Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Współczesne prądy w pedagogice resocjalizacyjnej PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 16 października 2008
WSPÓŁCZESNE PRĄDY W PEDAGOGICE RESOCJALIZACYJNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990 - 2008

Wydawnictwa zwarte


 1. Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej , 2000. - 236 s. ; 21 cm 
 2. Barczyk Angelika Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji / Angelika Barczyk, Piotr Paweł Barczyk. - Kraków : "Impuls" , 1999. - 139, [1] s. ; 24 cm
 3. Bartkowicz Zdzisław Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych / Zdzisław Bartkowicz. - Lublin : Wydaw. UMCS , 1996. - 220, [1] s. : rys. ; 24 cm
 4. Bielicki Eugeniusz Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara / Eugeniusz Bielicki. - Bydgoszcz : Wydaw. KPSW - [Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej] , 2005. - 225, [1] s. ; 24 cm
 5. Borowski Ryszard Instytucje wychowania resocjalizującego / Ryszard Borowski, Dariusz Wysocki. - Płock : "Novum", 2001. - 280 s. : err. ; 21 cm
 6. Borowski Ryszard Wychowanie i resocjalizacja młodzieży oddziałów izolacyjnych w pogotowiach opiekuńczych / Ryszard Borowski. - Warszawa : "Kronika" , 1995. - 261, [16] s. : wykr. ; 19 cm
 7. Brzeziński Włodzimierz Resocjalizacja / Włodzimierz Brzeziński. - [Wyd. 2 popr.]. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US , 1995. - 157 s. : 1 rys., wykr. ; 24 cm
 8. Brzeziński Włodzimierz Wychowanie fizyczne specjalne. Cz. 1, Resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie / Włodzimierz Brzeziński. - Wyd. 3 zm. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US , 1998. - 156 s. : 1 rys., wykr. ; 24 cm
 9. Cekiera Czesław Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera. - Lublin : TNKUL , 1992. - 313 s. ; 24 cm
 10. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej. - Kraków : Oficyna Impuls , 2003. - 510, [2] s. : il. ; 21 cm T. 1,   Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego.   T. 2,Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej
 11. Cichowicz Jan Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / Jan Cichowicz. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP , 1992. - 109, [1] s. ; 24 cm
 12. Dewiacje społeczne i ich kontrola w Polsce / pod red. Adama Krukowskiego ; Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : UW , 1992. - 171 s. ; 20 cm
 13. Działalność  profilaktyczna i resocjalizacyjna sądów  rodzinnych : (w świetle nowej ustawydla nieletnich) / Jacek Górnikiewicz [et al.] ; pod red. nauk. Grażyny Olszewskiej-Baka ;      Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. - Białystok : UW. F , 1990. - 159 s. ; 21 cm
 14. Dzieci ulicy : problemy, profilaktyka, resocjalizacja / red. nauk. Grażyna Olszewska-Baka.– Białystok : "eRBe" , 2000. - 237, [1] s. ; 23 cm
 15. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - 488 s. : il. ; 24 cm
 16. Gaś Zbigniew Bronisław Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1993. - 234, [1] s. : rys. ; 21 cm
 17. Gilbert Guy Na całość / Guy Gilbert ; tł. [z fr.] Agnieszka Kulczyńska. - Poznań : "W Drodze" , 1996. - 248, [4] s. ; 20 cm
 18. Grochulska Joanna Reedukacja dzieci społecznie zahamowanych / Joanna Grochulska ; Polska Akademia Nauk. - Kraków : "Secesja" , 1992. - 57, [2] s., [2] k. tabl. : 2 rys., wykr. ; 19 cm
 19. Han - Ilgiewicz Natalia Pisma : szkice, artykuły, rozprawy / Natalia Han-Ilgiewicz ; zebrał i wstępem poprzedził Karol Poznański. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ,      1995. - 432 s. : 1 portr., rys. ; 24 cm
 20. Kaczmarczyk Aleksandra Zasługi Orionistów dla polskiej resocjalizacji / Aleksandra Kaczmarczyk. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej , 2000. - 71 s. ; 20 cm
 21. Kalinowski Marian Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich / Marian Kalinowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1991. - 223, [1] s. ; 21 cm
 22. Kalinowski Marian Mały słownik psychopedagogiki resocjalizacyjnej / Marian Kalinowski. - Warszawa [Otwock] : Otwockie Towarzystwo Naukowo Kulturalne , 1998. - 164 s. ; 21 cm
 23. Kalinowski Marian Salezjańska pedagogika resocjalizacyjna / Marian Kalinowski ; Otwockie Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. - Otwock : OTNK : przy współpr. "Inwestprojekt - System" , 1998. - 78 s. ; 24 cm
 24. Kalinowski Marian, Pełka Jerzy Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich / Marian Kalinowski, Jerzy Pełka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1996. - 273 s. ; 24 cm
 25. Konopczyński Marek Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium , 2006. - 430, [1] s. : il. ; 21 cm
 26. Konopczyński Marek Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań  resocjalizacyjnych wobec nieletnich : zarys koncepcji twórczej resocjalizacji. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2006. - 211, [3] s. : il. ; 24 cm
 27. Konopczyński Marek Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży / Marek Konopczyński. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej : Editions Spotkania , cop. 1996. - 174, [2] s. ; 21 cm
 28. Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu  Śląskiego , 2007. - 169, [3] s. : il. ; 24 cm
 29. Kozaczuk Franciszek Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego / Franciszek Kozaczuk// Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2006. - 266, [1] s. : il. ; 24 cm
 30. Machel Henryk Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego / Henryk Machel. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdaäskiego , 2001. - 312, [4] s. : il. ; 24 cm
 31. Machel Henryk Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej : [skrypt uczelniany] / Henryk Machel. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdaäskiego , 1994. - 159, [1] s. ; 24 cm
 32. Makowski Aleksander Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja / Aleksander Makowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1994. - 295, [1] s. ; 21 cm
 33. Makowski Aleksander Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie wobec humanistycznych postulatów ortopedagogicznych : na podstawie badań i pracy z niedostosowanymi społecznie / Aleksander Makowski. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP , 1990. - 148 s. : rys. ; 24 cm
 34. Mikuła Leszek Harcerstwo resocjalizujące / Leszek Mikuła. - Witkowo : ZP [Zakład Poprawczy] , 1995. - 76 s. ; 21 cm
 35. Misiaszek Antoni Duszpasterstwo w resocjalizacji "społecznie nieprzystosowanych" / Antoni Misiaszek. - Malbork : nakł. autora , 1999. - 467 s. ; 21 cm
 36. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - [Wyd. 2]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , cop. 1997. - 207, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm
 37. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela ; Uniwersytet Gdański. Instytut Pedagogiki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , [1996]. - 207, [1] s. ; 24 cm
 38. Model społecznej readaptacji skazanych w reformie prawa karnego : aktualne problemy prawa karnego wykonawczego / red. Grażyna B. Szczygieł, Piotr Hofmański. - Białystok : "Temida 2" , 1999. - 287 s. ; 21 cm
 39. Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2006. - 297 s. : il. ; 24 cm
 40. Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska ; Katedra Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , cop. 2005. - 260, [4] s. : il. ; 24 cm
 41. Paszkiewicz Angelika Efektywność i uwarunkowania wykonywanego nadzoru kuratora przy orzekanych wobec nieletnich środkach poprawczych : fakty i artefakty / Angelika Paszkiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. - Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Filii UW , 1992. - 97, [2] s. ; 24 cm
 42. Paszkiewicz Angelika Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym - zarys teorii : podręcznik dla studentów pedagogiki / Angelika Paszkiewicz. - Białystok : Trans Humana , 2005. - 211 s. ; 21 cm
 43. Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego , 2007. - 418 s. : il. ; 24 cm
 44. Polska myśl resocjalizacyjna : wybór tekstów / oprac. Katarzyna Sawicka. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 1993. - 213, [1] s. ; 24 cm
 45. Pospiszyl Kazimierz Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : APS : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2005. - 224 s. ; 21 cm
 46. Pospiszyl Kazimierz Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : "Żak" , 1998. - 215, [1] s. ; 21 cm
 47. Pospiszyl Kazimierz Psychopatia : istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności / Kazimierz Pospiszyl. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1992. - 282, [2] s. : 2 wykr. ; 20 cm
 48. Problem niedostosowania społecznego - oddziaływania w warunkach wolnościowych i w izolacji penitencjarnej / pod red. Ryszarda Kościelaka. – Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej , 2006. - 244 s. ; 24 cm
 49. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej , 1997. - 237 s. ; 24 cm
 50. Psychospołeczne determinanty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej , 2007. - 312 s. : il. ; 25 cm
 51. Pytka Lesław Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Wyd. 6 popr. i rozsz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2005. - 432 s. : rys., wykr. ; 24 cm
 52. Pytka Lesław Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka. - Wyd. 5. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001. - 448 s. : il. ; 24 cm
 53. Pytka Lesław Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka ; [temat Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym w rozdz. IV napisał Marian Kalinowski]. - Wyd. 4 zm. i rozsz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2000. - 448 s. : 2 il. ; 24 cm
 54. Pytka Lesław Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne / Lesław Pytka ; Niektóre aspekty ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich napisał Marek Konopczyński, Resocjalizacja w środowisku otwartym napisał Marian Kalinowski. - [Wyd. 3 uzup.]. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 1995. - 240 s. : 1 mapa, 2 wykr. ; 24 cm
 55. Pytka Lesław Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne / Lesław Pytka ; temat Niektóre aspekty ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich napisał Marek Konopczyński ; temat Resocjalizacja w środowisku otwartym napisał Marian Kalinowski. - [Wyd. 2 uzup.]. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1993. - 204 s. : 1 wykr. ; 24 cm
 56. Pytka Lesław Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne / Lesław Pytka ; [temat "Niektóre aspekty ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (analiza prawna i pedagogiczna)" w rozdz. IV napisał Marek Konopczyński ; temat "Resocjalizacja w środowisku otwartym" w rozdz. IV napisał Marian Kalinowski]. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 1991. - 207 s. : 1 mapa, 2 wykr. ; 24 cm
 57. Pytka Lesław, Zacharuk Tamara Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / Lesław Pytka, Tamara Zacharuk. - Siedlce : WSRP. Wydaw. Uczelniane , 1995. - 243 s. ; 24 cm
 58. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - T. 1. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej :      Wydawnictwo Naukowe PWN , 2008. - 430, [1] s. ; 24 cm
 59. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - T. 2. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2008. - 269, [1] s. ; 24 cm
 60. Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie / pod red. Bogumiły Kosek-Nity, Danuty Raś. – Katowice : Wydaw. UŚ , 1999. - 96 s. ; 25 cm
 61. Resocjalizacja - w stronę środowiska otwartego. - Warszawa : Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007. - 368 s. : il. ; 24 cm
 62. Resocjalizacja nieletnich : doświadczenia i koncepcje / red. nauk. Kazimierz Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1990. - 334, [2] s. ; 21 cm
 63. Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin : Wydawnictwo KUL , 2005. - 262 s. : il. ; 24 cm
 64. Sakowicz Tadeusz Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji) / Tadeusz Sakowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2006. - 281, [3] s. ; 24 cm
 65. Sakowicz Tadeusz Elementy pedagogiki resocjalizacyjnej z socjotechniką : (skrypt dla studentów resocjalizacji) / Tadeusz Sakowicz. - Kielce : Zakład Poligraficzny Kaligraf , 2006. - 216 s. : il. ; 24 cm
 66. Sas - Nowosielski Krzysztof O możliwościach wykorzystania kultury fizycznej w resocjalizacji nieletnich / Krzysztof Sas-Nowosielski. - Warszawa : Wydaw WSP TWP , 2002, 160 s. ; 24 cm
 67. Sawicka Katarzyna Rozwój autokontroli emocjonalnej : program socjoterapii dzieci agresywnych / Katarzyna Sawicka ; rozdz. IV napisała Elżbieta Potempska. - Warszawa : IPSiR UW [Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego] , 1993. - 143, [1] s. : il. ; 21 cm
 68. Stańdo - Kawecka Barbara Prawne podstawy resocjalizacji / Barbara Stańdo-Kawecka. - Stan prawny na 1 marca 2000 r. - Kraków : "Zakamycze" , 2000. - 298, [1] s. ; 23 cm
 69. Stępniak Piotr Andrzej Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Europy Zachodniej / Piotr Stępniak. - Poznań : Ławica" , 1998. - 382 s. : il. ; 24 cm
 70. Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej / pod red. Józefa Górniewicza i Hanny Kędzierskiej. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , 2000. - 178 s. ; 23 cm
 71. Węgliński Andrzej Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich : analiza pedagogiczna / Andrzej Węgliński. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2000. - 326 s. : il. ; 24 cm
 72. Wolan Tadeusz Resocjalizacja : uwarunkowania, doświadczenia, projekty zmian : (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - korektywną uczącą się organizacją) / Tadeusz Wolan. - [Chorzów] : Biuro Wydawnictw i Upowszechnień Kontrakt , [2005]
 73. Wolska Anna Wybrane warunki socjalizacji zabójców / Anna Wolska. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US , 1999. - 200 s. : err. ; 24 cm
 74. Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej / Stanisław Benedyczak [et al.]. - [Wyd. 2 popr.]. - Kalisz : COSSW - Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej , 1995. - 212 s. : rys. ; 21 cm. Zawiera : Cz. 1 : Metodyka wychowania resocjalizacyjnego ; Cz. 2 : Diagnostyka psychologiczno-penitencjarna
 75. Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej  / Stanisław Benedyczak [et al.]. - Kalisz: COSSW [Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej] , 1994. - [2], 212 s. : rys. ; 20 cm . Zawiera : Cz. 1 : Metodyka wychowania resocjalizacyjnego ; Cz. 2 : Diagnostyka psychologiczno-penitencjarna
 76. Wybrane problemy pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej / pod red. Franciszka Kozaczka. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej , 1997. - 197 s. ; 21 cm
 77. Wybrane zagadnienia patologii społecznej i resocjalizacji : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Czerkawskiego i Anny Nowak. - Katowice : Śkaska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka , 2007. - 121 s. : il. ; 24 cm
 78. Wybrane zagadnienia profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczka. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego , 1998. - 220, [1] s. ; 241 cm
 79. Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych : praca zbiorowa. - Kraków : "Impuls" , 2003. - 202, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
 80. Zajączkowski Krzysztof Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Krzysztof Zajączkowski. - Wyd. 3. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , 1999. - 126 s. : wykr. ; 24 cm
 81. Zajączkowski Krzysztof Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Krzysztof Zajączkowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , 1997. - 126 s. : wykr. ; 24 cm

Artykuły z czasopism


 1. Aksjologiczny wymiar rozstrzygnięć w teorii i praktyce resocjalizacji / Mariusz Sztuka // Horyzonty Wychowania. -  2004,  nr 6, s. 127-138
 2. Analiza sytuacji i kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego w zakładach poprawczych / Marek Łukasiewicz // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 141-145
 3. Analiza wybranych aspektów nieskuteczności resocjalizacji w Polsce / Remigiusz Kijak //  Szkoła Specjalna. -  2007, nr 1, s. 37-49
 4. Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florczykiewicz //   Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 30-32
 5. Aspekty wychowawcze w wykonywaniu kary pozbawienia wolności / Roman Bielicki // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2006, nr 1, s. 95-98
 6. Czas wolny w placówkach resocjalizacyjnych :   założenia i rzeczywistość /  Wiesława Kubiak //   Opieka Wychowanie Terapia. -   1995, nr 2, s. 27-30
 7. Czy postawy religijne mogą sprzyjać resocjalizacji skazanych? / Dezyderiusz Jan Pol // Seminare. -   2002, T. 18, s. 489-497
 8. Czy praca socjalna może/powinna zastąpić resocjalizację? / Danuta Urbaniak-Zając // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s. 22-28
 9. Czy "survival" stanie się metodą resocjalizacji nieletnich przestępców / Stanisław Katula //   Wychowanie na co Dzień. -   2002, nr 1, s. 13-19
 10. Diagnoza w wychowaniu resocjalizacyjnym / Zygmunt Markocki // Słupskie Prace Humanistyczne. -  1997, Nr 15b, s. 9-14
 11. Duszpasterstwo więzienne a resocjalizacja / Waldemar Woźniak // Studia Teologiczne. – 2002, [T.] 20, s. 225-242
 12. Dzieci ulicy - wychowawca podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego / Krystyna Dymek-Balcerek // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza      Pułaskiego. -  2002, nr 1, s. 46-54
 13. Edukacja jako metoda twórczej resocjalizacji / Mariusz Jędrzejko // Pedagogika Społeczna. -   2007, nr 3, s. 111-120
 14. Gestalt - wybrane implikacje dla praktyki resocjalizacyjnej / Remigiusz Kijak  // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2006, nr 4, s. 48-61
 15. Indywidualizacja oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych na wychowanków      agresywnych w zakładach poprawczych / Anna Karły // Zamojskie Studia i Materiały. – 2006, z. 2[4], s. 191-205
 16. Indywidualizowanie oddziaływań resocjalizacyjnych formą realizacji odrębności / Paweł Szczepaniak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 1, s. 39-45
 17. IPR w placówce resocjalizacyjnej / Iwona Latańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 2, s. 16-18 Indywidualny program resocjalizacyjny w placówce resocjalizacyjnej.
 18. Jaki ma być model organizacyjny młodzieżowej placówki resocjalizacyjnej /Tadeusz Wolan // Nowa Szkoła. - 1998, nr 8, s. 20-23
 19. Jeszcze raz o resocjalizacji przez twórczość plastyczną / Tomasz Kudowski // Opieka Wychowanie Terapia. -  1997, nr 1, s. 23-25
 20. Kara, miłosierdzie, resocjalizacja :   sakralizacja versus utylizacja "ludzkich odpadów" /   Lesław Pytka // Opieka, Wychowanie, Terapia. -   2005, nr 1/2, s. 17-20
 21. Kierunki optymalizacji nauczania resocjalizującego w zakładach dla nieletnich /Adam Szecówka // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s. 340-346
 22. Komplementarność mikrosystemu wychowawczego :  (na przykładzie Zakładu Poprawczego w Raciborzu) / Adam Szecówka  // Szkoła Specjalna. -  2004, nr 5, s. 364-370
 23. Koncepcja resocjalizacji przez twórczość według Czesława Czapowa / Tomasz Rudowski // Opieka Wychowanie Terapia. -  2000, nr 2, s. 16-23
 24. Kryzys resocjalizacji penitencjarnej a praca socjalna / Piotr Stępniak // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2004, nr 44/45, s. 29-41
 25. Kultura fizyczna jako wartość edukacyjno-resocjalizacyjna / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 21-24
 26. Mediacja - jako alternatywna forma w procesie resocjalizacji nieletnich przestępców / Iwona Wagner // Auxilium Sociale. -  1998, nr 3/4, s. 82-90
 27. Metody twórczej resocjalizacji / Marek Konopczyński // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 39-115
 28. Metodyka i pragmatyka psychologicznej diagnozy resocjalizacyjnej / Jan Tatarowicz, Małgorzata Kummant // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1999, nr 2, s. 9-20
 29. Metodyka postępowania wobec osadzonych, przejawiających wzmożone zachowania agresywne w warunkach zakładu karnego / Wiesław Rostkowski // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 1998, nr 18, s. 36-48
 30. Między punitywnością a permisywnością w resocjalizacji nieletnich / Adam Szecówka // Opieka Wychowanie Terapia. - 1996, nr 4, s. 7-11
 31. Między swobodą a rygoryzmem w resocjalizacji nieletnich / Adam Szecówka // Nowa Szkoła. -   1996, nr 10, s. 18-22 Zakłady poprawcze o wzmożonym nadzorze wychowawczym.
 32. Miity i fakty resocjalizacji poprzez kulturę fizyczną / Krzysztof Sas-Nowosielski // Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne. - 2001, nr 11, s. 28-32
 33. Moralność vs. demoralizacja - wykorzystanie Treningu Wnioskowania Moralnego w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz // Chowanna. -  2006, t. 2, s. 102-108
 34. Możliwości pomocy terapeutycznej nieletnim w zakładzie resocjalizacyjnym /  Zdzisław Bartkowicz // Opieka Wychowanie Terapia. - 1996, nr 4, s. 24-26
 35. Możliwości rekreacji fizycznej w pedagogice resocjalizacyjnej / Stanisław Tuzinem // Turystyka i Rekreacja. – 2006, z. 3, s. 110-114
 36. Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji / Andrzej Czerkawski // Chowanna. -  2006, t. 2, s. 109-115
 37. Możliwości wykorzystania dramy w pracy z młodzieżą / Michał Pozdał // Pedagogika Społeczna. -   2006, nr 2, s. 181-186
 38. Możliwości wykorzystania muzykoterapii w profilaktyce i resocjalizacji / Paweł Ochwanowski, Małgorzata Sęk // Pedagogika Społeczna. -   2006, nr 2, s. 196-206
 39. Nieletni wobec resocjalizacji :   diagnoza postaw i wybrane ich uwarunkowania / Piotr Kwiatkowski // Szkoła Specjalna. -  2002, nr 2, s. 87-95
 40. Niewydarzeni, sfrustrowani, agresywni... /   Lesław Pytka // Opieka Wychowanie Terapia. -   1997, nr 3, s. 5-12
 41. Nowe drogi resocjalizacji /   Maria Januszewska-Warych // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. -  2001,  T. 9, s. 177-192
 42. wspólnocie i odrębności pojęć "trzech pedagogik" (społecznej, rewalidacyjnej, resocjalizacyjnej) / Tamara Zacharuk // Pedagogika Społeczna. - 2001, nr 1, s. 7-19
 43. Od resocjalizacji do pracy socjalnej :   o konieczności zmiany modelu postępowania / Piotr Stępniak // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 2, s. 35-42
 44. Oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Wincentowie :   założenia teoretyczne /   Barbara Jarzębowska-Baziak //   Opieka Wychowanie Terapia. -   1996, nr 2, s. 33-35
 45. Oddziaływanie kuratora jako rodzaj wsparcia udzielanego skazanym w toku procesu resocjalizacji / Karolina Malińska // Nowiny Psychologiczne. -   2004, nr 4, s. 85-92
 46. Ogólne prawidłowości resocjalizacji przestępców seksualnych / Kazimierz Pospiszyl // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 5, s. 272-279
 47. Organizacja i uwarunkowania oddziaływań resocjalizacyjnych : (na przykładzie dwóch zakładów poprawczych w latach 1981-1993) / Maria Jordan // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – 1995, Z. 16, s. 151-160
 48. Pedagogika resocjalizacyjna - perspektywa przesunięcia poznawczego / Wiesława Kubiak // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. -  2001, Nr 2,  s. 47-70
 49. Placówka Interwencyjna dla Młodzieży - potrzeba czy konieczność? / Mariusz Tański //  Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4/5, s. 24-27
 50. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu resocjalizacyjnego jako organizacja ucząca się przez doświadczenie : (syndrom zmiennych badawczych sprawności organizacyjnej) / Tadeusz Wolan // Chowanna. – 2004, t. 1, s. 164-188
 51. Podkultura przestępcza w zakładach dla nieletnich a kierunki postępowania wychowawczego / Adam Szecówka // Auxilium Sociale. -  1998, nr 3/4, s. 48-64
 52. Podstawy aksjologiczne procesu resocjalizacji więźniów / Dezyderiusz  Jan Pol // Quaestiones Selectae. -  2002, Z. 14, s. 107-123Podstawy twórczej resocjalizacji / Marek Konopczyński // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 9-38
 53. Policyjna izba dziecka w systemie profilaktyki i resocjalizacji / Mirosław Jamrożek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  2001, nr 8, s. 11-17
 54. Polsko-niemiecki projekt pomocy młodzieży w Gródku nad Dunajcem / Justyna Kusztal // Auxilium Sociale. -   2005, nr 2, s. 317-327
 55. Pomoc udzielana przez Służbę Więzienną osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych w polskim systemie penitencjarnym / Irena Dybalska //Praca Socjalna. -  2002, nr 4, s. 55-79
 56. Pozycja społeczna rodzinnego kuratora sądowego w podopiecznych rodzinach /   Irena Mudrecka //  Zeszyty Naukowe. Pedagogika / Uniwersytet Opolski. -  1994,  Z. 31, s. 77-84
 57. Praca jako środek resocjalizacji skazanych na karę pozbawienia wolności / Krzysztof Linowski // Pedagogika Pracy. -  2004, T. 45, s. 103-111
 58. Praca skazanych w szwajcarskim systemie penitencjarnym /   H.J. Buhlmann ; tł. z niem. Dariusz Schmidt.// Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 1997, Nr 16/17, s. 146-148
 59. Problemy resocjalizacji nieletnich i młodocianych obcokrajowców :   (na przykładzie Niemiec) /   Roman Juras // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 27-34
 60. Profilaktyka i resocjalizacja w działalności opiekuńczo-wychowawczej pedagoga szkolnego : (na przykładzie badań w szkołach podstawowych i średnich na terenie Kielc) / Bożena Matyjas // Auxilium Sociale. -   2000, r 3/4, s. 115-122
 61. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 16-19
 62. Program resocjalizacyjny "Respekt" / Kazimierz Pospiszyl // Szkoła Specjalna. -  2002, nr 5, s. 277-284 Stany Zjednoczone
 63. Program Uzdrawiającego Oddechu jako forma resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej /   Krzysztof Linowski, Marek Pątkowski // Przegląd Więziennictwa Polskiego. -  2003, nr 38/39, s. 147-159
 64. Propozycja nowego systemu profilaktyki przestępczości nieletnich w Polsce / Andrzej Bałandynowicz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 2, s. 20-32 Program resocjalizacyjny "Teaching Family"
 65. Propozycja oddziaływań resocjalizacyjnych : muzykoterapia / Berta Strycharska-Gać // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2002, nr 36, s. 111-115
 66. Próba interpretacji zachowań problemowych młodocianych /   Wiesław Rostkowski //  Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 1, s. 35-39
 67. Próby humanizacji polskiej resocjalizacji / Joanna Dąbrowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s. 38-43
 68. Przedmiot, zakres i cele diagnozy w resocjalizacji nieletnich / Elżbieta Potempska // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 2, s. 21-25
 69. Przepustka w procesie resocjalizacji osób skazanych na karę pozbawienia wolności / Robert Parol // Słupskie Prace Humanistyczne. -   1999, Nr 17b, s. 67-80
 70. Psychodrama jako forma socjalizacji uczniów / Wiesław Sikorki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 23-25
 71. Realizacja programu klubu pracy w zakładzie karnym / Katarzyna Ramirez  // Rynek Pracy. -   1997, nr 4, s. 72-77
 72. Reedukacja więźniów w zakładzie karnym / Krzysztof Linowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 1, s. 43-52
 73. Refleksje o resocjalizacji - po pobycie w USA / Krzysztof Kwiatkowski // Opieka Wychowanie Terapia. -  1996, nr 3, s. 25-28
 74. Represywne i resocjalizacyjne modele ograniczania przestępczości / Bronisław Urban // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. 337-345
 75. Resocjalizacja - anachronizm czy nowe wyzwanie? / Lesław Pytka // Opieka Wychowanie Terapia. -   2000, nr 1, s. 34-36
 76. Resocjalizacja poprzez działalność artystyczną : z pogranicza teorii i praktyki / Ida Zochniak //  Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 46-48
 77. Resocjalizacja poprzez twórczość :  kreowanie alternatywnej tożsamości nieletnich / Marek Konopczyński // Zamojskie Studia i Materiały. – 2006,  z. 2[4], s. 295-303
 78. Resocjalizacja w polskim instytucjonalnym środowisku penitencjarnym / Joanna Dąbrowska // Opieka Wychowanie Terapia. -  2001, nr 4, s. 29-35
 79. Resocjalizacyjna rola kultury fizycznej / Mateusz Klimek // Opieka, Wychowanie, Terapia. -   2006, nr 3/4, s. 33-35
 80. Resocjalizacyjno-wychowawcze walory mazurskiego rejsu żeglarskiego / Tadeusz Wolan // Dyrektor Szkoły. -   1996, nr 7/8, s. 23-25      Działalność sportowo-turystyczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bytomiu.
 81. Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 31
 82. Rola organizacji społecznych w rehabilitacji więźniów / Vivien Stern ; tł. z ang. Wojciech Knap // Przegląd Więziennictwa Polskiego. -  1997, Nr 16/17, s. 169-177
 83. Rola sztuki w procesie resocjalizacji / Sylwia Dziuba // Zamojskie Studia i Materiały. – 2006, z. 2[4],  s. 395-398
 84. Rozwój konceptualizacji środków probacyjnych i ukonstytuowanie się metod resocjalizacyjnych / Andrzej Bałandynowicz // Przegląd Policyjny. -  2006, nr 2, s. 5-30
 85. Rozwój pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce / Kazimierz Pospiszyl // Rocznik Pedagogiki Specjalnej. -  1997, T. 8, s. 123-127
 86. Salezjański ośrodek wychowawczy św. Jana Bosko w Trzcińcu / Marzena Minkiewicz, Ewa Woś //   Seminare. -  2003, T. 19, s. 369-384
 87. Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach zakładowych w opinii przestępców / Agnieszka Lewicka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 3, s. 34-37
 88. Specyfika komunikacji w metodzie Synanonu :   fragm. pracy /Małgorzata Michel // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 1, s. 19-24
 89. Specyfika pracy resocjalizacyjnej w zakładzie poprawczym dla dziewcząt /Kazimierz Ptak, Ewa Ormianin-Sokół // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. 367-384
 90. Specyfika pracy terapeutycznej w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnich / Beata Ledwoch, Magdalena Giza // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – 2004, Vol. 17, s. 201-213
 91. Strategie i metody oddziaływań resocjalizacyjnych na przestępców seksualnych / Kazimierz Pospiszyl // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2002, nr  34/35, (2002), s. 43-66
 92. Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą w zakładach karnych / Anetta Jaworska // Opieka, Wychowanie, Terapia. -   2007, nr 1/2, s. 15-20
 93. Środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej / Andrzej Bałandynowicz // Przegląd Policyjny. -  2006, nr 3, s. 5-22
 94. Teoretyczne podstawy resocjalizacji przez pracę w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności / Marek Petrikowski // Przegląd Więziennictwa Polskiego. -   Nr 44/45 (2004), s. 53-79
 95. Umieszczenie w schronisku dla nieletnich jako tymczasowy środek zapobiegawczy stosowany wobec nieletnich / Ewa Kruk // Prokuratura i Prawo. -   1997, nr 1, s. 78-84
 96. Trening zastępowania agresji w praktyce Zakładu Karnego w Tarnowie / Cecylia Hajduk // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. -  2007, z. 1, s. 237-245
 97. Turystyczna szkoła charakterów / Ryszard Makowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 2, s. 19-23 Zakład Poprawczy (Laskowiec)
 98. Uczenie konstruktywnych form radzenia sobie z napięciem i negatywnymi uczuciami u młodocianych więźniów śledczych / Urszula Wojciechowska-Budzikur // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 1998, Nr 19, s. 89-98
 99. Usamodzielnianie wychowanków placówek resocjalizacyjnych / Tadeusz Wolan  //   Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -   2005, nr 6, s. 32-37
 100. W poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań organizacji pracy wychowawczej w placówkach resocjalizacji zakładowej / Andrzej Węgliński // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 1997, T. 18, s. 105-115
 101. W poszukiwaniu modelu edukacji resocjalizacyjnej : przegląd  doświadczeń w USA i w Polsce /   Aleksandra Konon-Kol, Paweł Szczepaniak // Przegląd Więziennictwa. Polskiego. – 1998, Nr 20/21, s. 141-159
 102. Wartość pracy dla celów resocjalizacyjnych wśród katalogu kar / Roman Bielicki // Zeszyty Naukowe WSHE. -  2005, T. 18, s. 209-215
 103. Wątłość i siła idei resocjalizacji aktualnej i potencjalnej / Lesław Pytka // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 3, s. 32-36
 104. Wideotrening komunikacji w resocjalizacji nieletnich / Urszula Witoszek, Jolanta Bambynek // Auxilium Sociale. -   2003, nr 2, s. 188-191
 105. Współczesne problemy w resocjalizacji młodzieży / Marek Piotr Borowski // Społeczeństwo i Rodzina. -  2007, nr 1, s. 119-122
 106. Wybrane przykłady przeciwdziałania podkulturze przestępczej w zakładach dla nieletnich / Adam Szecówka // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 1999, nr 22/23, s. 88-97
 107. Wybrane zagadnienia resocjalizacji nieletnich / Maria Jordan //  Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. -   1996, nr 1, s. 24-28
 108. Wychowawcze oddziaływanie sztuki a proces resocjalizacji nieletnich / Anna Pikała // Prace Zakładu Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Łódzkiego. – 2001, z. 5, s. 9-12
 109. Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak // Opieka Wychowanie Terapia. -   2003, nr 1, s. 27-29
 110. Wykorzystanie psychoterapii w procesie resocjalizacji / Andrzej Czerkawski // Auxilium Sociale. - 2003, nr 3/4, dod. s. I-XVI
 111. Zajęcia kultury fizycznej w jednostkach penitencjarnych / Włodzimierz Jacek Głuch // Przegląd  Więziennictwa Polskiego. – 2003, nr 40/41, s. 136-148
 112. Zajęcia sportowe w instytucjonalnym wychowaniu resocjalizacyjnym dzieci i młodzieży / Barbara Jegierska // Człowiek i Ruch. - 2002, nr 2, s. 23-29
 113. Zakład karny - proces resocjalizacji jako czynnik oddziaływań na readaptację społeczną skazanych / Teresa Bac // Auxilium Sociale. - 2001, nr 3/4, s. 275-284
 114. Zastosowanie metody dramy w procesie resocjalizacji na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim areszcie śledczym / Alicja Dopierała // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. 107-115
 115. Zatrudnienie, praca i nauczanie, jako zespół podstawowych środków resocjalizacji skazanych / Katarzyna Serwatko // Zeszyty Naukowe PWSZ / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – 2005, nr 2, s. 107-112

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce