Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 
Serwis prasowy 4/2013 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 24 stycznia 2014
SERWIS PRASOWY 4/2013
Kwartalnik „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” wydawany jest przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
W numerze 4/2013 Michał Szyszka podejmuje temat społecznego odbioru i postrzegania osób niepełnosprawnych oraz szerzej – niepełnosprawności we współczesnym społeczeństwie1. Uwzględnia również elementy marketingu społecznego i wykorzystywanie jego narzędzi na rzecz integracji społecznej. Autor stwierdza, ze poziom społecznej świadomości na temat niepełnosprawności jest wciąż niewystarczający. Mimo licznych kampanii społecznych, działań informacyjnych i perswazyjnych niepełnosprawność funkcjonuje w obszarach tabu i domysłów, wyobrażeń i schematów. Szczególną rolę w tworzeniu obrazu osób niepełnosprawnych oraz kreowaniu postaw wobec nich odgrywają środki masowego przekazu.
W kolejnym artykule zamieszczonym w czasopiśmie „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” Anna Nawalana i Anna Majda prezentują badania, których celem było poznanie postaw prezentowanych przez młodzież licealną wobec osób z zespołem Downa.2
Anna Wesołowska i Michał J. Gacek analizują wyniki badań trudności w nauce czytania pismem Braille`a 3. Dzięki czytelnictwu w pośredni sposób możliwe jest kształtowanie wielu umiejętności społecznych. Jednak dzieci niewidzące napotykają trudności w nauce rozpoznawania liter i ich grup, co wiąże się z brakiem wcześniejszego doświadczenia z pismem i niedostatecznym poziomem uwrażliwienia dotyku.
W czasopiśmie zamieszczono również artykuły nt. wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną, starzenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Miesięcznik "Remedium" poświęcony jest profilaktyce problemowej i promocji zdrowia psychicznego. W numerze 12/2013 Krzysztof Wilamowski podejmuje zagadnienie praw osób żyjących z HIV/AIDS. "Osoby żyjące a HIV/AIDS muszą walczyć nie tylko z dolegliwościami związanymi ze swoim stanem zdrowia, ale także – a niekiedy przede wszystkim – z dyskryminacją z życiu społecznym, zawodowym czy dostępie do różnego typu świadczeń gwarantowanych przez państwo, takich jak opieka zdrowotna i edukacja"4
Również artykuł Małgorzaty Kruk poświęcony jest chorym żyjącym z HIV. Autorka analizuje sytuację młodych pacjentów leczonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Klinice Chorób Zakaźnych5.
Zamieszczone w czasopiśmie "Remedium" materiały metodyczne mogą być wykorzystane na godzinie wychowawczej. Zaproponowano scenariusze zajęć nt. „Alkohol w rodzinie” oraz "Umiejętności psychospołeczne"6.
Podczas lektury "Remedium" czytelnicy zapoznają się również z problemem depresji uczniów oraz roli, jaką powinna spełniać szkoła w jej rozpoznawaniu. Justyna Mielnik opisuje symptomy depresji oraz wylicza jej typy. Autorka podkreśla, że "nauczyciele, pedagodzy powinni wyposażyć się w merytoryczną wiedze oraz pozyskiwać odpowiednie umiejętności, które pomogą im w zauważaniu problemu uczniów oraz w stawianiu trafnej diagnozy"7.  

1 M. Szyszka : Osoby niepełnosprawne w społecznym odbiorze. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2013, nr 4, s. 17-25
2 A. Nawalana, A. Majda : Postawy młodzieży licealnej wobec osób z zespołem Downa. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2013, nr 4, s.35-46
3 A. Wesołowska, M. J. Gacek : Związek trudności w nauce czytania pisma Braille`a z właściwościami percepcji dotykowej i umiejętnościami fonologicznymi dzieci niewidomych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2013, nr 4, s.79-93
4 K. Wilamowski : Prawa osób żyjących z HIV/AIDS – zarys. Remedium 2013, nr 12, s. 8-9
5 M. Kruk : Młodzi pacjenci żyjący z HIV. Remedium 2013, nr 12, s.10
6 K. Kaczmarek. K. Van Laere : Scenariusze zajęć edukacyjnych. Remedium 2013, nr 12, wkładka s. 4-7
7 J. Mielnik : Rola szkoły w rozpoznawaniu depresji uczniów. Remedium 2013, nr 12, s. 26-27
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce