Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Tydzień Edukacji Globalnej 2012r. PDF Drukuj E-mail
Napisał Anna Owczarek   
wtorek, 13 listopada 2012

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2012 R.

Image

Tegoroczna akcja Tygodnia Edukacji Globalnej organizowana pod hasłem „NA RZECZ WSPÓLNEGO ŚWIATA”  porusza tematykę różnorodności oraz nierówności. Dlatego zachęcam do lektury dostępnych książek i artykułów w naszej bibliotece poruszających te kwestie.

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 Książki


 1. Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa / Krystyna Kmiecik-Baran. - Dodruk. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. P 64736
 2. Bycie innym : problem wykluczenia i izolacji ludzi niepełnosprawnych / Janusz Erenc. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. W 62454
 3. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006. W 57743
 4. Decentralizacja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne / Jerzy Lackowski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. W 62458
 5. Edukacja : równość czy jakość? / red. nauk. Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010. W 68303
 6. Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007. W 61565
 7. Globalna sprawiedliwość / Jon Mandle ; przeł. Małgorzata Dera. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2009. W 64831
 8. Idee, diagnozy, nadzieje : szkoła polska a idee równości : (szkice teoretyczne i studia empiryczne) : praca zbiorowa / pod red. Astrid Męczkowskiej-Christiansen i Piotra Mikiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2009. W 66560
 9. Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / pod red. Bogumiły Kosek-Nity i Danuty Raś. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. W 63194, P 61107
 10. Lumpenwłasność : szara strefa i margines społeczny / Zbigniew Galor. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2006. W 62530
 11. Marginalizacja : w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki ; przy współpracy Haliny Guzy-Steinke, Anny Rutkowskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. P 56440
 12. Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. W 65740
 13. Męska dominacja / Pierre Bourdieu ; przeł. Lucyna Kopciewicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2004. W52810
 14. Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych / pod red. Romy Kwiecińskiej, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. W 67369, 68651
 15. Naznaczeni i napiętnowani : o wykluczeniu politycznym / red. Maria Jarosz. - Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008. W 63521
 16. Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007. W 61564
 17. Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce : mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. W 64285
 18. Opór wobec szkoły : dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu : studium socjopedagogiczne / Ewa Bilińska-Suchanek. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. W 68000
 19. Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji / Howard S. Becker ; przeł. Olga Siara ; przedm. do wyd. pol. Elżbieta Zakrzewska-Manterys. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. W 65777, W 66596
 20. Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. W 68780
 21. Piętno : rozważania o zranionej tożsamości / Erwing Goffman; przekł. Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir; wstęp do wyd. pol. Joanna Tokarska-Bakir. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. W 55943
 22. Piętno nieprzypisania : studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych / Monika Oliwa-Ciesielska. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. W 53828, P 53194
 23. Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna : studium o mysli politycznej Prawa i Sprawiedliwości / Joanna Sanecka-Tyczyńska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. W 69071-2
 24. Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego / [red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2010. W 67940, P 67591
 25. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : Difin, cop. 2010. P 66918 
 26. Praca socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Anna Rutkowska, Magdalena Joachimowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. P 64598
 27. Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2008. W 63339
 28. Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej / Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. W 64372
 29. Psychospołeczne problemy sprawiedliwości i równości / Zbigniew Zaborowski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.W 38369
 30. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [et. al.]. - Warszawa : Difin, 2010. W 68536
 31. Skazani na wykluczenie / pod red. Małgorzaty Orłowskiej; [aut. Joanna Głodkowska et al.]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. W 57767
 32. Społeczna psychologia piętna / red. nauk. Todd F. Heatherton [et al.]; [red. nauk. polskiego wyd. Krystyna Skarżyńska ; tł. Józef Radzicki, Marcin Szuster, Teresa Szustowa]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. W 60989, W 61412
 33. Stereotypy niepełnosprawności : między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. W 67505
 34. Stowarzyszenie Tratwa - alternatywa w profilaktyce marginalizacji młodzieży / Bożena Chrostowska. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. W 64451
 35. Sprawiedliwość społeczna : Polska lat dziewięćdziesiątych / Bogdan Cichomski [et al.]. ; Instytut Studiów Społecznych. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : "Scholar", 2001.W 49851
 36. Szkoła - segregacje - nierówności / Roman Dolata. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. P 64466
 37. Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza / [red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss ; aut. Ryszard Szarfenberg et al.]. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2010. W 67625
 38. Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. W 65156
 39. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. W 68027
 40. Wykluczanie jako problem filozofii edukacji : komentarz do badań empirycznych / Piotr Kostyło. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. W 62662
 41. Wykluczenie i marginalizacja społeczna : wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne Akapit, 2006. W 58923
 42. Wykluczanie jako problem filozofii edukacji : komentarz do badań empirycznych / Piotr Kostyło. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. W 62662
 43. Zaniedbana piaskownica : style wychowania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych / Tomasz Szlendak. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003. W 52986
 44. Zasady sprawiedliwego podziału dóbr / Grzegorz Lissowski ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. W 63067
 45. Życie na przemiał / Zygmunt Bauman ; przeł. Tomasz Kunz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. W 56290
Artykuły z czasopism

 1. "Jesteście nam potrzebni..." : (refleksje po konferencji podsumowującej realizację projektu "Szansa") / Małgorzata Kiedrowska.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 3, s. 50-53
 2. "Uczestnictwo dzieci" — idea i jej znaczenie w przełamywaniu wykluczenia społecznego dziecka Ewa Jarosz.// Chowanna. - 2012, T. 1, s. 179-191
 3. Aby tęsknić za szerokim oceanem... / Grzegorz Mazurkiewicz ; rozm. przepr. Sylwia Pałka.// Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 6-7
 4. Activation in the labour market education of adults in the country / Maria Pawłowa, Tomasz Kupidura, Magdalena Skowrońska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 4, s. 125-135
 5. Aktywizacja i rozwój społeczny wspólnot - "marginalizacja inaczej" (przykład "Chrystianii" w Kopenhadze) / Ewa Kantowicz.// Praca Socjalna. - 2006, nr 3, s. 86-98
 6. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Iwona Barszcz.// Pedagogika Pracy. - 2005, nr 47, s. 76-84
 7. Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego - praca socjalna szansą na drogę z powrotem? Krystyna Faliszek.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 16-20.
 8. Biblioteki szkolne i publiczne wobec zjawiska wykluczenia edukacyjnego / Marcin Drzewiecki.// Bibliotekarz. - 2008, nr 12, s. 5-7
 9. Cicha rewolucja w polskiej oświacie - proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach / Roman Dolata.// Edukacja. - 2010, nr 1, s. 51-61
 10. Czym jest inność, jak ją można rozumieć / Kinga Anna Gajda.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 2, s. 7-22
 11. Dać szansę każdemu - szkoła przeciw wykluczeniu / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 2-3
 12. Dydaktyczne strategie zapobiegania marginalizacji społecznej / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 19-23
 13. Dystans społeczny wobec osób z upośledzeniem umysłowym jako czynnik determinujący ich marginalizację / Zenon Gajdzica.// Chowanna. - 2012, T. 1, s. 83-92
 14. Działania bibliotek publicznych w Polsce na rzecz grup wykluczonych społecznie: wybrane projekty / Iwona Smarsz.// Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 9-12
 15. Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Zbigniew Bronisław Gaś.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 3-16
 16. Dzieci bez przyszłości w szkole / Marek Grondas, Marek Liciński.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 3-8
 17. Dziedziniec cudów : paryskie królestwo żebraków / Waldemar Wojnar.// Mówią Wieki. - 2011, nr 2, s.22-27
 18. Edukacja jako proces warunkujący wyjście z marginalizacji — prawda czy fałsz? : na przykładzie migracji zarobkowych / Adam Roter.//// Chowanna. - 2012, T. 1, s. 143-151
 19. Edukacja przeciw marginalizacji seniorów / Maria Kuchcińska.// Chowanna. - 2009, T. 2, s. 174-186
 20. Edukacja rodziców jako sposób zapobiegania wykluczaniu dziecka ze środowiska rówieśników / Maria Deptuła.// Chowanna. - 2012, T. 1, s. 193-205
 21. Edukacyjny walec : (nauczyciele wobec wyrównywania szans edukacyjnych uczniów) / Beata Szczodrak.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 15-17
 22. Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce / Ryszard Szarfenberg.// Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 86-112
 23. Idea i praktyka wyrównywania szans edukacyjnych / Leszek Trzaska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 8, s. 11-17
 24. Idea sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Nowe wyzwania / Piotr A. Świtalski.// Sprawy Międzynarodowe - 2012, nr 2, s. 79-100
 25. Inny, obcy, odmieniec : bohaterowie współczesnych powieści dla młodzieży / Elżbieta Kruszyńska.// Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 21-25
 26. Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64
 27. Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi / Aneta Grygiel.// Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 56-67
 28. Konfrontacja działań z potrzebami : wyrównywanie szans edukacyjnych / Renata Flis.// Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 5-6
 29. Kulturowa tożsamość osób z niepełnosprawnością intelektualną / Karolina Bąkowska, Małgorzata Rękosiewicz.// Remedium. - 2012, nr 6, s. 24-25
 30. Kulturowa tożsamość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 1 / Karolina Bąkowska, Małgorzata Rękosiewicz.// Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 42-43
 31. Merytokracja, czyli rzecz o równości szans / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 8-10
 32. Metody ograniczania i przezwyciężania nierówności społecznych / Iwona Wagner.// Praca Socjalna. - 2011, nr 4, 53-72
 33. Miejsce spotkania / Alina Szulirz.// Remedium. - 2011, nr 10, s. 10-11
 34. Modernizacja środowiska lokalnego wobec arytmii społecznej egzystencji człowieka / Piotr Mosiek.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 15-19
 35. Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych / Elżbieta Trafiałek.// Chowanna. - 2009, T. 2, s. 187-202
 36. Nierówności edukacyjne problem nie tylko pedagogiczny / Anna Ochremiak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 3-10
 37. Normalizacja drogą ku niezależności człowieka niepełnosprawnego / Piotr Bystrowski.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 3, s. 18-37
 38. O ludziach niechcianych - wykluczonych i marginalizowanych / Piotr Gierek.// Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s. 23-53
 39. O odpowiedzialności społecznej / Andrzej Janowski.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 7-8
 40. Orientacje empiryczne w badaniach nierówności edukacyjnych / Alicja Zawistowska.// Studia Socjologiczne. - 2009, nr 3, s. 53-82
 41. Państwu już dziękujemy! / Anna Sak-Styczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9
 42. Perwersyjni, konsumpcyjni, narcystyczni, źli? O wybranych przyczynach zachowań dewiacyjnych i przemian seksualności ludzi młodych / Tomasz Szlendak.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 2, str. 55-73
 43. Podział klasowy społeczeństwa informacyjnego / Jakub Bulik.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2011, nr 1, s. 3-19
 44. Podzielona szkoła / Marta Mitura.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 3-8
 45. Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego / Anna Nowak.// Chowanna. - 2012, T.1, s. 17-32
 46. Poza zasięgiem sprawiedliwości / Susan Opotow; rozm. przepr. Jarosław Ziółkowski.// Charaktery. - 2008, nr 8, s. 52-55
 47. Pozytywni - świadomi - aktywni / Joanna Drozdowska.// Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 21-34
 48. Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją / Iwona Wagner.// Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 3-20
 49. Pracownik socjalny wobec aktywnej integracji / Joanna Drozdowska.// Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 68-74
 50. Profilaktyka HIV wśród grup marginalizowanych / Agnieszka Walendzik-Ostrowska.// Remedium. - 2011, nr 5, s. 12
 51. Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji w działalności Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia Zawodowego EVBB / Berthold Kuhn.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 4, s. 79-85
 52. Przemoc w pomocy / Marek Liciński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 35-38
 53. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach / Agata Swiek-Szczepanik.// Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s. 81-89
 54. Refleksja nad wybranymi uwarunkowaniami marginalizacji roli współczesnego nauczyciela / Beata Pituła.// Chowanna. - 2012, T.1, s. 223-233
 55. Refleksje o ubóstwie i wykluczeniu w Unii Europejskiej / Ludwik Malinowski.// Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 113-123
 56. Rola czynników socjopedagogicznych w resocjalizacyjnych oddziaływaniach kuratorów społecznych / Krzysztof Gogacz.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2011, nr 1/2, s. 21-32
 57. Rola ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Katarzyna Głąbicka.// Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 14-23
 58. Równe szanse? / Urszula Kłusek.// Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 13
 59. Rzeszowski świat osób wykluczonych - style życia i strategie przetrwania / Piotr Gąska.// Praca Socjalna. - 2011, nr 2, s. 58-76
 60. Schizofrenia to ten czarnopióry ptak... : obraz schizofrenika w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego / Marcin Jurzysta.// Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 46-50
 61. Stygmatyzacja społeczna czy akceptacja? : wyniki badań / Remigiusz Kijak.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 3-24
 62. Swój/ inny. Gdzie jesteśmy? / Mieczysław Dąbrowski.// Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 3, s. 1-10
 63. Systemowe podejście do profilaktyki / Hanna Rylke.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 3-8
 64. Szanse edukacyjne dziecka wiejskiego. Stan, uwarunkowania i perspektywy / Bożena Matyjas.// Chowanna. - 2012, T. 1, s. 165-177
 65. Sztuka pomagania / Marek Liciński ; rozm. Katarzyna Jabłońska.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 23-29
 66. Śmierć jako wykluczenie, bunt i nadzieja... / Lesław Pytka.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 51-58
 67. Środowisko lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych / Anna Zawada.// Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 17-27
 68. Teoria empowerment, krytyczna teoria rasowa, latynoska krytyczna teoria rasowa i teoria LGBTjako odpowiedź na ryzyko marginalizacji społecznej / Ewa Bielska.// Chowanna. - 2012, T. 1, s. 133-142
 69. Trzy kroki lidera / Magdalena Sofulak-Skibińska.// Remedium. - 2011, nr 2, s. 24-25
 70. Uczelnie - do szkół! / Joanna Wrzosek.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 26-27
 71. Uczenie się obywatelstwa przez dorosłych na terenach zagrożonych marginalizacją : projekt badań / Natalia Sokołowicz.// Edukacja. - 2008, nr 4, s. 49-54
 72. Uwierzyć w siebie : wyrównywanie szans dzieci zagrożonych marginalizacją / Elżbieta Bielecka, Ewa Kozdrowicz.// Chowanna. - 2012, T. 1, s. 45-54
 73. Wokół zasady subsydiarności, solidaryzmu i sprawiedliwości społecznej / Elżbieta Trafiałek.// Praca Socjalna. - 2008, nr 4, s. 14-28
 74. Współczesne wyzwania edukacyjne / Andrzej Bogaj.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 3, s. 7-14
 75. Wykluczeni / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 59
 76. Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie / Andrzej Czerkawski.// Chowanna. - 2012, T. 1, s. 109-120
 77. Wyrównywanie szans edukacyjnych : zestawienie bibliograficzne : (w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 20-21
 78. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów przez wzmacnianie ich reziliencji / Wioletta Junik.// Chowanna. - 2012, T.1, s. 207-221
 79. Zróżnicowanie środowisk w odniesieniu do zmian w edukacji / Krzysztof Zajdel.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 70-72
 80. Życie poza marginesem społeczeństwa - problem wykluczenia społecznego w Polsce.// Pedagogika Pracy. - 2008, t. 52, s. 136-142
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce