Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 23 lipca 2024
 
Serwis prasowy 4/2016 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 27 lutego 2017

SERWIS PRASOWY 4/2016


ImageKwartalnik "Edukacja" wydawany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych. W Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce dostępne są roczniki z lat 1983-2016.
W numerze 4/2016 Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis oraz Wojciech Błaszczak dokonali oceny trafności nauczycielskiej diagnozy przesiewowej ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się i pisania. Rozpoznanie tego zaburzenia (dysleksji) w jak najwcześniejszym stadium rozwoju dziecka jest warunkiem powodzenia interwencji, która może zapobiec trudnościom w nauce szkolnej lub ograniczyć je. Autorzy omówili Skalę prognoz edukacyjnych oraz przedstawili badania wskazujące na trafność tego narzędzia1.
Kolejny artykuł z czasopisma "Edukacja" 4/2016 poświecony jest różnicom trafności prognostycznej wskaźników osiągnięć gimnazjalnych (oceny, średnia ocen, wyniki egzaminu) w analizach przewidywania wyników maturalnych wśród dziewcząt i chłopców2. Karolina Świst i Paulina Skórka przeprowadziły analizy przy pomocy hierarchicznych modeli liniowych oraz modelowania IRT. Autorki stwierdziły, że wyniki egzaminów i oceny szkolne pozwalają przewidywać sukces ucznia, jednak różnice w trafności prognostycznej wśród chłopców i dziewcząt są niewielkie.
W numerze 4/2016 "Edukacji" przeczytamy również o czynnikach decydujących o preferencjach radnych wobec decentralizacji oświaty, o osiągnięciach muzycznych w grze na instrumencie oraz o problemach wpływu podejmowania aktywności zawodowej w toku nauki w szkole ponadgimnazjalnej na proces formowania się tożsamości osobistej i kapitału tożsamości4.
ImagePolecamy lekturę miesięcznika "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". Czasopismo wydawane jest przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych. W Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce dostępne są roczniki z lat 1972-2016.
W numerze 10/2016 Marzena Ruszkowska przytacza założenia ustawodawcze rodziny wspierającej, która jest nową formę pomocy rodzinie dysfunkcyjnej. "Rodzina wspierająca powinna współpracować z asystentem rodziny, by jak najskuteczniej pomóc rodzinie przeżywającej trudności. Pomoc ta ma dotyczyć czynności dnia codziennego związanych z właściwym prowadzeniem gospodarstwa domowego, a także wspomaganie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, jak również kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych"4.
Mimo istniejącego zapotrzebowania na te formę pomocy rodzinie dysfunkcyjnej funkcjonuje bardzo niewiele rodzin wspierających. Autorka stwierdziła, że przyczynami niewystarczającej ilości tych rodzin jest brak chętnych do tworzenia takiej rodziny, niewystarczająca kampania informacyjna, pozwalająca tych chętnych pozyskać, niechęć ze strony rodzin przeżywających trudności do korzystania z takiej formy wsparcia, brak precyzyjnych zapisów dotyczących rodzin wspierających.
Artykuł Karola Konaszewskiego i Tomasza Prymaka podejmuje problem cyberprzemocy5. Autorzy pierwszą część pracy poświecili charakterystyce współczesnego pokolenia młodzieży, określanego często mianem generacji Y. Część druga pracy to analiza zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży jako niepożądanego skutku postępującej cyfryzacji życia człowieka. W części trzeciej zaprezentowano fragment autorskich badań ukierunkowanych na określenie dynamiki oraz struktury tej formy patologicznych zachowań młodego pokolenia. W "Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych" nr 10/2016 opublikowane artykuły dotyczą również patologizacji środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie ostrowieckim, o prawach wychowanków domów dziecka oraz o postawach wychowawczych matek i babć6.
ImageKolejnym czasopismem, które polecamy naszym Czytelnikom jest "Ruch Pedagogiczny". Kwartalnik wydawany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP. W Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce dostępne są roczniki z lat 1967-2016.
W numerze 2/2016 Andrzej Hankała podejmuje temat pamięci operacyjnej i jej roli w procesach uczenia się. Omówiono główne właściwości pamięci operacyjnej oraz przedstawiono wybrane wyniki badań empirycznych wskazujące na jej znaczenie w odbiorze i rozumieniu treści stanowiących przedmiot uczenia się7.
Joanna Kołodziejczyk i Bartłomiej Walczak w swoim artykule przedstawili w sposób przeglądowy, wybrane zagadnienia związane z zaangażowaniem się rodziców w edukację szkolną ich dzieci8.
Artykuł Małgorzaty Dankowskiej-Kosman i Aldony Małyska prezentuje wyniki badań wśród hiszpańskiej młodzieży studenckiej. Celem badań było poznanie opinii młodzieży studenckiej na temat wybranych wymiarów codzienności szkolnej9.

1 Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis, Wojciech Błaszczak : Trafność Skali prognoz edukacyjnych do przesiewowej diagnozy specyficznego zaburzenia uczenia się czytania i pisania. Edukacja. - 2016, nr 4, s. 5-25.
2 Karolina Świst, Paulina Skórka : Trafność prognostyczna wskaźników osiągnięć gimnazjalnych względem wyników maturalnych dziewcząt i chłopców. Edukacja. - 2016, nr 4, s.42-60.
3 Agnieszka Kopańska, Grażyna Bukowska : Radni wobec decentralizacji oświaty. Edukacja. - 2016, nr 4, s.61-77 ; Zofia Mazur, Mariola Łaguna : Osiągnięcia muzyczne na grze na instrumencie : sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru. Edukacja. - 2016, nr 4, s.100-114 ; Anna I. Brzezińska, Małgorzata Rękosiewicz, Weronika Syska : Praca zawodowa a zmiana tożsamości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badanie podłużne. Edukacja. - 2016, nr 4, s. 26-41.
4 Marzena Ruszkowska : Rodzina wspierająca : kolejny zapis w ustawie czy realna pomoc rodzinie dysfunkcyjnej? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 12-17.
5 Karol Konaszewski, Tomasz Prymak : Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 31-39.
6 Elżbieta Marczewska : Patologizacja środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie ostrowieckim. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 25-30; Wiesława Walc : O prawach wychowanków domów dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 17-24; Joanna Hadzicka : Postawy wychowawcze matek i babć. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 48-55.
7 Andrzej Hankała : Rola pamięci operacyjnej w procesach uczenia się. Ruch Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 5-15 .
8 Joanna Kołodziejczyk, Bartłomiej Walczak : Zaangażowanie rodziców w edukację szkolną dzieci. Przegląd literatury. Ruch Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 41-53.
9 Małgorzat Dankowska-Kosman, Aldona Małyska: Szkoła w opinii hiszpańskiej młodzieży studenckiej. Ruch Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 65-76.

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce