Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 1/2012 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 17 lutego 2012
SERWIS PRASOWY 1/2012
Czasopismo „Meritum” wydawane jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W podtytule znajdujemy informację, że jest to mazowiecki kwartalnik edukacyjny.
Tematem przewodnim numeru 4/2011 jest technologia informacyjno-komunikacyjna w projektach edukacyjnych. Beata Zych w artykule pt. „Metoda projektów” przedstawia krótki rys historyczny tej metody nauczania oraz jej istotę i cechy1. Autorka, przytaczając Mirosława Szymańskiego wskazuje cztery kryteria odróżniające metodę projektów od innych metod nauczania:
  1. Odmienna od tradycyjnej rola nauczyciela.
  2. Podmiotowość ucznia.
  3. Całościowość.
  4. Odejście od tradycyjnego oceniania.
Następnie Beata Zych wymienia rodzaje projektów przyjmując różne kryteria podziału, m.in. zakres materiału nauczania, cele projektów, zasięg terytorialny, strukturę projektu. W dalszej części artykułu autorka opisuje etapy realizacji metody projektów i wylicza przydatne dokumenty oraz zalety dydaktyczne i wychowane wynikające ze stosowania tej metody.
W kolejnym artykule Marta Wnukowicz i Janusz Wierzbicki starają się podpowiedzieć jak zachęcić uczniów do udziału w projekcie, uatrakcyjnić udział w nim i usprawnić jego prowadzenie2. Autorzy chcą wykorzystać znane uczniom usługi internetowe i umiejętności już przez uczniów posiadane. W artykule zaprezentowana została usługa przeznaczona specjalnie dla szkół - Microsoft Live@edu. Jest to właściwie zestaw usług, w skład których wchodzą: poczta elektroniczna, kalendarze, praca z dokumentami (publikacja i udostępnianie), albumy zdjęć, komunikator.
W artykule „ Projekt edukacyjny w gimnazjum i rola technologii informacyjnej w jego realizacji” Alicja Sitarz dzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji metody projektu3. Autorka przedstawiła scenariusz i komentarz projektu edukacyjnego z języka angielskiego na temat „ I ty możesz zostać miłośnikiem muzyki filmowej”. „Głównym problemem uczniów była nieumiejętna selekcja informacji pochodzących z Internetu oraz nieprawidłowe wykorzystanie tłumacza Google”4.Podsumowując, autorka stwierdza „Mój projekt w szkole cieszył się dobrą opinią wśród nauczycieli i uczniów. Z jednej strony uczył samodzielności i posługiwania się TIK, z drugiej – pozwolił nawiązać dobre relacje między jego uczestnikami i realizatorami”5.
Zachęcam również do lektury kolejnych artykułów. Czytelnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób może być wykorzystany komiks, prezentacja Pecha Kucha i narzędzie Microsoft Photosynth w projekcie gimnazjalnym, jak wykorzystywać mind map ping oraz WebQuest.
Polecam czytelnikom także czasopismo „Wychowanie na co Dzień”. Jest to miesięcznik naukowy wydawany przez Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
W numerze 7/8 z 2011 zamieszczono m.in. wybrane referaty z XVII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego z zakresu nauk o edukacji. Danuta Hyżak w swoim referacie prezentuje stanowisko na temat jakości kształcenia w kontekście ostatnio wprowadzonych zmian6.
Paweł Prusak przedstawia wyniki badań, których celem było ustalenie dążeń edukacyjnych maturzystów7. Autor stwierdza, że „Widoczny wysoki poziom aspiracji (zwłaszcza w liceum) w małym stopniu przekłada się na działania podejmowane na rzecz realizacji swoich dążeń. W hierarchii wartości uczniowie technikum najwyżej cenią prace i płynące z niej korzyści, a uczniowie liceum wygodne życie i wartości materialne”8.
We wkładce metodycznej zamieszczono artykuł Barbary Jeziorczak i Katarzyny Wegierskiej dotyczący wczesnej interwencji logopedycznej wobec dzieci z objawami rozwojowej niepłynności mówienia9.
 

1 Zych Beata: Metoda projektów. Meritum. – 2011, nr 4, s. 12-18
2 Wnukowicz M., Wierzbicki: W jaki sposób technologia informacyjna może pomóc przy projektach edukacyjnych? Meritum. – 2011, nr 4, s. 42-44
3 Sitarz Alicja: Projekt edukacyjny w gimnazjum i rola technologii informacyjnej w jego realizacji. Meritum. – 2011, nr 4, s. 47-50
4 Tamże, s. 49
5 Tamże, s. 50
6 Hyżak Danuta: Wysoka jakość kształcenia kluczowym wyzwaniem systemu edukacji. Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 7/8, s. 8-13
7 Prusak Paweł: Aspiracje edukacyjne i życiowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 7/8, s. 30-36
8 Tamże, s. 36
9 Jeziorczak Barbara, Węsierska Katarzyna: Sprawmy, by potykający się w mowie maluch został królem płynności! Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 7/8, Wkładka metodyczna s. I-VII
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce