Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Diagnoza pedagogiczna PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Lachowska   
czwartek, 05 września 2013
DIAGNOZA PEDAGOGICZNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
 


Książki


 1. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Marta Guziuk-Tkacz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011.
 2. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2009.
 3. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 4. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 5. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.
 6. Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia / pod red. Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 7. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005.
 8. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Zak, cop. 2009.
 9. Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
 10. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej : kwestionariusz zgodny z nową podstawą programową / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
 11. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : Żak, cop. 2006.
 12. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla ucznia / [aut. Ewa Czech]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009.
 13. Elementy diagnostyki pedagogicznej / pod red. I[reny] Lepalczyk i J[ana] Badury. - Warszawa ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987.
 14. Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata : diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogice specjalnej / Joanna Głodkowska . - Kraków : Impuls, 2012.
 15. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Kraków : Impuls, 2005.
 16. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Wyd. 5 zm. - Kraków : Impuls, 2009.
 17. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011.
 18. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod red. Teresy Parczewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 19. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 6. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
 20. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd.2. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2002.

Artykuły z czasopism


 1. "Iść w stronę słońca" - o zmianach konstruktywnie / Ewa Orlińska.// Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 2, s. 78-96
 2. Arkusz diagnostyczny do rozpoznawania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.// Doradca Dyrektora Szkoły - 2012, nr 9 (25), s. 31-35
 3. Arkusz pomocniczy do gromadzenia informacji potrzebnych dla celów skonstruowania wielospecjalistycznej diagnozy ucznia o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej / Dorota Bilewicz [i in.].// Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 79-116
 4. Depresja dziecięco-młodzieżowa - kryteria diagnostyczne / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny - 2012, nr 11 (43), s. 24-25
 5. Diagnoza "na wejście" / Wioletta Kozak.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 28-34
 6. Diagnoza całościowa wyznacznikiem jakości rozwoju dziecka / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. Przed Szkołą, s. 12-15
 7. Diagnoza edukacyjna w geografii : wyniki badań / Bożena Wójtowicz, Grażyna Barwinek.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 33-36
 8. Diagnoza funkcjonalna podstawą programu stymulacji rozwoju / Mariola Niedoba.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna nr 3, s. I-VIII
 9. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 346-357
 10. Diagnoza indywidualnej drogi rozwoju dziecka / Monika Zatorska, Aldona Kopik.// Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 56-61
 11. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym - model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia. Cz. 1 / Ewa Maria Kulesza.// Szkoła Specjalna 2011, nr 1, s. 15-31
 12. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 2, Dzieci trzy- i czteroletnie / Ewa Maria Kulesza.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 102-112
 13. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 3, Dzieci pięcio- i sześcioletnie / Ewa Maria Kulesza.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 197-208
 14. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 4, Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 271-282
 15. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 5, Dzieci pięcio- i sześcioletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 337-348
 16. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 6, Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Ewa Maria Kulesza.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 1, s. 8-22
 17. Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 5-11
 18. Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak.// Wychowanie                    w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 23-28
 19. Diagnoza resocjalizacyjna nieletniego w ramach wykonania środka poprawczego. Próba ujednolicenia działań diagnostyczno-resocjalizacyjnych / Wiesław Nynca.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 16-19
 20. Diagnoza specyficznych trudności szkolnych u dzieci z ADHD / Kornelia Czerwińska, Iwona Dąbrowska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 4, s. 67-80
 21. Diagnoza zaburzeń zachowania / Magdalena Żyła.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 37
 22. Diagnoza zawsze się opłaca / Anna Brzosko.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 29-33
 23. Diagnoza, program oddziaływań i efekty dotychczasowej pracy z 8-letnim autystycznym chłopcem / Bogusława Łagosz.// Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 85-93
 24. Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / Anna Karłyk-Ćwik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 5-13
 25. Diagnozowanie sytuacji wychowanków i ich rodzin / Elżbieta Gomułka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s.13-17
 26. Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15
 27. Horyzonty diagnostyki edukacyjnej / Bolesław Niemierko.// Edukacja. - 2006, nr 1, s. 5-25
 28. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 29. Narzędzia diagnostyczne / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny - 2013, nr 2 (46), s. 48-49
 30. Nowy uczeń, nowe potrzeby : postępowanie diagnostyczne na użytek pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot.// Doradca Dyrektora Szkoły - 2012, nr 9 (25), s. 20-23
 31. Obowiązkowa w każdym przedszkolu diagnoza rozwoju dziecka / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 12 (37), s. 42-44
 32. Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska.// Wychowanie        w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.24-28
 33. Przykład arkuszy do diagnozy pedagogicznej dla dzieci w wieku 6-10 lat : (materiał powstał na spotkaniach w ramach "Klubu Nauczyciela Terapii Pedagogicznej") / Mirosława Pleskot.// Meritum. - 2006, nr 1 (1), s. 21-27
 34. Studium przypadku w służbie diagnozy sześciolatka / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 56-60
 35. Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej i oddziaływań terapeutycznych stosowanych wobec dziecka z zaburzeniami w rozwoju - załozenia teoretyczne, implikacje praktyczne / Aleksandra Borkowska.// Meritum. - 2006, nr 1 (1), s. 17-20
 36. Wywiad diagnostyczny z rodzicem ucznia / Janusz Bibik.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 3-6
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce