Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Przestępczość nieletnich i młodocianych PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 16 marca 2010
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH I MŁODOCIANYCH
Zestawienie bibliograficzne za lata 1990 - 2010

Zestawienie opracowano na podstawie „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” i katalogu on-line Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

Książki


 1. Agresja i przemoc w szkole : konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Kraków : NODN Sophia , 2003. - 79 s.
 2. Agresja i przemoc w szkole : uwarunkowania socjoekologiczne / Janusz Surzykiewicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej , 2000. - 736 s.
 3. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / Józef Kuźma i Zofia Szarota red. ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : "Text" , 1998. - 333 s.
 4. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia : materiały z konferencji      naukowej, Mysłowice 28 czerwca 2000 roku / red. Kazimierz Czarnecki, Wojciech Kojs, Maria Rozmus ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. - Kraków : "Impuls" , 2001. - 188 s.
 5. Bóg moja pierwsza miłość / Guy Gilbert ; tł. Aleksandra Frej. - Warszawa : Wydaw. Księży Marianów , 1999. - 287, [1] s.
 6. Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży : atlas / Andrzej Laskowski, Andrzej Rejzner, Ewa Tokarczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej , 1996. - 89 s.
 7. Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi : analiza i   wnioski / Grzegorz Harasimiuk. - Szczecin : "Ottonianum" , 2001. - 249, [4] s.
 8. Dewiacje społeczne i ich kontrola w Polsce / pod red. Adama Krukowskiego ; Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : UW, 1992. - 171 s.
 9. Efektywność i uwarunkowania wykonywanego nadzoru kuratora przy orzekanych      wobec nieletnich środkach poprawczych : fakty i artefakty / Angelika Paszkiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. - Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Filii UW , 1992. - 97, [2] s.
 10. Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich / Marian Kalinowski. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1991. - 223, [1] s.
 11. Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań / Krystyna Marzec-Holka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1994. - 403 s.
 12. Instytucjonalne formy pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi / Irena Mudrecka. - Opole : Wydaw. UO , 1999. - 175 s.
 13. Mediacja : nieletni przestępcy i ich ofiary / red. naukowa Beata Czarnecka-Dzialuk, Dobrochna Wójcik ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. - Warszawa : "Oficyna Naukowa" , 1999. - 154, [2] s., 139, [1] s.
 14. Młodociani przestępcy : ich wartości i orientacja wartościująca / Eugeniusz Bielicki. - Bydgoszcz : BTN , 1991. - 191, [1] s.
 15. Młodociani przestępcy : ich wartości i orientacja wartościująca / Eugeniusz Bielicki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - [Wyd. 2 uzup.]. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1996. - 237, [4] s.
 16. Młodzież i przemoc : mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. - Krystyna Kmiecik-Baran. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1999. - 249, [3] s.
 17. Młodzież pogranicza – juma / Jacek Kurzypa. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1998. - 161 s.
 18. Morderstwo przed studniówką / Maria Łopatkowa. - Warszawa : Jacek Santorski & CO. Wydaw. , cop. 1997. - 103, [2] s.
 19. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009. - 229 s.
 20. Na całość / Guy Gilbert ; tł. [z fr.] Agnieszka Kulczyńska. - Poznań : "W Drodze" , 1996. - 248, [4] s.
 21. Narkomania i alkoholizowanie się młodzieży / Aleksander Bielawiec, Mirosław Krążel. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US , 1992. - 211, [1] s.
 22. Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym : zagadnienia    procesowe / Beata Czarnecka-Dzialuk ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Agencja "Scholar" , 216 s.
 23. Nieletni sprawcy zabójstw : sylwetki psychologiczne / Małgorzata Sitarczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 192 s.
 24. Nieletniość i jej granice / Grażyna Rdzanek-Piwowar. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 1993. - 177 s.
 25. O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich : propozycje      prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój      więziennictwa do połowy XX wieku / Danuta Raś. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , 2005. - 275, [1] s.
 26. O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich : propozycje      prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój      więziennictwa do połowy XX wieku / Danuta Raś. - Wyd. 2 uzup. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , 2006. - 275, [1] s.
 27. O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich : propozycje      prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój      więziennictwa do połowy XX wieku / Danuta Raś. - Wyd. 3. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , 2006. - 275, [1] s.
 28. Ochrona dziecka : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Brunona Hołysta ; Centrum Szkolenia Policji. - Legionowo : Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji , 2005. - 448, [1] s.
 29. Ofiara doskonała / Elizabeth Southall, Megan Norris ; przeł. Piotr Lewiński. - Warszawa : "Muza" , 2005. - 439, [1] s.
 30. Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca - incydent czy znak czasu? : materiały z      seminarium Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji kulturze, szkole, rodzinie, Warszawa 20-21 marca 2000 r. : praca zbiorowa / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej ; Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego. - Warszawa : KKWR , 2000. - 160 s.
 31. Orzekanie środków wychowawczych i poprawczych w praktyce sądów rodzinnych / [poszczeg. rozdz. oprac. Tadeusz Bojarski et al.; red. T. Bojarski]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 1990. - 177, [3] s.
 32. Osobowość nieletnich przebywających w placówkach resocjalizacyjnych / Bazyli Baran, Aleksander Bielawie. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US , 1994. - 117, [1] s.
 33. Patologie społeczne objęte ingerencją sądu rodzinnego i ich uregulowania      prawne / Halina Górecka, Elżbieta Schubert ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP , 1992. - 198 s.
 34. Pisma : szkice, artykuły, rozprawy / Natalia Han-Ilgiewicz ; zebrał i wstępem poprzedził Karol Poznański. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1995. - 432 s.
 35. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach      resocjalizacyjnych / Zdzisław Bartkowicz ; [Wydział Pedagogiki i Psychologii]. - Lublin : Wydaw. UMCS , 1996. - 220, [1] s.
 36. Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego / Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin. - Lublin : "Norbertinum" , 1999. - 253, [1] s.
 37. Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego / Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin. - Wyd. 2. - Lublin : "Norbertinum" , 2000. - 253, [1] s.
 38. Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego / Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin. - Wyd. 3. - Lublin : Norbertinum , 2005. - 255, [1] s.
 39. Profilaktyka demoralizacji i patologii społecznej nieletnich w środowisku      lokalnym (osiedlu mieszkaniowym) / Elwira Czapiewska, Wiesław Czapiewski ; [Centrum Szkolenia Policji]. - Legionowo : Wydaw. CSP , 1999. - 91 s.
 40. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej , 1997. -  237 s.
 41. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Instytut  Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 23-24 listopada 1987 r. / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków: nakł. UJ , 1990. - 197, [2] s.
 42. Profilaktyka zespołu maltretowanego dziecka : pamiętnik IV Ogólnopolskiego      Spotkania na temat "Ochrona Dzieci przed Okrucieństwem", Łódź 11-13 maja  1994 / red. Jacek Kordacki. -  Łódź : Wydaw. Sekcji Dziecka Maltretowanego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i Fundacji na Rzecz Ochrony Dzieci przed Okrucieństwem , 1994. - 162 s.
 43. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , cop.  1998. - 508 s.
 44. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , cop. 2000. - 508 s.
 45. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. - 508 s.
 46. Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Krzysztof Biel. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2008. - 496 s.
 47. Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji  ustrojowej / Leszek Wieczorek. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe , 2005. - 262, [9] s.
 48. Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Leszek Wieczorek. - Wyd. 2. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2006. - 262, [9] s.
 49. Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie / pod red. Andrzeja Gaberze. - Kraków : "Zakamycze" , 2001. - 252 s.
 50. Przestępczość nieletnich : aspekty psychospołeczne i prawne / pod red. Jana M. Stanika i Leszka Woszczka ; [aut. Waldemar Domachowski et al.]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , 2005. - 350, [2] s., [2] s. tabl. kolor.  Materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Zastosowanie psychologii klinicznej w praktyce sądowej" na temat "Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich - podłoże, geneza, motywy" Katowice, 9-11 grudnia 2002 r.
 51. Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. - 244, [1] s.
 52. Przestępczość nieletnich w środowisku wiejskim / Zdzisław Błażejewski. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US , 1994. - 291 s.
 53. Przestępczość nieletnich w ujęciu prawnym i społecznym / Anna Fidelus ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego , 2008. - 250, [2] s.
 54. Przestępczość przygraniczna. T. 1, Relacje praktyków / Andrzej J. Szwarc, Gerhard Wolf (Red.). - Słubice : Collegium Polonicum. - , cop. 2001. - XII, 305 s.
 55. Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich dziewcząt / pod red. Jerzego Koniecznego. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - 184 s.
 56. Raport o rozpoznanych zjawiskach patologii społecznej, przestępczości i      demoralizacji nieletnich w 2001 r./ [red. Henryka Matejewska] ; Biuro Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji. - Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji , 2002. - 127, [2] s.
 57. Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : "Żak" , 1998. - 215, [1] s.
 58. Rola i zadania policjantów służby prewencji w zapobieganiu demoralizacji i      przestępczości wśród nieletnich / Andrzej Sęk, Danuta Micek ; Wyższa Szkoła Policji. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji , 2005. - 93 s.
 59. Rozwój moralny a radzenie sobie ze stresem u nieletnich przestępców / Jarosław Groth. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe , 2003. - 257 s.
 60. Selekcja nieletnich przestępców w sądach rodzinnych / Helena Kołakowska-Przełomiec, Dobrochna Wójcik ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Wrocław ; Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1990. - 216 s.
 61. Skuteczność środków penalnych stosowanych wobec młodzieży / [aut.] L. Tyszkiewicz [et al.] / pod red. Leona Tyszkiewicza. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze , 1992. - 216 s.
 62. Sytuacja wychowawcza w okresie nieletniości a późniejsze funkcjonowanie      społeczne kobiet i mężczyzn - dawnych podsądnych / Wiesława Rempel. - Szczecin : "PoNaD" , 1998. - 185 s.
 63. Środki przymusu stosowane wobec nieletnich / Piotr Górecki ; Centrum Szkolenia Policji. - Legionowo : Wydaw. CSP , 1994. - 18 s.
 64. Środowiskowe uwarunkowania zachowań przestępczych nieletnich dziewcząt / Irena Budrewicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1997. - 373 s.
 65. Terapia w resocjalizacji. Cz. 3, Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009. - 202, [1] s.
 66. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / pod red. Adama Krukowskiego ; [aut.] Kazimierz Grześkowiak [et al.]. - [Wyd. 2] stan prawny na dzień 20 kwietnia 1991 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze , 1991. - 360 [1] s.
 67. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wraz ze zbiorem aktów wykonawczych ; Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego : [[teksty jednolite uwzględniające zmiany wprowadzone ustawą z dnia 3 sierpnia 1995 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 443) / oprac. Bartłomiej Mikosz]. - Kraków : "Audytoriat" , [1995]. - 133 s.
 68. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wraz ze zbiorem aktów wykonawczych ; Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego / [oprac. Bartłomiej Mikosz]. - Stan prawny na dzień 16 października 1996 r. - Kraków : "Audytoriat" , 1996. - 134 s.
 69. Uwarunkowania środowiskowe i determinanty subiektywne uczestnictwa nieletnich w podkulturach / Teresa Sołtysiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1995. - 406 s.
 70. Wczesne dzieciństwo młodocianych przestępców agresywnych / Aneta Mac ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych. Zakład Podstaw Wychowania i Opieki. - Poznań : Garmond, 2005. - 164 s.
 71. Współczesne zagrożenia w strukturach społecznych : (szkice badawcze z      pedagogiki społecznej) / pod red. Ewy Syrek. - Katowice : "Wieczorek-Press" , 1993. - [9], 145 s.
 72. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2000. - 238 s.
 73. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. – [Wyd. 2]. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997. - 226 s.
 74. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. - Wyd. 3. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1999. - 226 s.
 75. Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2005. - 118 s.
 76. Zapobieganie demoralizacji nieletnich / pod red. Zbigniewa Sobolewskiego i Franciszka Kozaczuka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wydaw. WSP , 1990. - 263 s.
 77. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich / Marian Kalinowski, Jerzy Pełka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.      Wydaw. , 1996. - 273 s.
 78. Zbrodnia prawie doskonała / pod red. Rose G. Mandelsberg ; przeł. [z ang.] Danuta Petach. - Warszawa : "Marba Crown" , 1995. - [6], 374 s.
 79. Złodzieje na wolności : sfabularyzowana, psychopedagogiczna analiza zachowań      nieletnich, agresywnych przestępców w czasie tygodniowej wyprawy górskiej / Grzegorz Zalewski. - Wyd. 3. - Białystok : "Trans Humana" , 1999. - 157 s.

Artykuły z czasopism


 1. "Akcja Małolat" - godzina policyjna czy program opiekuńczo-wychowawczy? : dyskusja / Wiesław Kołak, Włodzimierz Wolski, Sławomir Izak, Izabella Jesionowska, Anna Korpanty, Andrzej Martuszewicz, Marek Sawicki, Jan Tatarowicz, Barbara Głowacka, Lesław Pytka ; oprac. Janina Majer //Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 3, dod. s. 28-31
 2. Aktualne tendencje w postępowaniu z nieletnimi w państwach europejskich : ograniczenie ingerencji prawnokarnej, mediacja / Beata Czarnecka-Dzialuk // Przegląd Prawa Karnego. - [Z.] 11 .-(1994) s. 50-54
 3. Anatomia demoralizacji w zarysie... / Jan Tatarowicz //Nowa Szkoła. – 2000, nr 9, s. 45-50
 4. Chuligaństwo futbolowe a przestępczość / Andrzej Rejzner // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 5, s. 30-35
 5. Dezorganizacja życia rodzinnego a przestępczość nieletnich / Sławomir Cudak// Pedagogika Rodziny. - 2007, nr 1, s. 159-165
 6. "Diversion" (wyprowadzanie) w polskim modelu postępowania w sprawach nieletnich / Jarosław Utrat-Milecki // Opieka Wychowanie Terapia. – 1996, nr 4, s. 12-15
 7. Dlaczego różne społeczeństwa mają różne systemy wymiaru sprawiedliwości / Theodore N. Ferdinand //Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G Ius .-Vol. 43 .-(1996) s. 177-196
  Przestępczość nieletnich w Japonii i Stanach Zjednoczonych.
 8. Dlaczego różne społeczeństwa mają różne systemy wymiaru sprawiedliwości? / Theodore N. Ferdinand // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia. - T. 19 .-(1996) s. 79-97
 9. Dlaczego zabijają? : analiza porównawcza nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże / Danuta Raś, Tatiana Betke //Szkoła Specjalna. – 1997, nr 1, s. 3-13
 10. Drogi wiodące do demoralizacji / Aneta Tarnowska// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 6-9
 11. Działania przeciwdziałające demoralizacji i przestępczości nieletnich w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich / Mariusz Róg //Przegląd Policyjny .- 1997 nr 4 s. 55-62
 12. Dzieci-potwory? / Marek Wittbrot //W Drodze. - 1997 [nr] 8 s. 79-81
 13. Dziewczęta w grupach przestępczych / Edyta Bąk-Buczak// Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 12-14
 14. Etiologia przestępczości nieletnich - uwarunkowania rodzinne : analiza wyników badań / Jacek Stelmach //Przegląd Policyjny. - 2001 nr 2 s. 135-142
 15. Fala czyli o nieuchronności następstw / Marek Andrzejewski //Czas Kultury.- 1997 nr 4 s. 39-44
 16. Falowanie resocjalizacyjne / Lesław Pytka ; rozm. przepr. Alicja Rafalska // Opieka, Wychowanie, Terapia .- 1997 nr 2 s. 29-32
  Problem resocjalizacji nieletnich.
 17. Główne tendencje w przestępczości nieletnich / Agata Tyburska // Przegląd Policyjny. - 1998 nr 3/4 s. 81-104
 18. Gminne programy przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży / Janusz Kostynowicz, Krystyna Majewska-Brzyska, Stanisław Orłowski // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2002 nr 1/2 s. 88-122
 19. "Gniazdo rodzinne" - uwarunkowania rodzinne przestępczości nieletnich / Jacek Stelmach // Wychowanie na co Dzień. -2001 nr 4/5 s. 20-22
 20. Historia tzw. "Akcji Małolat" / Włodzimierz Wolski // Opieka, Wychowanie, Terapia. -2000 nr 2 s. 12-15
  Prowadzenie nocnych kontroli młodzieży przez policję w Radomiu.
 21. Instytucja "sądów uczniowskich" w Niemczech jako alternatywne rozwiązanie przeciwdziałania przestępczości nieletnich / Anna Maria Chomiuk-Żywalewska // Prokuratura i Prawo. - 2008, [nr] 3, s. 139-145
 22. Interpretacja poradnictwa dla rodziców na marginesie filmu "Zabójca ze szkolnej ławy" / Alicja Kargulowa //Edukacja. -2002 nr 2 s. 93-103
  Przestępczość nieletnich i młodocianych w Stanach Zjednoczonych.
 23. Jak do tego doszło...? : dziecko w procesie patologizacji / Jan Tatarowicz //Nowa Szkoła.-1999 nr 3 s. 30-33
 24. "Jugend-Hilfe - Jugend-Strafe" europejska debata nad przestępczością dzieci i młodzieży / Maria Meyer //Szkoła Specjalna. -2001 nr 5 s. 301-303
 25. Kierunki reformy prawa karnego nieletnich w Holandii / Barbara Stańdo-Kawecka //Państwo i Prawo. -1997 z. 7 s. 77-85
 26. Kilka uwag o pracy Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego : zadania, problemy, perspektywy / Danuta Okuniewska //Kultura i Edukacja .-1998 nr 4 s. 20-22
 27. Kontrowersje wokół "Akcji Małolat" / Hubert Iwanicki // Opieka, Wychowanie, Terapia. -1998 nr 4 s. 29-31
 28. Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003 nr 1 s. 7-10
 29. Krzywdzenie dzieci w rodzinie i poza rodziną oraz jego związek z zachowaniami przestępczymi dzieci / Catherine Hamilton-Giachritsis, Kevin D. Browne, Louise Falshaw // Dziecko    Krzywdzone. – 2005, Nr 10, s. 79-92
  Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom  przestępstw", Warszawa.
 30. Matrix w realu / Katarzyna Sadura // Śląsk. - 2006, nr 11, s. 22-24
 31. Międzynarodowa współpraca partnerska / Wiesława Przybysz // Praca Socjalna. – 2006, [nr] 3, s. 99-110
 32. Młodociani w jednostkach penitencjarnych - próba charakterystyki mechanizmów adaptacyjnych / Wiesław Rostkowski // Przegląd Więziennictwa Polskiego . - Nr 16/17 .-(1997) s. 115-128
 33. Nie wierzą w karę / Halina Natora // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 24-27
 34. Niegrzeczne dzieci / Andrzej Dominiczak // Bez Dogmatu. – 2007, Nr 71, s. 7-8
  Przestępczość nieletnich i młodocianych.
 35. Niektóre determinanty przestępczych zachowań nieletnich / Teresa Sołtysiak //Problemy Alkoholizm. - 1995 nr 11/12 dod. s. I-IV
 36. Nieletni i młodociani rodzicobójcy / Teresa Sołtysiak, Kazimierz Stasiński. // Prace Komisji Socjologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – 2003, T. 3, s. 59-70
  Materiały z konferencji naukowej "Młodociani mordercy", Poznań.
 37. Nieletni jako sprawcy przestępstw przeciwko prawom autorskim i prawom pokrewnym - na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w sosnowieckich i katowickich szkołach podstawowych i średnich / Stanisław Dybich // Przegląd Policyjny. - 1999 nr 4 s. 125-132
 38. Nieletni pod pręgierzem / Paweł Kobes //Prawo i Życie. -2001 nr 4 s. 36-39
 39. Nieletni przestępcy na Litwie i system ich resocjalizacji / Alicja Szerląg // Szkoła Specjalna. -1999 nr 1 s. 8-13
 40. Nieletni sprawcy czynów karalnych / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-1999 nr 10 s. 33-38
 41. Nieletni używający przemocy : profilaktyka i terapia / Susan Bailey ; tł. Jarosław Utrat-Milecki // Opieka, Wychowanie, Terapia. -1997 nr 3 s. 13-20
 42. Nieprzystosowanie społeczne młodocianych sprawców zabójstw / Katarzyna Badźmirowska-Masłowska // Przegląd Więziennictwa Polskiego .- Nr 22/23 .-(1999) s. 98-113
 43. Nietolerancja jako źródło zachowań przestępczych / Brunon Hołyst //Prokuratura i Prawo .- 2003 nr 11 s. 7-26
 44. Nikt z nami nie rozmawia, każdy do nas mówi [wyw. ] / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998 nr 2 s. 3-6,III okł.
 45. Non-Pulp Non-Fiction / Marek Piotrowski // Fronda. - Nr 17/18 .-(1999) s. 414-415
  Morderstwo w amerykańskiej szkole średniej.
 46. Obiektywizacja odpowiedzialności deliktowej małoletnich we Francji i w Polsce / Marian Marcinkowski // Państwo i Prawo. - 1999 z. 8 s. 80-91
 47. Obraz mężczyzny w percepcji nieletnich prostytutek : (na podstawie badań przeprowadzonych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych) / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. - 1995 nr 11/12 s. 28-30
 48. Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych - przed i po transformacji / Irena Rzeplińska. // Archiwum Kryminologii. – 2005/2006, T. 28, s. 331-343
  Materiały z V Dorocznej Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego "Wyzwania dla europejskiej integracji. Wyzwania dla kryminologii", Kraków.
 49. Ocena polskiego systemu postępowania z nieletnimi sprawcami czynów karalnych / Aneta Wrocławska. // Debiuty Naukowe WSHE. – 2006, T. 6, s. 45-64
 50. Ocena stosowania niektórych środków wychowawczych i poprawczych przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich / Katarzyna Adamik, Mirosław Lisiecki  // Przegląd Policyjny . - 1997 nr 3 s. 42-59
 51. Ocena zachowań agresywnych a ich kontekst sytuacyjny / Artur Doliński // Psychologia Wychowawcza . - 1998 nr 1 s. 55-63
 52. Ochrona nieletnich przed demoralizacją i przestępczością w ujęciu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich / Violetta Konarska-Wrzosek // Państwo i Prawo. - 1999 z. 5 s. 49-59
 53. Od resocjalizacji do pracy socjalnej : o konieczności zmiany modelu postępowania / Piotr Stępniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. -1999 nr 2 s. 35-42
 54. Odpowiedzialność karna nieletnich : (w świetle kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r.) / Krystyna Daszkiewicz //Palestra. -1999 nr 1/2 s. 8-18
 55. Odpowiedzialność karna nieletnich a rodzaj stosowanych środków prawnych / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999 nr 6 s. 29-36
 56. Odpowiedzialność karna nieletnich w świetle kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej / Mirosława Melezini // Przegląd Prawa Karnego. - [Z.] 20 .-(2000) s. 38-46
 57. Odpowiedzialność karna nieletnich a nowy kodeks karny / Barbara Stańdo-Kawecka //Palestra. -1998 nr 9/10 s. 18-23
 58. Odpowiedzialność za małoletniego w świetle przepisów prawa wykroczeń / Zygmunt Kukuła// Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 35-48
 59. Ogólna charakterystyka przestępczości nieletnich w świetle literatury przedmiotu / Rafał Kubicki // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. – 2006, Z. 20, s. 273-280
 60. Orzecznictwo sądów rodzinnych w sprawach nieletnich, na przykładzie powiatu oświęcimskiego / Gabriela Gaj // Auxilium Sociale. - 2004, nr 3/4, s. 190-209
 61. Patologia rodziny a wykolejenie nieletnich / Joanna Kobylińska-Szkatuła //Problemy Alkoholizmu. -2000 nr 3 dod. s. I-III
 62. Pedagogiczne i prawne bariery wdrażania reformy zawodowej kurateli rodzinnej w Polsce / Andrzej Węgliński //Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 17 .-(1995/1996) s. 99-111
 63. Podkultura przestępcza w zakładach dla nieletnich a kierunki postępowania wychowawczego / Adam Szecówka // Auxilium Sociale .-1998 nr 3/4 s. 48-64
 64. Podstawowe źródła demoralizacji i przestępczości nieletnich : wokół policyjnej analizy. Cz. 2 / oprac. Janusz Wencel //Problemy Alkoholizmu. - 1997 nr 10/12 s. 22-26
 65. Pojęcie zbrodni a "zbrodnie dziecięce" / Jarosław Utrat-Milecki // Opieka, Wychowanie, Terapia . -2001 nr 2 s. 10-20
 66. Policjant i nastolatek jako sprawcy błędu : wzajemna percepcja / Irena Dzwonkowska //Psychologia Wychowawcza. - 2000 nr 2/3 s. 182-189
 67. Polityka karania młodocianych sprawców zabójstw / Katarzyna Badźmirowska-Masłowska // Przegląd Więziennictwa Polskiego .- Nr 19 .-(1998) s. 62-79
 68. Polski system prawny dotyczący nieletnich : (próba diagnozy) / Beata Kozieł //Ruch Pedagogiczny. - 2001 nr 3/4 s. 105-112
 69. "Por el barrio yo naci y por el barrio morir‚" : "maras" - młodzieżowe grupy przestępcze w Ameryce Środkowej / Łukasz Udziela // Ameryka Łacińska. – 2007, nr 2, s. 94-109
 70. Postawa nieletniego sprawcy wobec popełnionego czynu karalnego / Agata Hatwich // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 15 .-(1997) s. 46-55
 71. Postawy nieletnich wobec norm moralno-społecznych / Franciszek Kozaczuk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pedagogika i Psychologia .- Z. 2 .-(1995) s. 75-85
 72. Poziom inteligencji u nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Szkoła Specjalna. -1995 nr 5 s. 267-270
 73. Praca kuratora sądowego jako forma opieki nad nieletnimi / Marta Bąkowska //Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. - T. 10 .-(1995) s. 197-206
 74. Problem przestępczości nieletnich / Michał Pindera // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne .-T. 8 .-(2001) s. 91-96
 75. Problem przestępczości nieletnich w Suwalskiem / Joanna Kobylińska-Szkatuła // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002 nr 2 s. 36-38
 76. Problem zachowań przestępczych dzieci i młodzieży / Grzegorz Harasimiak //Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 15-18
 77. Problematyka przestępczości nieletnich w świetle juwentologii / Eugeniusz Moczuk // Zesz. Nauk. URzesz., Prawo - Z. 1 .-(2003) s. 253-266
 78. Problemy resocjalizacji nieletnich i młodocianych obcokrajowców : (na przykładzie Niemiec) / Roman Juras // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002 nr 2 s. 27-34
 79. Proces stawania się przestępcą na przykładzie analizy przypadku / Waldemar Woźniak //Studia  Teologiczne.- T. 21 .-(2003) s. 229-240
 80. Procesy selekcji dotyczące przestępstw przeciwko mieniu oraz innych karalnych czynów nieletnich w porównaniu Wschodu i Zachodu Europy / Michael Walter, Wolfgang Fischer ; tł. z niem. Jacek Giezek // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji . -T. 31 .-(1995) s. 113-129
 81. Profilaktyczno-resocjalizacyjne zadanie pracy socjalnej w szkole oraz jej prawna regulacja na przykładzie Niemiec i Polski / Maria Meyer // Auxilium Sociale .-2003 nr 1 dod. s. I-VII
 82. Programy wczesnej interwencji wśród strategii ograniczania zachowań przestępczych / Mariusz Sztuka.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. – 2001, Z. 28, s.      169-178
 83. Propozycja nowego systemu profilaktyki przestępczości nieletnich w Polsce / Andrzej Bałandynowicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001 nr 2 s. 20-32
 84. Próba oceny skuteczności środków tymczasowych stosowanych wobec nieletnich / Henryk Oślizło //Palestra. - 1998 nr 1/2 s. 32-36
 85. Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom nieletnich w mieście portowym / Dariusz Jurczak // Przegląd Zachodniopomorski .- 1997 z. 3 s. 103-121
 86. Przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym nieletnich w środowisku lokalnym. Cz. 1 / Grzegorz Harasimiak // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, s. 10-13
 87. Przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym nieletnich w środowisku lokalnym. Cz. 2 / Grzegorz Harasimiak // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 13-18
 88. Przejawy demoralizacji i czynów karalnych u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych / Iwona Niewiadomska, Katarzyna Rok. // Roczniki Teologiczne. - 2005, z. 10 s.183-197
 89. Przejawy niedostosowania społecznego nieletnich umieszczonych w zakładzie poprawczym w Ignacewie / Halina Maliszewska, Krzysztof Indecki // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica .-Z. 63 .-(1995) s. 67-78
 90. Przestępczość a organizacyjne, społeczne i edukacyjne funkcje szkoły /Andrzej Bałandynowicz // Przegląd Policyjny. – 2005, nr 4, s. 5-23
 91. Przestępczość agresywna młodzieży : doniesienie z badań / Ewa Czerwińska// Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. – 2006, [Nr] 1, s. 91-109
 92. Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej : (badania typu self-raport) / Anna Kossowska // Archiwum Kryminologii. - 2005/2006, T. 28, s. 219-226
  Materiały z V Dorocznej Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego "Wyzwania dla europejskiej integracji. Wyzwania dla kryminologii", Kraków.
 93. Przestępczość młodocianych mężczyzn - uwarunkowania rodzinne : (komunikat z badań) / Marian Nowak // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne .-T. 9 .-(2001) s. 133-140
 94. Przestępczość nieletnich a socjalizacyjne funkcje szkoły / Andrzej Bałandynowicz // Prokuratura i Prawo. - 2006, [nr] 7/8, s. 5-23
 95. Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych / Stanisław Nawalany //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2000 nr 3 s. 25-31
 96. Przestępczość nieletnich dziewcząt we współczesnej Polsce / Dagmara Woźniakowska// Archiwum Kryminologii. – 2005/2006, T. 28, s. 375-387
  Materiały z V Dorocznej Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego "Wyzwania dla europejskiej integracji. Wyzwania dla kryminologii", Kraków.
 97. Przestępczość nieletnich i działania profilaktyczno-interwencyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Krystyna Majewska-Brzyska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.-1999 nr 1 s. 67-74
 98. Przestępczość nieletnich jednym z przejawów patologii społecznej w Polsce końca XX wieku / Anna Fidelus // Studia nad Rodziną. - 2000 nr 1 s. 67-76
 99. Przestępczość nieletnich - pomiędzy ochroną dziecka a ochroną społeczeństwa / Barbara Stańdo-Kawecka // Horyzonty Wychowania. - 2005, nr 7, s. 175-197
 100. Przestępczość nieletnich w Polsce w latach 1989-2003 - analiza zjawiska /Józef Jedynak // Ius et Administratio. - 2004, z. 2, s. 127-147
 101. Przestępczość nieletnich w Polsce w latach 1989-2003 / Józef Jedynak // Nowa Szkoła. – 2006, nr 4, s. 4-9
 102. Przestępczość nieletnich w Republice Litewskiej i Polsce w latach 90. / Barbara Syczewska //Athenaeum. -T. 6 .-(2001) s. 67-73
 103. Przestępczość nieletnich w środowisku lokalnym w okresie transformacji społecznej / Damian Krawczyk //Auxilium Sociale. -2002 nr 1 s. 115-141
 104. Przestępczość nieletnich województwa świętokrzyskiego w latach 1999-2001 / Małgorzata Brzozowska. // Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. – 2006, Z. 3, s. 13-22
 105. Przestępczość wśród dzieci upośledzonych / Agnieszka Kapusta // Auxilium Sociale. -2001 nr 3/4 s. 191-212
 106. Przestępczość wśród młodocianych a środowisko rodzinne / Dariusz Sarzała // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach .- Nr 7 .-(2003) s. 80-94
 107. Przestępstwa i wykroczenia nieletnich a wybrane korelaty kształtującej się osobowości / Iwona Blicharska // Nauki Humanistyczne. – 2004, Nr 9, s. 129-138
 108. Przyczyny przestępczości i wizje środków zapobiegawczych : badania opinii młodzieży / Barbara Karolczak-Biernacka //Edukacja. -1998 nr 2 s. 31-42
  Fragm. książki " Młodzież wobec przestępczości : diagnoza postaw"
 109. Psychoanalityczna koncepcja genezy i rozwoju zachowań antyspołecznych dzieci i młodzieży / Tadeusz Rymarz //Nauczyciel i Szkoła .-2003 nr 3/4 s. 73-80
 110. Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach nieletnich / Joanna Różańska-Kowal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-1998 nr 1 s. 18-21
 111. Psychospołeczne przyczyny przestępczości nieletnich dziewcząt / Joanna Nowak// Acta Elbingensia. – 2004, T. 2, s. 79-88
 112. Radomska "Akcja Małolat" / Agnieszka Marszałek //Dyrektor Szkoły . -2000 nr 5 s. 17-21
 113. Raz jeszcze na temat ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich / Piotr Górecki // Przegląd Sądowy. - 1998 nr 7/8 s. 170-178
 114. Regulacja sytuacji prawnej i społeczno-wychowawczej nieletniego a pojednanie pomiędzy sprawcą i ofiarą czynu karalnego / Zbigniew Piechowiak // Opieka, Wychowanie, Terapia. -1995 nr 2 s. 15-19
 115. Rodzina a zjawisko przestępczości wśród nieletnich / Anna Fidelus // Rocznik Pedagogiki Rodziny .-T. 5 .-(2002) s. 245-252
 116. Rodzina patologiczna jako czynnik kryminogenny przestępczości nieletnich / Piotr Kowolik //Piotrkowskie Studia Pedagogiczne .- T. 8 .-(2001) s. 109-115
 117. Rodzina profilaktyką przestępczości / Waldemar Woźniak // Łódzkie Studia Teologiczne . -[T.] 10 .- (2001) s. 151-156
  Przestępczość nieletnich i młodocianych a wychowanie w rodzinie.
 118. Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich - analiza wyników badań / Jacek Stelmach // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. – 2001, Z. 28, s. 155-168
 119. Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich w województwie świętokrzyskim na przykładzie podsądnych Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Kielcach / Mirosława Skawińska // Rocznik Politologiczny. – 2006, Nr 3, s. 175-181
 120. Rodzinne uwarunkowania przestępczości wśród nieletnich / Anna Fidelus //Studia nad Rodziną .-2002 nr 1 s. 173-180
 121. Rola dążenia do posiadania dóbr materialnych w genezie przestępstw młodocianych / Mirosław Więcław // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2004, Nr 44/45, s. 80-93
 122. Rola i skuteczność kurateli dla nieletnich / Anna Korpanty // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 42-45
 123. Rola ofiar w zabójstwach popełnianych przez młodocianych sprawców / Katarzyna Badźmirowska-Masłowska // Przegląd Prawa Karnego. - [Z.] 17 .-(1997) s. 31-49
 124. Rozmiary i struktura przestępczości nieletnich w Polsce w latach 90. XX wieku / Patrycja Kozłowska-Kalisz, Piotr Seledec // Studia Iuridica Lublinensia. – 2004, T. 3, s. 87-100
 125. Rozmiary niedostosowania społecznego wśród nieletnich przestępców / Anna Kisała // Auxilium Sociale. -1998 nr 2 s. 90-99
 126. Rozmiary niedostosowania społecznego wśród nieletnich przestępców / Anna Kisała // Paedagogia Christiana .-[T.] 4 .-(1999) s. 156-165
 127. Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych / Elżbieta Kopeć // Opieka, Wychowanie, Terapia. -2003 nr 3 s. 9-11
 128. Specyfika przestępczości nieletnich w Rosji : możliwości jej przeciwdziałania / Katarzyna Laskowska. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2006, Nr 52/53, s. 253-266
 129. Spostrzeganie ludzi przez nieletnich sprawców agresywnych przestępstw / Izabela Marchlewicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. -1996 nr 4 s. 31-38
 130. Stany frustracji jako czynnik wywołujący aspołeczne zachowania nastolatków oraz doświadczenia w pracy z nimi / Tatiana Łogwynenko, Nadija Skotna // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2004, T. 24, s. 211-215
 131. Struktura aspiracji młodzieży przestępczej : badania własne / Wiesław Sikorski //Edukacja. -1998 nr 2 s. 90-97
 132. Surowość karania a przestępczość nieletnich / Steven D. Levitt ; tł. Piotr Jakubowski // Ius et Lex. - 2007, nr 1, s. 163-206
 133. Sylwetki psychospołeczne młodocianych sprawców zabójstw / Katarzyna Badźmirowska-Masłowska // Prace Komisji Socjologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – 2003, T. 3, s. 43-58
  Materiały z konferencji naukowej "Młodociani mordercy", Poznań.
 134. System karno-pedagogicznego oddziaływania, zapobiegania oraz zwalczania przestępczości nieletnich w koncepcjach i działalnośći praktycznej Aleksandra Moldenhawera / Jerzy Górny  // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 7 .-(1996) s. 69-83
 135. System resocjalizacyjny Glen Mills Schools / Maciej Muskała// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 30-35, s. 64
 136. Sytuacja społeczna rodzin nieletnich oskarżonych o popełnienie przestępstwa / Tomasz Wach // Opieka, Wychowanie, Terapia. -2000 nr 4 s. 5-7
 137. Szkoła jako miejsce popełniania czynów karalnych i wykroczeń przez dzieci i młodzież / Bogusław Śliwerski // Wychowanie na co Dzień. - 2001 nr 10/11 s. 31-34
 138. Szkoła w percepcji nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją : (na podstawie badań przeprowadzonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych) / Joanna Moczydłowska //Nowa Szkoła. - 1995 nr 9 s. 29-34
 139. Środki profilaktyczne i probacyjne w zapobieganiu przestępczości nieletnich /Andrzej Bałandynowicz. // Prokuratura i Prawo. - 2007, [nr] 3, s. 5-29
 140. Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich niedostosowanych społecznie : na przykładzie Sądu Rejonowego w Szczytnie w latach 1990-1994 / Przemysław Palka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Administracja Publiczna .-Z. 2 .-(2000) s. 145-162
 141. Środowiska rodzinne nieletnich sprawców przestępstw / Małgorzata Sitarczyk// Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 45-50
 142. Transakcyjne pozycje życiowe nieletnich przestępców / Jarosław Jagieła // Problemy Alkoholizmu. -1998 nr 3 dod. s. V-VI
 143. Transformacyjne zmiany w rodzinie a przestępstwa nieletnich przeciwko życiu i zdrowiu / Dorota Makowiecka // Auxilium Sociale. - 2004, nr 3/4, s. 181-189
 144. Trzynastoletni przestępcy : analityczny dokument Komendy Głównej Policji / oprac. Janusz Wencel //Problemy Alkoholizmu .-1997 nr 8/9 s. 5-8
 145. Udział prokuratora w postępowaniu w sprawach nieletnich / Piotr Górecki //Prokuratura i Prawo.-1997 nr 2 s. 131-149
 146. Umieszczenie w schronisku dla nieletnich jako tymczasowy środek zapobiegawczy stosowany wobec nieletnich / Ewa Kruk //Prokuratura i Prawo . -1997 nr 1 s. 78-84
 147. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : próba oceny funkcjonowania niektórych zasad procesowych / Katarzyna Adamik, Mirosław Lisiecki //Przegląd Sądowy .- 1997 nr 7/8 s. 120-130
 148. Utrudniony dostęp do osiągnięć kultury oraz form rekreacji i wypoczynku źródłem zachowań przestępczych nieletnich : (doniesienie z badań) / Teresa Sołtysiak //Zeszyty Naukowe WSHE.-T. 8 .-(2000) s. 253-263
 149. Uwarunkowania przestępczości nieletnich : analiza wybranych czynników wewnętrznych / Agata Tyburska // Przegląd Policyjny . - 2000 nr 1/2 s. 36-50
 150. Wątłość i siła idei resocjalizacji aktualnej i potencjalnej / Lesław Pytka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998 nr 3 s. 32-36
 151. Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki / Witold Klaus. // Archiwum Kryminologii. – 2005/2006, T. 28, s. 203-218
  Materiały z V Dorocznej Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego "Wyzwania dla europejskiej integracji. Wyzwania dla kryminologii", Kraków.
 152. Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie : materiały z seminarium zorganizowanego w dniach 20-21 marca w ramach IV Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy 2000 / Barbara Głowacka // Opieka, Wychowanie, Terapia. -2000 nr 3 dod. s. 5-26
 153. Wpływ subkultur młodzieżowych na prostytuowanie się nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu . -1995 nr 10 dod. s. IV-VII
 154. Wybrane przykłady przeciwdziałania podkulturze przestępczej w zakładach dla nieletnich / Adam Szecówka // Przegląd Więziennictwa Polskiego .- Nr 22/23 .-(1999) s. 88-97
 155. Wybrane wskaźniki demoralizacji społecznej nieletnich w preselekcyjnej diagnostyce zjawiska / Mirosław Jamrożak //Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej .- Z. 17 .-(2003) s. 69-93
 156. Zaburzona socjalizacja małoletnich prowadząca do przestępczości / Iwona Frukacz-Wollenberg // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 11-17
 157. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. - Z. 23 .-(1995) s. 3-192
 158. Zachowania dewiacyjne młodzieży - rozmiary zjawiska i profilaktyka w środowisku lokalnym / Bronisław Urban // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 7 .-(1996) s. 187-195
 159. Zachowania przestępcze, aspołeczne i antyspołeczne jako przejaw niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży / Paweł Migała // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – 2005, T. 11, s. 91-101
 160. Zachowania przestępcze nieletnich w świetle danych statystycznych / Grzegorz Harasimiak // Przegląd Prawa Karnego. – 2006, [Z.] 25, s. 33-54
 161. Zadania realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży / Teresa Kaniowska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 45-49
 162. Założenia prawa karnego nieletnich w Austrii / Barbara Stańdo-Kawecka // Państwo i Prawo.-1996 z. 12 s. 67-74
 163. Zapobieganie przestępczości wśród dzieci i młodzieży w Danii / Maria Małaśnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002 nr 1 s. 52-54
 164. Zapobieganie przestępczości wśród nieletnich "Prewencja w edukacji" : sprawozdanie z I Bydgoskich Warsztatów Samorządowych, Bydgoszcz 28 maja 2002 r. / Monika Noszczyk // Auxilium Sociale .-2002 nr 2 s. 167-169
 165. Zjawiska patologii społecznej wśród nieletnich i możliwości przeciwdziałania / Adam Minkiewicz // Biuletyn IGS. - 2000 nr 1/4 s. 65-94
 166. Zjawisko demoralizacji i przestępczości nieletnich w świetle danych statystycznych / Violetta Konarska-Wrzosek // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo. - Z. 36 .-(1996) s. 67-81
 167. Związek alkoholu i narkotyków z przestępczością nieletnich / Robert Jankowiak // Łużyckie Zeszyty Naukowe. - Z. 2 (2006), s. 97-101
 168. Źródła przestępczości na przykładzie wychowanków Zakładu Poprawczego w Konstantynowie Łódzkim / Waldemar Woźniak // Łódzkie Studia Teologiczne .-[T.] 10 .-(2001) s. 145-150
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce