Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 
Serwis prasowy 4/2006

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 4/2006


W czytelni Biblioteki Pedagogicznej prenumerowane jest czasopismo "Chowanna". Jest to pólrocznik wydawany przez Uniwersytet Śląski. Teksty zamieszczone w tomie 1 (26)/2006 koncentrują się wokół współczesnego nauczyciela. Rozważania autorów usytuowane są w obszarze pedeutologii - w jej aspekcie teoretycznym i praktycznym. Roli nauczyciela w systemie edukacji nie można przecenić, odpowiedzialność za stan edukacji i wdrażanie reform w ostatecznym wymiarze spoczywa wszak na barkach pojedynczych nauczycieli. Nawet najbardziej szczytne ideały pedagogiczne przybierają taki kształt, jakie znaczenie nadaje im pedagog realizujący proces dydaktyczny.
Artykuły podzielone zostały na dwie części: Pedeutologiczne refleksje i Współczesny nauczyciel w praktyce szkolnej. W części pierwszej prezentowane są rozważania przybliżające podstawowe orientacje badawcze w odniesieniu do zmian oświatowych oraz postulat uwzględnienia problematyki zmian edukacyjnych w kształceniu nauczycieli. Artykuł Doroty Ekiert-Oldroyd pt. "Zmiany edukacyjne w oświacie. Od paradygmatu zmiany do zmiany paradygmatu" klasyfikuje zmiany edukacyjne. Autorka charakteryzuje zmianę planową i fazy charakterystyczne dla zmiany. Zapoznaje czytelników również z paradygmatem zmiany według kanadyjskiego teoretyka M. Fullana1.

W części zatytułowanej Współczesny nauczyciel w praktyce szkolnej zaprezentowane zostały artykuły, których wspólną cechą jest referowanie wyników badań empirycznych oraz rozpatrywanie funkcjonowania współczesnego nauczyciela w jego codziennej pracy z uczniami. Tę część otwiera artykuł Beaty Piguły, w którym autorka sprawdza, jak realizowana jest w szkole zasada podmiotowego traktowania ucznia i konstatuje znaczne rozbieżności w opiniach pomiędzy nauczycielami a uczniami2.

Autorka stwierdza, że "współczesny świat w coraz większym stopniu stawia wymagania związane z podejmowaniem autonomicznych decyzji. Sprostać takiemu zadaniu mogą jedynie jednostki w pełni odczuwające swoją podmiotowość. Szkoła powinna być miejscem tworzenia przestrzeni dla podmiotowego uczestnictwa każdej jednostki. Niestety [�] badania nie napawają optymizmem3.

Proces komunikacji pomiędzy nauczycielami a uczniami badała Renata Wawrzyniak-Beszterda4. W artykule pt. "Młodzież licealna o swoich nauczycielach. Rzecz o porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów" autorka analizuje wyniki przeprowadzonych badań i stwierdza, że ponad połowa wszystkich nauczycielskich wypowiedzi jest realizowana w konwencji języka TY. Język TY blokuje nawiązanie porozumienia, uruchamia liczne bariery komunikacyjne, stanowi reakcję oceny na wypowiedź partnera, często zawiera błąd generalizacji. Nauczycielskim wypowiedziom TY towarzyszy przede wszystkim osądzanie, krytykowanie, dezaprobata, potępianie5.

Miesięcznik "Wychowanie na Co Dzień" tradycyjnie w październiku podejmuje tematy związane z profilaktyką uzależnień. W numerze 10/11 z 2006 r. Piotr Sasin pisze o współuzależnieniu rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków6. Autor pisze jak można rozpoznać wspóluzależnienie i jakie są mechanizmy obronne rodziców. "Biorąc pod uwage fakt, że narkomania jest chorobąprowadzącą do przedwczesnej śmierci, należy stwierdzić, iż rodzice uzależnionego dziecka codziennie obcuja z jego śmiercią"7.

Katarzyna Pluskota w swoim artykule zapoznaje czytelników z przyczynami nadużywania alkoholu przez nieletnich8. Proponuje też działania profilaktyczne i rehabilitacyjne. Autorka dzieli się własnymi doświadczeniami z pracy w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach.


1 D. Ekiert-Oldroyd : Zmiany edukacyjne w oświacie. Od paradygmatu zmiany do zmiany paradygmatu. Chowanna. - 2006, t. 1, s. 9-25
2 B.Pituła ; Opresyjne czy podmiotowe traktowanie ucznia, czyli kilka refleksji na temat respektowania zasady podmiotowości we współczesnej szkole. Chowanna. - 2006, t. 1, s. 96-107
3 Tamże, s. 105
4 R. Wawrzyniak-Beszterda : Młodzież licealna o swoich nauczycielach. Rzecz o porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów. Chowanna. - 2006, t. 1, s. 108-120
5 Tamże, s. 115
6 P. Sasin : Współuzależnienie rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków. Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 3-7
7 Tamże, s. 6

8 K. Pluskota : Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 22-29

 

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce