Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 1/2007

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 1/2007


Od 2007 r. w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej rozpoczęto prenumeratę kwartalnika "Niepełnosprawność i Rehabilitacja". Czasopismo poświęcone jest szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej we wszystkich rodzajach niepełnosprawności osób dorosłych i dzieci. Czasopismo wydaje Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
W numerze 1/2007 Remigiusz Kijak opublikował interesujący artykuł pt. "Stygmatyzacja społeczna czy akceptacja? Wyniki badań"1.Autor, pragnąc włączyć się do dyskusji nad sytuacją osób niepełnosprawnych w społeczeństwie przeprowadził w 2005 r. badania (poprzedzone pilotażem) wśród studentów studiów zaocznych. Wyznaczył podstawowy problem badawczy: "Jaki jest stosunek studentów studiów zaocznych do osób niepełnosprawnych?". Autor stwierdza, że "Osoby z upośledzeniem umysłowym są o wiele bardziej negatywnie postrzegane przez otoczenie niż osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności. Stanowi to przyczynę trudności w przebiegu interakcji tych osób ze środowiskiem społecznym, osoby sprawne w typowych interakcjach dzieli duży dystans społeczny od upośledzonych umysłowo. Przyczyną może być niski stan wiedzy na temat przyczyn, specyfiki i możliwości rozwojowych osób z upośledzeniem umysłowym"2.
Wyniki badań wskazują także na niski poziom wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, osobach niepełnosprawnych i ich możliwościach. "Badani deklarują pozytywne postawy i chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, ale można przypuszczać, ze deklarowane, zwerbalizowane postawy mogą różnić się od rzeczywistych"3.
Równie interesujące wiadomości zawiera artykuł Dariusza Konstantego Mokosy pt." Eksperyment rewalidacyjny - Akademia Niezależnego Życia"4. Ruch Niezależnego Życia powstał w Stanach Zjednoczonych w połowie XX w. Jednym z pierwszych stałych ośrodków tego ruchu był w Polsce Ośrodek Szkolenia Pourazowego i Wolontariatu w Ciechocinku. Głównym celem programu Akademii Niezależnego Życia było zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do wykształcenia, w takim samym zakresie, jak to ma miejsce w wypadku osób pełnosprawnych. Adresatami programu były głównie osoby niepełnosprawne fizycznie, kontynuujące, lub chcące kontynuować naukę na poziomie wyższym, osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej chcące podnoście swoje kwalifikacje, a także towarzyszące im osoby sprawne. Proces rewalidacyjno-edukacyjny polegał na spójnym połączeniu dwóch kluczowych składników programu: rewalidacji i edukacji. Autor stwierdza, że " Eksperyment badawczy dowiódł, iż wśród takich alienowanych społecznie osób większość ma szansę osiągnąć wyższy poziom naukowy. Świadczą o tym 83 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, które ukończyły studia licencjacie oraz 28 osób absolwentów studiów magisterskich"5.
Czytelnicy znajdą również w numerze 1/2007 kwartalnika "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" artykuły o rehabilitacji geriatrycznej, adaptacji dzieci i młodzieży do środowiska sanatoryjnego czy wiadomości o postępowaniu z niemowlęciem niepełnosprawnym wzrokowo6.
Również Instytut Rozwoju Służb Społecznych jest wydawcą kwartalnika "Praca Socjalna". W numerze 1/2007 zachęcam do lektury artykułu Doroty Wojtczak pt.
"Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej"7. Według autorki "Młoda generacja wsi jest z pewnością inna aniżeli młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Nie jest to kategoria ludzi związanych przede wszystkim z rolnictwem zorientowanych na życie wyznaczone przez ten typ aktywności społecznej. Nie są to też osoby zdominowane przez przemożną chęć ucieczki ze wsi i osiedlenia się w dużym mieście, postrzeganym jako nowoczesne przeciwstawienie się zacofanej społeczności wiejskiej"8. Jednocześnie to na wsi jest niższy poziom dochodów będących w dyspozycji przeciętnej rodziny, słabszy poziom rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej i utrudniony dostęp do szkoły średniej. Stwarza to zagrożenie, że wyrosłe w takim środowisku młode pokolenie stanie się trzonem rodzącej się polskiej podklasy, porażonej kulturą ubóstwa i niezdolnej do zmiany własnej sytuacji.

1 R. Kijak : Stygmatyzacja społeczna czy akceptacja? Wyniki badań. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 3-24
2 Tamże, s. 23-24
3 Tamże, s. 24
4 D.K. Mokosa : Eksperyment rewalidacyjny - Akademia Niezależnego Życia. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 58-70
5 Tamże, s. 70
6 A.Mielczarek : Kilka uwag o konieczności rehabilitacji geriatrycznej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 71-89 ; K.Chrąściel : Pobyt w sanatorium i szpitalu, a możliwości adaptacyjne dzieci i młodzieży. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 25-32 ; K.Czerwińska : Jak postępować z niemowlęciem niepełnosprawnym wzrokowo? Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 49-57.
7 D.Wojtczak : Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej. Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 53-73

8 Tamże, s. 70.

 

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce