Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Ludzie starzy PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Komor   
czwartek, 31 maja 2012

LUDZIE STARZY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Rok 2012 decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Rok ten ma inspirować do umacniania więzi międzypokoleniowych, podejmowania konkretnych inicjatyw w zakresie aktywizacji starszego pokolenia oraz tworzenia warunków służących godnemu starzeniu się. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństw na rolę i miejsce osób starszych we współczesnym świecie.  Poniższe zestawienie bibliograficzne, może być pomocne podczas realizacji określonych działań związanych obchodami tej akcji, jak również przy poznawaniu zagadnień związanych z wiekiem starszym. 

Strony internetowe:


 1. http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=970&langId=pl
 2. http://www.historypin.com/gats/pl/
 3. http://www.historypin.com/gats/pl/page/life-stories/

Wydawnictwa zwarte:


 1. Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów / red. Artur Fabiś. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji ; Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk o Wychowaniu. Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, 2008.
 2. Choroby wieku podeszłego / Tomasz Kostka, Małgorzata Koziarska-Rościszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.
 3. Czas naszego życia : co wiemy o starzeniu się człowieka / Tom Kirkwood ; tł. Monika Kowaleczko-Szumowska. - Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2005.
 4. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005.
 5. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Dodruk do wydania z 2005 r. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2010.
 6. Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2010.
 7. Depresja wieku podeszłego / Jill Manthorpe, Steve Iliffe ; z jęz. ang. tł. Robert Andruszko. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
 8. Dojrzałość / [red. prowadz. Kornelia Kompanowska] ; przekł. Paulina Głuchowska. - Warszawa : Bellona, cop. 2007.
 9. Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy / red. nauk. Renata Konieczna-Woźniak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.
 10. Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce : raport z badań / pod red. Katarzyny Szczerbińskiej; [aut. Barbara Bik et al.]. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
 11. Edukacja do i w starości : wybrane konteksty, problemy, uwarunkowania : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2008.
 12. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Elżbieta Kościńska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
 13. Etos starości w aspekcie społecznym : gerontologia dla pracowników socjalnych / Norbert Pikuła. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011.
 14. Geriatria / red. Thomas C. Rosenthal, Mark E. Williams, Bruce J. Naughton ; red. nauk. wyd. pol. Leszek Pączek, Mariusz Niemczyk ; [tł. Monika Dudzisz-Śledź et al. ; współaut. Richard J. Ackermann et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2009.
 15. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Tomasza Grodzickiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Medyczne Via Medica, 2006.
 16. Instytucjonalne wsparcie seniorów : rozwiązania polskie i zagraniczne / red. nauk. Artur Fabiś ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007.
 17. Inteligencja ciała : jak zachować młodość? / Marianne Koch ; przeł. Bożena Zwolińska-Kańtoch. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2006].
 18. Jak opiekować się rodzicami, którzy kiedyś opiekowali się Tobą / Kenneth P. Scileppi ; przeł. Dorota Dziewońska. - Warszawa : Bellona, cop. 2008.
 19. Jak szczęśliwie przeżyć drugą połowę życia / Fritz Riemann, Wolfgang Kleespies ; przeł. Ewa Łukaszyk. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006.
 20. Jakość życia osób starszych / Bożena Zboina. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2008.
 21. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo / pod red. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Marty Muszalik. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2007.
 22. Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski. - Katowice : "Śląsk", 2007.
 23. Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego ; [aut. Dorota Kałuża et al.]. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2006.
 24. O starzeniu się : bunt i rezygnacja ; Podnieść na siebie rękę : dyskurs o dobrowolnej śmierci / Jean Amery ; przeł. i przedm. poprzedził Bogdan Baran. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 2007.
 25. Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 26. Ograniczenia poznawcze : starzenie się i psychopatologia / red. nauk. Randall W. Engle [et al.] ; przeł. Ewa Czerniawska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Academica, 2006.
 27. Opieka nad chorym w domu : jak pomóc w potrzebie i na starość / J[osef] R[ichard] Möse ; [tł. Marcin Dąbrówka]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "ABA", 2007.
 28. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.
 29. Osoby starsze w społeczeństwie - społeczeństwo wobec osób starszych / pod red. Marty Makuch i Doroty Moroń. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
 30. Oswoić emeryturę : jak budować życie po pracy / Agnieszka J. Mackiewicz. - Warszawa : Difin, 2009.
 31. Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006.
 32. Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne / Magdalena Pakuła. - Wyd. 2 uzup. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 33. Postępowanie usprawniające w geriatrii : podstawy, wskazania, przeciwwskazania / Wirginia Cytowicz-Karpiłowska, Barbara Kazimierska, Agnieszka Cytowicz. - Warszawa : AlmaMer - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009.
 34. Problemy walki z ubóstwem w krajach rozwiniętych / Krystyna Gutkowska, Barbara Tryfan. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011.
 35. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2009.
 36. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.
 37. Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2009.
 38. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006.
 39. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 40. Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego / pod red. Anny Gałdowej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2005.
 41. Ryzyko ubóstwa osób starszych / Grażyna Bukowska, Grzegorz Kula, Leszek Morawski. - Warszawa : CeDeWu, 2011.
 42. Sekrety długowieczności czyli jak zachować zdrowie i sprawność do późnych lat / Henryk Bieniok. - Katowice : Videograf II, 2009.
 43. Seksualność we wczesnej, średniej i późnej dorosłości : wybrane uwarunkowania / Magdalena Grabowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.
 44. Senior w domu : opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem / red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007.
 45. Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. Artur Fabiś. - Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005.
 46. Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2008.
 47. Społeczna empatia a ludzie starsi : materiały z konferencji naukowej "Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach" / pod red. nauk. Stanisława Rogali ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009.
 48. Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2011.
 49. Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz ; [aut. Amantius Akimjak et al.] - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009.
 50. Starość / Simone de Beauvoir ; przekł. Zofia Styszyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011.
 51. Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne : materiały z konferencji naukowej "Starość, zależność, samotność - konsekwencje społeczno-rodzinne" / pod red. nauk. Stanisława Rogali. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : 2010.
 52. Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2006.
 53. Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Zofia Szarota. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.
 54. Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego ; [aut. Dorota Kałuża et al.]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.
 55. Szczęśliwi po pięćdziesiątce / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita", cop. 2009.
 56. To idzie starość : postawy osób w wieku przedemerytalnym : raport z badań / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2008.
 57. Ubezpieczenie pielęgnacyjne / Barbara Więckowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2008.
 58. Uniwersytety Trzeciego Wieku : jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. - Katowice : "Śląsk", 2010.
 59. Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 60. Wybrane problemy osób starszych / pod. red. nauk. Agnieszki Nowickiej; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Impuls, 2006.
 61. Zagrożenia w starości i na jej przedpolu / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Krzysztofa Czykiera. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010.
 62. Życie intymno-emocjonalne osób starszych / Agata Kowgier. - Kraków : Impuls, 2010.

Artykuły z czasopism

 


 1. "Moje komputerowe boje" : rzecz o sopockim kursie komputerowym dla seniorów / Mirosława Dobrowolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 12, s. 7-12
 2. Akademia Pamięci - warsztaty dla seniorów / Dagmara Batóg.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 25-26
 3. Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej / Anna Zawada.// Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 90-96
 4. Aktywna jesień życia - rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 18-19
 5. Aktywni seniorzy w gdyńskiej bibliotece / Renata Rzepecka-Stenka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 12, dod. Biblioteka dla Seniorów nr 2, s. 7-8
 6. Aktywność fizyczna osób starszych / Natalia Morgulec, Andrzej Kosmol.// Kultura Fizyczna. - 2007, nr 1/2, s. 31-32
 7. Aktywność przez całe życie / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 36-39
 8. Aktywność wolnoczasowa w starości / Jolanta Nitkowska-Węglarz.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 22-24
 9. Aktywny senior w bibliotece XXI w. : wrocławskie spotkania z muzyką i filmem / Joanna Golczyk, Karolina Mendyk.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 24-25
 10. Alkoholizm ludzi starszych w stacjonarnych placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek.// Praca Socjalna. - 2007, nr 4, s. 56-74
 11. Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 48-59
 12. Bal Seniora w łódzkim Pałacu Poznańskiego - przykład projektu socjalnego / Elżbieta Girczyc, Ewa Jaglewicz.// Praca Socjalna. - 2006, nr 4, s. 75-80
 13. Biblioteka - przyjaznym miejscem dla starszego człowieka / Mirosława Dobrowolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. Biblioteka dla Seniorów nr 1, s. 1-2
 14. Bibliotekarze seniorzy - każda pora roku ma swoje uroki / Władysław Michnal.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 7/8, s. 30-31
 15. Biblioteki otwarte na współpracę z uniwersytetami trzeciego wieku / Beata Walczak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. Biblioteka dla Seniorów nr 1, s. 4-7
 16. Choroby neurodegeneracyjne wieku podeszłego / Anna Cabaj.// Biologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 28-34
 17. Czas trochę starszych żaków / Jolanta Nitkowska-Węglarz.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 25-29
 18. Człowiek starszy w społeczeństwie. Wychowanie do starości : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 2, s. 35-39
 19. Dieta seniora, czyli co i jak jeść, by zachować zdrowie / Hanna Budzisz.// Przyroda Polska. - 2008, nr 2, dod. Natura i Zdrowie, s. 4
 20. Domy dziennego pobytu jedną z form pomocy środowiskowej dla ludzi starych / Andrzej Mielczarek.// Praca Socjalna. - 2006, nr 1, s. 58-70
 21. Działania aktywizujące seniorów : na przykładzie bibliotek publicznych na warszawskiej Ochocie / Mirosława Dobrowolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 10-14
 22. E-integracja - nowatorskie rozwiązania WBP w Krakowie w stymulowaniu aktywności osób starszych / Lidia Maria Jedlińska, Anna Wiśniewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 7/8, s. 7-11
 23. E-learning dla seniorów: doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera / Katarzyna Urbanowicz, Monika Moroz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 30-31
 24. Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa / Agnieszka Majewska-Kafarowska.// Chowanna. - 2009, T. 2, s. 213-224
 25. Edukacja przeciw marginalizacji seniorów / Maria Kuchcińska.// Chowanna. - 2009, T. 2, s. 174-186
 26. Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów / Jerzy Halicki.// Chowanna. - 2009, T. 2, s. 203-212
 27. Edukacja zdrowotna ucznia późnej dorosłości / Andrzej Pawłucki.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 46-53
 28. Gospodarstwo domowe osób starszego pokolenia w miastach na ziemiach polskich w epoce późnofeudalnej / Cezary Kuklo.// Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2010, nr 1, s.121-134
 29. Idea aktywnej późnej dorosłości. Modelowa organizacja OASIS w USA / Marlena Kiljan.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 24-34
 30. Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości / Marek Kluz.// Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 93-106
 31. IV edycja Kampanii Biała Wstążka inspiracją do nowego spojrzenia na przemoc wobec starszych w rodzinie / Paulina Forma.// Praca Socjalna. - 2011, nr 2, s. 119-125
 32. Jak komunikować się z mieszkańcami domu pomocy społecznej? / Celina Jurkiewicz.// Praca Socjalna. - 2006, nr 3, s. 66-86
 33. Jak opracować plan indywidualnego wsparcia seniora? / Andrzej Mielczarek.// Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 74-89
 34. Jak promować pomyślne starzenie się? / Agata Andruszkiewicz, Agnieszka Bołdak.// Kultura Fizyczna. - 2008, nr 3/4, s. 23-27
 35. Jak zestarzeć się z godnością? / Anna Zawada.// Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 104-114
 36. Jesień przy otwartych drzwiach / Ira Rosofsky ; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska.// Charaktery. - 2009, nr 6, s. 42-45
 37. Kilka uwag o konieczności rehabilitacji geriatrycznej / Andrzej Mielczarek.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 71-89
 38. Klub Seniora "Sybaryci" w Janowie Lubelskim / Anna Mazur.// Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s. 76-80
 39. Kształcenie kadr na potrzeby edukacji zdrowotnej seniorów - propozycja programu / Marta Koszczyc.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 63-66
 40. Kultura fizyczna - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Waldemar Makuła.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 29-33
 41. Ludzie starzy w chłopskich i szlacheckich gospodarstwach domowych w Koronie u schyłku XVIII wieku / Michał Kopczyński.// Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2010, nr 1, s.111-119
 42. Metodyka zajęć Tai Chi z osobami starszymi / Monika Sufinowicz, Renata Śleboda, Janusz Maciaszek i 3 in.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 38-41
 43. Międzybiblioteczna Komisja do Spraw Seniorów / Beata Tarnowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 12, dod. Biblioteka dla Seniorów nr 2, s. 4-5
 44. Młodość i starość w okresie ponowoczesności / Anna Zawada.// Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 47-56
 45. Najpięknieszy wiek to ten, w którym się jest - starość jako pozytywny etap życia / Monika Molicka.// Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 107-117
 46. Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych / Elżbieta Trafiałek.// Chowanna. - 2009, T. 2, s. 187-202
 47. Nordic Walking w programowaniu aktywności fizycznej - osób starszych / Monika Stefaniak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 43-48
 48. Nowe technologie a biblioteka : niepokoje czytelników trzeciego wieku.// Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 3, s. 418-428
 49. O agresji w domach pomocy społecznej dla seniorów / Andrzej Mielczarek.// Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s. 40-53
 50. O klubach seniora - na przykładzie wolskich bibliotek publicznych / Mirosława Dobrowolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 11, s. 24-26
 51. Obowiązki fachowo pomagających w domach pomocy społecznej dla seniorów / Andrzej Mielczarek.// Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 47-57
 52. Oferta spotkań klubowych dla seniorów w DBP we Wrocławiu / Beata Tarnowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 12, dod. Biblioteka dla Seniorów nr 2, s. 5-7
 53. Opieka dobroczynna nad starcami w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku / Elżbieta Mazur.// Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2010, nr 1, s.135-141
 54. Opieka nad osobami starszymi : historia i współczesność / Aneta Jesionek-Khadka, Mieczysław Sędzicki.// Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 75-94
 55. Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia / Bronisława Dudziak.// Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s. 69-85
 56. Pokoleniowa integracja w "Teatrze Wśród Książek" przy Filii nr 23 MBP we Wrocławiu / Urszula Bielecka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 5, s. 24
 57. Polski senior a społeczeństwo informacyjne / Łukasz Tomczyk.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 14-15
 58. Potencjał drzemie w dojrzałości - Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku / Anna Piech.// Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 47-62
 59. Problematyka starości, śmierci i żałoby w refleksji teoretycznej / Jerzy Stochmiałek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 54-63
 60. Przeciw ageizmowi. O potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego / Sabina Pawlas-Czyż.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 32-36
 61. Remebertowska Akademia Seniora / Jarosław Gnioska.// Praca Socjalna. - 2009, nr 4, s. 67-80
 62. Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 3-7
 63. Rola pielęgniarstwa geriatrycnego w placówkach opieki długoterminowej / Andrzej Mielczarek.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2, s. 34-45
 64. Samotność i osamotnienie ludzi starszych w placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek.// Praca Socjalna. - 2006, nr 4, s. 24-40
 65. Senior w mieście, czyli "Ochota na życie" / Mirosława Dobrowolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, s. 17-19
 66. Senior w rodzinie / Marta Szymańska.// Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 12-14
 67. Seniorzy jako odbiorcy informacji / Monika Kosowiec-Placek.// Przegląd Biblioteczny. - 2010, z. 3, s. 322-332
 68. Seniorzy on-line w jasielskiej bibliotece / Tomasz Rutana.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. Biblioteka dla Seniorów nr 1, s. 12
 69. Seniorzy w badaniach czytelnictwa / Mirosława Dobrowolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 3-7
 70. Seniorzy w bibliotekach publicznych / Mirosława Dobrowolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 12, dod. Biblioteka dla Seniorów nr 2, s. 1-4
 71. Seniorzy w bibliotekach wolskich w Warszawie / Mirosława Dobrowolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. Biblioteka dla Seniorów nr 1, s. 10-12
 72. Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota.// Chowanna. - 2009, T. 2, s. 77-96
 73. Seniorzy w warszawskich bibliotekach publicznych / Mirosława Dobrowolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 9, s. 3-10
 74. Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - czyli na wykład do biblioteki / Patrycja Skorek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 6, s. 31-32
 75. Solidaryzm międzypokoleniowy a dyskryminacja ze względu na wiek / Elżbieta Trafiałek.// Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 3-16
 76. Specyfika psychologii gerontologicznej / Andrzej Mielczarek.// Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 32-38
 77. Spojrzenie dwóch generacji na starość i proces starzenia się / Sabina Pawlas-Czyż, Daniela Dzienniak-Pulina.// Praca Socjalna. - 2008, nr 4, s. 93-115
 78. Spojrzenie praktyka na terapię w domach pomocy społecznej / Mariusz Kuskowski.// Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 35-57
 79. Sprawczość - bierność : dzieci jako aktorzy polityki społecznej / Mariola Racław-Markowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 3-9
 80. Sprawni teraz - sprawniejsi później - pogodni na starość / Beata Nowak.// Lider. - 2009, nr 4, s. 16-17
 81. Starość w życiu kmieci polskich przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych / Piotr Guzowski.// Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2010, nr 1, s.101-110
 82. Starość wobec wyzwań i zadań dla pracy socjalnej / Anna Leszczyńska-Rejchert.// Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 19-31
 83. Stary człowiek i miasto : starość i ludzie starzy w szesnastowiecznych pamiętnikach śląskich / Ewa Wółkiewicz.// Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2010, nr 1, s. 47-60
 84. Starzenie się społeczeństw wyzwaniem dla współczesnego świata / Marlena Kilian.// Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 21-34
 85. Sytuacja materialna emerytów i rencistów / Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek.// Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 68-75
 86. Szkoła potrzebuje seniorów / Lucyna Bojarska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 42-46
 87. Środowisko lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych / Anna Zawada.// Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 17-27
 88. Środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi w wybranych krajach / Małgorzata Kaczmarczyk, Dorota Kozieł, Edyta Naszydłowska.// Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 114-122
 89. Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów życia / Małgorzata Mogielnicka.// Edukacja. - 2006, nr 4, s. 77-82
 90. Trudności w wykonywaniu czynności związanych z czytaniem i sposoby radzenia sobie z nimi / Marlena Kilian.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 279-295
 91. Trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego i sposoby radzenia sobie z nimi przez osoby z poważnym uszkodzeniem wzroku / Marlena Kiljan.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 175-191
 92. Twórczość ludzi w podeszłym wieku oraz jej pozytywny wpływ na starzenie się / Joanna Wilgosiewicz-Begińska, Justyna Chrobak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 38-45
 93. Uczestnictwo seniorów w kulturze / Irena Borecka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 3-6
 94. Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej / Renata Konieczna-Woźniak.// Chowanna. - 2009, T. 2, s. 127-141
 95. Uniwersytet Trzeciego Wieku - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Małgorzata Halicka, Krzysztof Czykier.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 132-137
 96. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa na rzecz Śląskiej Biblioteki Cyfrowej / Luiza Kubica.// Bibliotekarz. - 2009, nr 12, s. 20-21
 97. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania : przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej / Olga Czerniawska.// Chowanna. - 2009, T. 2, s. 97-113
 98. Uruchomić zegar : asystent osoby starszej doświadczającej przemocy / Marta Szymanek.// Niebieska Linia. - 2012, nr 1, s. 29-32
 99. Usługi biblioteczne dla osób starszych - obowiązkiem biblioteki publicznej / Franciszek Czajkowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. Biblioteka dla Seniorów nr 1, s. 3-4
 100. Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku / Katarzyna Popiołek, Agata Chudzicka-Czupała.// Chowanna. - 2008, T. 2 (31), s. 203-215
 101. Uzależnienie od alkoholu ludzi starszych w domu pomocy społecznej / Andrzej Mielczarek.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 29-32
 102. W trosce o godną starość / Anna Zawada.// Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 3, s. 19-20
 103. Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych / Ryszard Cibor.// Chowanna. - 2008, T. 1 (30), s. 98-110
 104. Wiedza starszych mieszkańców Częstochowy o aktywności fizycznej w życiu codziennym / Małgorzata Zagórska.// Lider. - 2008, nr 9, s. 28-29
 105. Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się / Iwona Otręba, Joanna Waleczek.// Lider. - 2010, nr 7/8, s. 27-28
 106. Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27
 107. Wybrane aspekty jakości życia i sprawności funkcjonalnej osób starszych / Anna Leś, Marta Gaworska.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2011, T. 55, z. 2, s. 95-102
 108. Wychowanie do starości / Renata Ilnicka.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 69-72
 109. Zdrowie na ścieżce życia / Józef Sowa.// Kultura Fizyczna. - 2009, nr 11/12, s. 29-32
 110. Znaczenie aktywności edukacyjnej w życiu osób starszych / Iwona Mandrzejewska-Smól.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 89-100
 111. Związek indywidualnej hierarchii wartości z jakością starzenia się / Wioletta Bojar.// Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 101-112
 112. Życie seksualne mieszkańców domów pomocy społecznej - między fikcją a rzeczywistością / Teresa Zbyrad.// Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 39-54
 113. Żyjemy dłużej - jak się zdrowo zestarzeć / Józef Sowa.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 8, s. 4-9

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce