Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 2/2007

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 2/2007


Nauczyciele bibliotekarze znajdą w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej interesującą ofertę czasopism. Z myślą o nich prenumerowane są czasopisma: "Biblioteka w Szkole", "Bibliotekarz", "Biblioterapeuta", "Guliwer", "Nowe Książki", "Poradnik Bibliotekarza", "Przegląd Biblioteczny", "Zagadnienia Informacji Naukowej".
Miesięcznik pt. "Biblioteka w Szkole" wydaje Agencja Sukurs. W ostatnim majowym numerze polecam program wychowawczy z elementami biblioterapii dla uczniów klasy I szkoły podstawowej1. Alicja Białoń-Siuda i Monika Lewandowska założyły, że " [�] celem programu jest wspieranie uczniów w adaptacji do środowiska szkolnego, nowych warunków życia i wymagań otoczenia poprzez pomoc w rozumieniu i akceptowaniu obowiązujących norm, uczenie umiejętności społecznych i rozwijanie wrażliwości emocjonalnej. Ponadto służy wprowadzeniu dziecka w świat literatury i uczy je nawyku obcowania z książką"2. Zamieszczono również przykładowe scenariusze zajęć biblioterapeutycznych: "Kaczka Dziwaczka, czyli jak się zachować", "Jestem niepowtarzalny", "Poprawne zachowanie".
Zachęcam również do lektury artykułu Marioli Antczak pt. "Jak pisać scenariusz zajęć dydaktycznych?"3. Autorka swój poradnik kieruje do nauczycieli bibliotekarzy i studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Prezentowany schemat scenariusza zajęć dydaktycznych jest wynikiem wieloletniego doświadczenia autorki, uczącej studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.
W numerze 5/2007 "Biblioteki w Szkole" nauczyciele bibliotekarze znajdą interesujące materiały dydaktyczne czy gotowe scenariusze imprez i uroczystości szkolnych. Z myślą o zakończeniu roku szkolnego Władysława Czernik opracowała scenariusz uroczystości na zakończenie nauki w gimnazjum "To przywilej jest uczniowski!"4. Również dla uczniów gimnazjów zamieszczono scenariusz konkursu czytelniczego "Świat wiedźmina"5 i konkurs "Polska i światowa piłka nożna"6.
Czasopismo "Poradnik Bibliotekarza" jest przeznaczone dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Wydawcą periodyku jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Majowy numer otwiera artykuł Janiny Parysz pt." Biblioteka Pedagogiczna w lokalnym środowisku oświatowym"7 . Autorka przedstawia kilka przedsięwzięć realizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę - Filię w Chorzowie, a adresowanych do lokalnego środowiska oświatowego. Jest to m.in. współpraca z nauczycielem-doradcą metodycznym, organizacja konferencji i wystaw, działalność wydawnicza, prowadzenie indywidualnych i zbiorowych konsultacji dla nauczycieli.
Również w numerze 5/2007 nauczyciele bibliotekarze znajdą m.in. "Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dotyczących mniejszości narodowych" Violetty Jankowskiej8 i zestawienie bibliograficzne nt. metod pracy z dzieckiem dyslektycznym Krystyny Droździewicz.9
Interesujące informacje zawiera "Miesięczny dodatek do Poradnika Bibliotekarza" pt. Świat książki dziecięcej. Czytelnicy mogą zapoznać się z recenzjami książek dla dzieci i młodzieży, znajdą tu informacje o pisarzach, ilustratorach tworzących dla młodych czytelników oraz o oficynach wydawniczych i bibliotekach dla dzieci i młodzieży.

1 A. Białoń-Siuda, M. Lewandowska : Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami bibliotrerapii. Biblioteka w Szkole, 2007, nr 5, s. 20-21
2 Tamże, s. 20
3 M. Antczak : Jak pisać scenariusz zajęć dydaktycznych? Biblioteka w Szkole, 2007, nr 5, s. 9-12
4 W. Czernik : To przywilej jest uczniowski! : scenariusz uroczystości na zakończenie nauki w gimnazjum. Biblioteka w Szkole, 2007, nr 5, s. 25-26
5 M.Warchał : Świat wiedźmina : konkurs czytelniczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Biblioteka w Szkole, 2007, nr 5, s. 13-14
6 D.Micuda : Polska i światowa piłka nożna : test dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Biblioteka w Szkole, 2007, nr 5, s. 17-18
7 J.Parysz : Biblioteka pedagogiczna w lokalnym środowisku oświatowym. Poradnik Bibliotekarza, 2007, nr 5, s. 3-5
8 V.Jankowska : Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dotyczących mniejszości narodowych. Poradnik Bibliotekarza, 2007, nr 5, s. 28-29
9 K. Droździewicz : Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Poradnik Bibliotekarza, 2007, nr 5, s. 29-31

 

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce