Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 
Serwis prasowy 2/2003

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 2/2003


Od 2002 r. Zarząd Główny Związku Kurpiów wydaje pismo o charakterze edukacyjno-regionalnym pt. "Kurpie". Dwumiesięcznik skierowany jest do wszystkich, którzy są zainteresowani folklorem, historią i dniem dzisiejszym regionu kurpiowskiego. Czytelnicy znajdą w czasopiśmie m.in. artykuły poświęcone istotnym wydarzeniom historycznym, interesującym i znanym ludziom, opisy obrzędów kurpiowskich, utwory literackie w gwarze kurpiowskiej.
W numerze 4/2003 opublikowano m.in. artykuł o życiu i działalności misyjnej franciszkanina brata Zenona. [Nowacki Wacław ks.: Kurpiowski Misjonarz w Japonii. Kurpie, 2002, nr 4, s. 11-13]
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce posiada wszystkie dotychczas wydane zeszyty czasopisma "Kurpie".
Chciałabym zainteresować wszystkich nauczycieli i wychowawców miesięcznikiem poświęconym profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia pt. "Remedium". Wydawcą pisma jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Redakcja stara się przedstawiać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie:
 • Edukacji z zakresu podstawowej pomocy psychologicznej, psychoedukacji, efektywnej metodologii pracy wychowawczej prowadzonej w środowisku szkolnym i rodzinnym, w świetlicach socjoterapeutycznych i klubach młodzieżowych.
 • Badań dotyczących potrzeb i problemów dzieci i młodzieży, niepokojących zjawisk społecznych.
 • Rozwoju osobowości oraz promocji zdrowego stylu życia.
 • Programów profilaktycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Zdrowia, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biuro ds. Narkomanii, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz inne ważne społeczne podmioty.
 • Strategii budowania gminnych programów profilaktycznych.
Numer 12/2002 'Remedium" nosi tytuł "Profilaktyka w środowisku szkolnym dzieci i młodzieży - perspektywy i bariery". Redakcja prezentuje w tym monograficznym numerze opinie znanych specjalistów i ekspertów, którzy nakreślają własną wizję przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych w szkole oraz ocenę dotychczasowych działań w tym zakresie.
Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 31.stycznia 2002 r. szkoły mają obowiązek budowy programu profilaktyki dostosowanego do wcześniej zdiagnozowanych własnych potrzeb, problemów i możliwości. Jaki powinien być program profilaktyki, jakie wymagania powinien spełniać? W poszukiwaniu odpowiedzi zachęcam do lektury artykułu Joanny Szymańskiej pt. " Standardy szkolnych programów profilaktycznych" opublikowanego w grudniowym numerze czasopisma "Remedium" (12/2002). [Szymańska Joanna: Standardy szkolnych programów profilaktycznych. Remedium, 2002, nr 12, s. 5-7]
Według autorki program profilaktyki powinien być:
 1. bezpieczny:
  • działania profilaktyczne nie mogą powodować szkód,
 2. adekwatny:
  • program powinien dotyczyć zagrożeń rzeczywiście występujących w danej grupie lub środowisku,
  • powinien być dostosowany do rozpoznanego stopnia zagrożenia,
  • powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów,
  • wybór i wdrożenie programu powinno być zawsze poprzedzone wstępną diagnozą,
 3. skuteczny:
  • program profilaktyczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży powinien być zgodny z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczy,
  • powinien również wykorzystywać najnowszą wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania,
  • programy profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży powinny zawierać również zajęcia dla rodziców,
 4. zapewniać kontynuację w postaci działań interwencyjnych i terapeutycznych,
 5. program profilaktyczny powinien być dokumentowany i ewaluowany.
W Czytelni Biblioteki Pedagogicznej dostępne są roczniki "Wychowania w Przedszkolu" z lat 1969, 1974 - 2002. Jeszcze raz gorąco polecam i zachęcam do lektury.
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce