Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 1/2005

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 1/2005


Czytelnikom zainteresowanym problemem oświaty dorosłych polecam artykuł Pawła Świerczka pt. "Kierunki badań socjopedagogicznych nad kształceniem i adaptacją społeczno-zawodową w aktualnych warunkach Polski". Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" nr 3/2004. [Świerczek Paweł : Kierunki badań socjopedagogicznych nad kształceniem i adaptacją społeczno-zawodową w aktualnych warunkach Polski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 43-47]
Autor naszkicował zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w Polsce oraz aktualne wymagania stawiane pod adresem edukacji narodowej. Następnie ukazał działalność szkoły i zakładu pracy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym kadr dla gospodarki narodowej oraz światowej. Paweł Świerczek stwierdza, że "Absolwenci wszystkich form kształcenia zawodowego powinni być zobowiązani do odbycia wstępnego stażu pracy mającego na celu adaptację społeczno-zawodową i uzyskanie wstępnej specjalizacji pracy." [Tamże, s. 44] Interesujące są postulaty modernizacji szkoły zawodowej oraz opracowania nowej nomenklatury zawodów, które uwzględniałyby następujące zasady:
  • Zasadę szerokoprofilowego kształcenia kadr we wszystkich zawodach i specjalnościach,
  • Zasadę maksymalnego przygotowania do potrzeb gospodarki narodowej,
  • Zasadę nowoczesności zawodów i programów kształcenia.
Na zakończenie zostały przedstawione obszary, w obrębie których usprawnienia działalności oświatowo-wychowawczej powinny być projektowane, realizowane i oceniane.
Zachęcam również do lektury artykułu Tadeusza Gawlika i Tomasza Kupidura pt. "Nowe uregulowania prawne z poradnictwa zawodowego".[Gawlik Tadeusz, Kupidur Tomasz : Nowe uregulowania prawne z poradnictwa zawodowego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 55-64]
Autorzy przedstawili podmioty prowadzące poradnictwo zawodowe, zaprezentowali zadania i zasady prowadzenia poradnictwa zawodowego. Autorzy podjęli temat poradnictwa zawodowego po uchwalonej 20 kwietnia 2004 r. ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z 2004 r.).
Również interesująca jest publikacja Iwony Pacaj-Jasiuk pt. "Praca zawodowa i edukacja dorosłych" [Pacaj-Jasiuk Iwona : Praca zawodowa i edukacja dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 64-68]
Według autorki "Praca jest działaniem koniecznym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostki w świecie, jest czynnikiem zmierzającym do przekształcania przez człowieka otoczenia na jego własne potrzeby. Edukacja zaś to proces, który przygotowuje i dopasowuje jednostkę do prawidłowego i w pełni satysfakcjonującego uczestnictwa w procesie pracy".[Tamże, s. 64] Iwona Pacaj-Jasik w dalszej części artykułu charakteryzuje model pracownika-ucznia oraz ukazuje wpływ edukacji dorosłych na pracę zawodową.
Zachęcam również do lektury dwumiesięcznika "Nowa Edukacja Zawodowa". Z numeru 6/2004 polecam artykuł Ryszarda Walkiewicza pt. "Doradztwo pedagogiczne wobec nowych wyzwań".[ Walkiewicz Ryszard " Doradztwo pedagogiczne wobec nowych wyzwań // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 27-29]
Autor stwierdza, że "Podstawowym celem doradztwa pedagogicznego, rozumianego jako pomaganie nauczycielowi, jest uczynienie z nauczyciela jednostki zdolnej do samodzielnego pokierowania własnym rozwojem".[Tamże, s. 28] Ryszard Walkiewicz w skrócie przypomina jak było rozumiane doradztwo pedagogiczne w latach ubiegłych, oraz szkicuje wyzwania przed którymi stoją dzisiaj instytucje doradztwa pedagogicznego.
Polecam także artykuł G. Zielińskiej pt. "Polityka młodzieżowa w Polsce".[ Zielińska Gabryjela : Polityka młodzieżowa w Polsce // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 5-9]
Gabryjela Zielińska jest głównym specjalistą w Biurze ds. Młodzieży w MENiS. Autorka przedstawiła kompetencje organów, które odpowiadają za politykę młodzieżową w Polsce. Są to m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Sprawiedliwości. Koordynatorem polityki młodzieżowej jest minister Edukacji Narodowej i Sportu. Na szczeblu powiatowym partnerami polityki młodzieżowej są powiatowe centra pomocy rodzinie oraz powiatowe urzędy gminy. Autorka przedstawiła również główne punkty "Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012".
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce