-ekonomiczne zmuszają do wprowadzania zmiany z szerokim udziałem władz, instytucji pomocy społecznej, osób i rodzin potrzebujących wsparcia. Autor podzielił się swoją refleksją, że "bez poszanowania i ochrony godności człowieka cierpiącego, bez wspierania woli wzmacniania przez osobę wymagającą wsparcia jej mocy [...] - nie będzie możliwym racjonalne modelowanie i funkcjonowanie ani efektywnej polityki społecznej, ani pomocy społecznej"3.
Małgorzata Sitarczyk w swoim artykule omawia przebieg projektu, który miał na celu uruchamianie mechanizmów sprzyjających aktywizacji społecznej i zawodowej młodych ludzi borykających się z problemami psychicznymi4. Natomiast Marta Małecka prezentuje pracę systemową z rodziną z problemem alkoholowym oraz przedstawia miejsce i rolę pracownika socjalnego5.
Kwartalnik „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” poświęcony jest szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej we wszystkich rodzajach niepełnosprawności osób dorosłych i dzieci. Prezentuje wyniki najnowszych badań polskich i zagranicznych, dobre praktyki, informuje o sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, zawiera doniesienia z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji książkowych. W Czytelni BP przechowywane są roczniki od 2007 roku.
W numerze 4/2015 Tomasz Sahaj analizuje mikropodróże podejmowane przez osoby z niepełnosprawnościami, poruszającymi się w obrębie miasta Poznania6. Poddano analizie transport publiczny, w tym MPK, PKP, PKS i port lotniczy "Ławica" oraz ich strony internetowe.
Agata Walczak-Niewiadomska w swoim artykule podejmuje zagadnienie funkcjonowania "Lekotek" - miejsc przeznaczonych na rehabilitację poprzez zabawę7.
W połowie XX w. w krajach Skandynawii rozpoczęły działalność "biblioteki zabawkowe", w których można było wypożyczać dzieciom zabawki i gry. Przyjęto podział tych bibliotek na 3 rodzaje:
  • społecznościowe - dostępne dla wszystkich dzieci,
  • wyspecjalizowane, czyli lekoteki - dla dzieci niepełnosprawnych,
  • placówki o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym - dla osób w każdym wieku.
Na temat wykorzystania smartfonów w pediatrii napisali Emilia i Dariusz Mikołajewscy, natomiast Andrzej Grabowski i Jakub Terczyski zaprezentowali narzędzia wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej wspomagające dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych8

1 Od Redakcji. Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 3
2 Jerzy Gierlacki : Czy obecny model pomocy społecznej dowiezie nas do celu? Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 4-33
3 Tamże, s. 31
4 Małgorzata Sitarczyk : Aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorych psychiczne na przykładzie programu "Przyjazny Świat". Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 88-108
5 Narta Małecka : Praca systemowa z rodziną z problemem alkoholowym. Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 109-124
6 Tomasz Sahaj : Peregrynacje miejskie osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 4, s. 3-24
7 Agata Walczak-Niewiadomska: Lekoteki - rehabilitacja poprzez zabawę. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 4, s. 66-77
8 Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski : Wykorzystanie smartfonów w pediatrycznej praktyce klinicznej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 4, s. 143-153 ; Andrzej Grabowski, Jakub Terczyski : Narzędzia wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej wspomagające dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 4, s. 154-163

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce