Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 1/2013 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 28 lutego 2013
SERWIS PRASOWY 1/2013
Czasopismo „Dyrektor Szkoły” jest prenumerowane w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce od pierwszego opublikowanego numeru, tj. od 1994 r. Obecnie wydawcą jest Wolters Kluwer Polska - największy wydawca publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Wchodzi w skład międzynarodowego koncernu wydawniczego Wolters Kluwer operującego w 26 krajach na świecie.
Numer lutowy (2/2013) „Dyrektora Szkoły” poświęcony jest przede wszystkim zarządzaniu, komunikacji i promocji – sposobom i narzędziom, dzięki którym szkoła może stać się prężnie działającą placówką oświatową, świetnie zarządzaną i doskonale komunikującą się z lokalnymi środowiskami.
W artykule „Ewolucja funkcji personalnej dyrektora” Katarzyna Trawińska przybliża czytelnikom historię kształtowania się funkcji personalnej. Dyrektor szkoły zarządzający ludźmi powinien wiedzieć, jak postrzegano kiedyś pracowników i z jakimi problemami zmagali się kierujący nimi ludzie. Według autorki „Wiedza o dorobku poprzedników nabiera szczególnego znaczenia, gdy może zostać wykorzystana tu i teraz. Owo tu i teraz dotyczy pogłębienia zarządczej świadomości procesów personalnych, które dokonują się w każdej organizacji bez względu na to, czy jest to przedsiębiorstwo przemysłowe nastawione na zysk, czy państwowa szkoła publiczna, czyli organizacja non profit”1.
Rozwinięciem tego tematu artykuł Joanny Madalińskiej-Michalak pt.” Przywództwo w zarządzaniu szkołą”2. Autorka analizuje relacje między zarządzaniem i przywództwem, oraz opowiada o skuteczności dyrektora jako osoby zarządzającej szkołą i odpowiedzialnej za jej działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, co w znacznej mierze zależy od skuteczności jego przywództwa. Joanna Madalińska-Michalak zauważa „Nikt nie oczekuje już dziś od dyrektora szkoły tylko dyrygowania, kontrolowania czy oceniania. Skuteczny dyrektor-przywódca buduje kulturę organizacyjną szkoły, w której istotna jest dbałość o relacje w zespole, tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się społeczności szkolnej”3.
Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu, pisze Jarosław Świda w rubryce Samorząd oświacie przychylny4. Autor charakteryzuje odbiorców działań marketingu edukacyjnego i opisuje narzędzia stosowane w marketingu. Szczególne znaczenie w promocji regionu, w którym szkoła funkcjonuje przypisuje public relations.
W Raporcie „E-technologie wspierające pracę nauczyciela” Mariusz Malinowski opisuje nowe technologie wpierające dyrektorów i nauczycieli w procesie zarządzania, pracach dydaktycznych, sposobach wykorzystania ich do aktywizacji uczniów i komunikowania się z nimi5. Autor stara się odpowiedzieć jaki powinien być współczesny nauczyciel. W swoich wywodach dochodzi do wniosku, „że powinien być osobą, która potrafi posiąść kompetencje pozwalające edukować pokolenie sieciowe”6. Powinniśmy o tym pamiętać.
Czasopismo „Biblioteka w Szkole” jest skierowane do nauczycieli-bibliotekarzy. Miesięcznik wydawany jest przez Agencję Sukurs. W numerze 2/2013 z okazji ustanowienia roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego opublikowano dwa scenariusze inscenizacji poświęcone temu wydarzeniu. Agnieszka Stawowska opracowała scenariusz przedstawienia dla szkoły podstawowej i gimnazjum, natomiast Witold Pełka prezentuje scenariusz spektaklu dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej7.
W dodatku do Biblioteki w Szkole „Biblioteka – Centrum Informacji” zamieszczono m.in. artykuły dotyczące nowych form promocji biblioteki szkolnej. Bożena Boryczka zachęca do poznania i wykorzystania internetowego kreatora witryn Wix do promocji biblioteki szkolnej8. Za pomocą tego narzędzia nawet amator będzie w stanie przygotować wizytówkę szkolnego centrum i biblioteki.
W „Bibliotece w Szkole” czytelnicy znajdą propozycje konkursów czytelniczych, językowych, scenariusze zajęć i spotkań popularyzujących czytelnictwo.  

1 Trawińska Katarzyna : Ewolucja funkcji personalnej dyrektora. Dyrektor Szkoły, 2013, nr 2, s. 14-19
2 Madalińska-Michalak Joanna : Przywództwo w zarządzaniu szkołą. Dyrektor Szkoły, 2013, nr 2, s.33-39
3 Tamże, s. 39
4 Świda Jarosław : Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu. Dyrektor Szkoły, 2013, nr 2, s. 56-58
5 Malinowski Mariusz : E-technologie wspierające pracę nauczyciela. Dyrektor Szkoły, 2013, nr 2, s. 68-73
6 Tamże, s. 71
7 Stawowska Agnieszka : Powstanie styczniowe : scenariusz przedstawienia. . Biblioteka w Szkole, 2013, nr 2, s. 19-21 ; Pełka Witold : A to wszystko nie na darmo : scenariusz spektaklu o powstaniu styczniowym. Biblioteka w Szkole, 2013, nr 2, s. 22-25
8 Boryczka Bozena : Wix – to całkiem proste! Biblioteka w Szkole, 2013, nr 2, dod. Biblioteka – Centrum Informacji, nr 1/2013, s. 12-15
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce