Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży PDF Drukuj E-mail
Napisał Anna Wrzosek   
czwartek, 16 czerwca 2016
Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
zestawienie bibliograficzne w wyborze.
 
Zgodnie z decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w roku szkolnym 2015/2016 jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa stało się upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W artykule „Czytanie jako twórcze działanie”, który ukazał się w Edukacji nr 2/2012 r., Ewelina Strawa napisała : "W obliczu kryzysu czytelnictwa należy zastanowić się, w jaki sposób budzić w młodych ludziach potrzebę kontaktu z literaturą.”
 
Poniższe zestawienie zawiera wybór bibliografii, która może zostać wykorzystana przez bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców, pragnących motywować dzieci i młodzież do czytania. Bibliografia zawiera druki zwarte (ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Wyszkowie bez ograniczeń czasowych) i artykuły z czasopism (z bazy Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce i Filii z lat 2015-2016).

Druki zwarte


 1. 500 zagadek literackich / Andrzej Wasilewski ; [il. Juliusz Puchalski]. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974.
 2. Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grażyny Walczewskiej-Klimczak ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej. - Płock : Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego : Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, 2004.
 3. Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008.
 4. Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji = The Reader's rebellion : the netgeneration's initiation prose / Grzegorz Leszczyński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010.
 5. Czytania domowe / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1975.
 6. Czytanie i lektura / Józef Pieter. - Katowice : Wydaw. Śląsk, 1960.
 7. Czytelnictwo dzieci i młodzieży w obliczu przemian / Tadeusz Parnowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.
 8. Czytelnictwo dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014.
 9. Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej. - Wyd. 6 popr. - Kraków : nakł. UJ, 2000.
 10. Czytelnictwo literatury profesjonalnej / Grażyna Straus. - Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa, 1983.
 11. Dziecko i świat przedstawiony czyli Tajemnice dziecięcej lektury / Alicja Baluch. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1987.
 12. Dziecko, rodzina, biblioteka : materiały z konferencji ogólnopolskiej, Zielona Góra 18-19 września 2001 r. / Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. - Warszawa : CEBID, 2002.
 13. Dziecko trudne a książka : z badań nad czytelnictwem dzieci nieprzystosowanych społecznie / Ludmiła Pęska. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1975.
 14. Dziecko w dialogu z tekstem literackim / Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grażyna Walczewska-Klimczak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
 15. Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013.
 16. Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką / Joanna Papuzińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
 17. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1, Stan obecny / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
 18. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 2, Szanse, możliwości / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
 19. Książka a wychowanie / Włodzimierz Goriszowski. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1973.
 20. Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2006.
 21. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym / praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002.
 22. Książka i jej funkcja społeczna / [współred. Maria Bzowska i Maria Dembowska]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1958.
 23. Książka w procesie komunikacji społecznej / Karol Głombiowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
 24. Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011.
 25. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; [aut. oprac. Alicja Baluch et al.] ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : CEBID, 2002.
 26. Lektura i poetyka : zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 27. Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.
 28. Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami / Agata Arkabus. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.
 29. Metodyka i organizacja czytelnictwa / Alina Wajda. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 30. Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.
 31. Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.
 32. Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania / Mariella Lunardi ; tł. Stefan Tuszyński. - Kraków : Bratni Zew Wydawnictwo Franciszkanów, 2011.
 33. Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Marta Ziółkowska-Sobecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000.
 34. Praca z aktywem bibliotecznym : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Izabela Żukowska; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002.
 35. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009.
 36. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; [Rzeszów] : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
 37. Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002.
 38. Społeczne oddziaływanie współczesnej książki : wybory czytelnicze = Social influence of a contemporary book : the readers' choices / [ red. merytoryczna Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz ] ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. - Warszawa : CEBIiD, 2002.
 39. Społeczny zasięg książki w Polsce : (raport z badań) / Andrzej R. Zieliński ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1988.
 40. Społeczny zasięg książki w Polsce : (raport z badań) / Andrzej R. Zieliński ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1988.
 41. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015.
 42. W pobliżu literatury dziecięcej / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008.
 43. Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej : książka pedagogiczno-metodyczna dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej / Krystyna Lenartowska, Wacława Świętek. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2006.
 44. Wokół książki : wiadomości o książce : technika biblioteczna : samokształcenie / Feliks Przyłubski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.
 45. Z książką na wesoło / Lucyna Szczegodzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1959.
 46. Zamieszkać w Bibliotece / Jan Tomkowski. - Ossa : Dom na Wsi, 2004.
 47. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 48. Życie książki / Jan Muszkowski. - Wyd. 2 il. i rozsz. - Kraków : Wiedza Zawód Kultura Tadeusz Zapiór, 1951.

Wydawnictwa ciągłe


 1. Ankieta dla nauczycieli - działania przedszkola w zakresie upowszechniania czytelnictwa.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 2, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 32-33
 2. Apetyt na czytanie i nie tylko, czyli jak zdrowo zaspokoić apetyt brzuszka i serduszka! / Otylia Kocik.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 11-12
 3. Atrakcyjne przerwy / Grażyna Kunka.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7/8, s. 37-38
 4. Bardziej rozumieć siebie : o trudnym dojrzewaniu / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 21
 5. "Biblioteczny Escape Room" - najciekawsze wydarzenie Tygodnia Bibliotek 2015 / Katarzyna Kuzian, Małgorzata Remlein.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 11, s. 25-27
 6. Biblioteka jako bocianie gniazdo : projekt edukacyjny / Ewa Kubiak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 1, s. 35-40
 7. Bibliotekarze za kratkami!// Bibliotekarz. - 2015, nr 3, s. 28-29
 8. Big Book Festival - nowy sposób na promocję czytelnictwa / Edyta Kosik.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 4, s. 32-33
 9. Bohaterowie naszych lektur : scenariusz konkursu czytelniczego / Renata Jaśkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 35-37
 10. Cegiełka / Barbara Ciwoniuk.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 7/8, s. 39-41
 11. Ciągle głodny, ale szczęśliwy : krzyżówka dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, na podstawie lektury "Charlie i fabryka czekolady" Roalda Dahla / Janina Witek.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 12, s. 25
 12. Co kryją "Tajemnice..."? : konkurs czytelniczy na podstawie serii książek "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai" Martina Widmarka i Heleny Willis / Barbara Stasikowska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 11, s. 13-14
 13. Cwaniaczek i jego świat : konkurs czytelniczy / Agnieszka Kownatka-Ruszkowska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 31
 14. Czas na bibliotekę! / Grażyna Bilska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 4-8
 15. Czy pisarzom burczy w brzuchu? Gdy młody czytelnik spotyka żywego autora / Danuta Bula.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2014/2015, nr 4, s. 32-42
 16. "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci" / Barbara Laszczyńska, Katarzyna Żurkowska.// Bibliotekarz. - 2015, nr 7/8, s. 37
 17. Czytając, poznaję świat / Anna Nowacka.// Życie Szkoły. - 2015, nr 2, s. 2-6
 18. "Czytam wszędzie" - akcja społeczna projektu Wolne Lektury / Edyta Kosik.// Bibliotekarz. - 2015, nr 12, s. 20
 19. Czytamy śpiewająco! : akcja czytelnicza / Agnieszka Olejarz.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7/8, s. 30-31
 20. Czytanie, moja pasja : scenariusz zajęć bibliotecznych / Renata Niedźwiecka, Agnieszka Wiśniowska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 29
 21. Czytanie może być atrakcyjne : jak przygotować imprezę czytelniczą? / Mirosława Grabowska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 12, s. 6-9
 22. "Czytanie nie gryzie, ale..." Postawy gimnazjalistów wobec literatury / Anna Janus-Sitarz.// Edukacja. - 2015, nr 1, s. 97-116
 23. Czytanie nie musi być passe / Barbara Burak.// Język Polski w Gimnazjum. - 2015/2016, nr 1, s. 63-68
 24. Czytelnicze pożytki z internetu / Paulina Małochleb.// Praca Socjalna. - 2016, nr 2, s. 4-7
 25. Duch książki na fotografii : o projekcie czytelniczym / Urszula Stępniewska, Karolina Szostak-Lubomska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 24-26
 26. Dyskursy - o cyfrowej generacji i diable, który tkwi w szczegółach / Ewa Nowel.// Język Polski w Gimnazjum. - 2015/2016, nr 3, s. 21-37
 27. Egzotyczne podróże w MBP w Kielcach / Agata Zając.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 9, s. 32
 28. Europejska Noc Literatury we Wrocławiu / Edyta Kosik.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 7/8, s. 49-50
 29. Futbolista w koszulce za 30 dolców : konkurs dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, na podstawie powieści "Kraksa" Jerry'ego Spinellego / Janina Witek.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 21
 30. Groza nie czytać! : mapa bibliotecznych atrakcji oraz półka z pomysłami na Noc Bibliotek / Barbara Maria Morawiec.// Bibliotekarz. - 2016, nr 1, s. 13-15
 31. Historia (nie)jednego zdjęcia czyli z książką w kadrze / Martyna Czekała.// Bibliotekarz. - 2015, nr 12, s. 21-22
 32. Hobbit : konkurs czytelniczy / Agnieszka Kownatka-Ruszkowska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 31
 33. Jak biblioteka pedagogiczna może wspierać nauczycieli w promocji czytelnictwa? / Marta Mróz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 9-12
 34. Jak się bawić, to się bawić! IV Wielka Zabawa Rodzinna / Katarzyna Janczulewicz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 10, s. 28-31
 35. Jak zachęcać uczniów szkół średnich do czytania? / Maciej Chojnacki.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 3/4, s. 30-34
 36. Kanon lektur szkolnych - zmierzch paradygmatu? : jak inspirować uczniów do czytania?// Polonistyka. - 2015, nr 3, s. 51-53
 37. Kasdepkowe przygody : konkurs czytelniczy / Ewa Kowalczyk, Irena Zwierczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 9, s. 20-22
 38. Kilka słów o Wiośnie : (nie dla tych, co mają życie usłane różami) / Agata Szklarkowska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 7/8, s. 32-36
 39. Klub książki, czyli lektura na językach / Anita Zabłocka-Trojnar.// Polonistyka. - 2016,nr 1, s. 45-48
 40. Kochamy Muminki! / Aneta Satława.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 1, s. 31
 41. Książka - towarzysz, przyjaciel, domownik : scenariusz zajęć zachęcających do czytania / Patrycja Siedlecka.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 5, s. 11
 42. Kto czyta więcej wie / Wanda Chotomska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 7/8, s. 37
 43. Kto to, co to? : konkurs ze znajomości wierszy Jana Brzechwy / Magdalena Paczkowska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, s. 23
 44. Licealiści czytają przedszkolakom / Paulina Pacyna-Dawid.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 18-20
 45. Mądra szkoła czyta dzieciom / Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 16-19
 46. Melpomena. Kółko teatralne / Krystyna Zielińska-Godek.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 24-25
 47. Między przeszłością a współczesnością. Problemy w wychowaniu do czytelnictwa dzieci i młodzieży / Iwonna Michalska.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 3, s. 131-136
 48. Na tropie skarbu króla Midasa : podchody biblioteczne / Katarzyna Chojnacka-Musiał.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 18-20
 49. Najwyższe wieże i dzikie bestie, czyli o czytaniu jak z bajki / Martyna Czekała, Aleksandra Wieczorek.// Bibliotekarz. - 2015, nr 4, s. 23-25
 50. Nauka czytania / Natalia Minge, Krzysztof Minge.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s.17-21
 51. Nie osądzaj książki po okładce : akcja czytelnicza / Elżbieta Zakrzewska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7/8, s. 36-37
 52. Nie tylko ze szkolnych lektur : konkurs czytelniczy o bohaterach literackich dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Dominika Wiercigroch.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 17-18
 53. Nieustająca przygoda intelektualna / Daniel Odija.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 7/8, s. 47-48
 54. Odjazdowy Bibliotekarz - akcja łącząca promocję czytelnictwa z promocją aktywności fizycznej / Edyta Kosik.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 30-32
 55. Odzyskać wiarę w siebie / Dagmara Bałycz.// Bibliotekarz. - 2015, nr 3, s. 30
 56. Partnerstwo bibliotek publicznych i szkolnych / Grażyna Walczewska-Klimczak.// Bibliotekarz. - 2015, nr 9, s. 13-21
 57. "Pies Baskerville'ów", czyli zagadka dla gimnazjalistów : konkurs czytelniczy / Dorota Grząba.// Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 1, s. 33-35
 58. Po co nauczycielowi bibliotekarzowi aparat? / Agnieszka Kownatka-Ruszkowska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 9, s. 9
 59. Podążajmy za dziećmi / Agnieszka Carrasco-Żylicz ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 2, s. 10-12
 60. Podróże z książką, czyli jak wykonać plakat propagujący czytelnictwo / Waldemat Malak.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7/8, s. 20-22
 61. Polonista wobec uczniowskiego czytania i nieczytania / Natalia Kuźmińska.// Polonistyka. - 2016, nr 1, s. 28-29
 62. Poznajemy literaturę europejską : projekt czytelniczy / Grażyna Kunka.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 9, s. 14-15
 63. Praca u podstaw świata / Maciej Miłkowski.// Polonistyka. - 2016, nr 1, s. 54-56
 64. Projekty upowszechniające czytelnictwio / Renata Ciesielska-Kruczek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 14-21
 65. Promocja, czyli po co to wszystko robimy? / Monika Machowicz.// Bibliotekarz. - 2015, nr 7/8, s. 10-13
 66. Przedmiot idealny / Paulina Małochleb.// Polonistyka. - 2016, nr 1, s. 8-11
 67. Rozwijanie kompetencji czytelniczych / Maria Pecyna.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 9, s. 48
 68. Sensacyjny komiks : pomysł na zajęcia biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej / Waldemar Malak.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 22-23
 69. Stawiamy na kreatywność / Joanna Stec.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 10, s. 27-28
 70. Szkolne Śródziemie : gra literacka / Aleksandra Sobańska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 28-30
 71. Święto książki i czytelników / Alina Żelazowska.// Wychowawca. - 2016, nr 5, s. 30-33
 72. Tęskność na wiosnę / Barbara Kosmowska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 7/8, s. 42-43
 73. Tylko dla młodzieży! : internetowy konkurs czytelniczy - w świecie powieści Marty Fox / Katarzyna Drogoś, Ewa Piątek.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7/8, s. 28-29
 74. Veronica Roth: "Niezgodna" : krzyżówka / Gabriela Bonk.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 5, s. 14-15
 75. W podróż z Maleszką : konkurs czytelniczy na podstawie książek Andrzeja Maleszki z serii "Magiczne drzewo" ("Czerwone krzesło", "Tajemniczy most", "Olbrzym", "Pojedynek"), przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Katarzyna Buła.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 29-31
 76. Wnuczka do orzechów : krzyżówka z okazji jubileuszu Małgorzaty Musierowicz / Bożena Zwierzyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 32-33
 77. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska ; roz. przepr. Dominika Stefanowska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 10, s. 6-9
 78. Z książką za pan brat : jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci? / Ewelina Śliwa.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 9, s. 62-64
 79. Z lekturą jest mi po drodze : konkurs dla uczniów gimnazjum / Joanna Rewaj.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 9, s. 28
 80. Z pozytywnie zakręconymi / Ewa Chotomska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 7/8, s. 38
 81. Zagadki literackie : konkurs dla uczniów gimnazjum / Janina Witek.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 32
 82. "Zakochaj się w literaturze" - w Galerii Książki / Katarzyna Heród, Urszula Kuś.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 33-34
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce