Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Biblioterapia

BIBLIOTERAPIA

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Bibliografia została podzielona na dwie części. Część pierwsza zawiera opisy bibliograficzne książek wydanych w latach 1980-2002, natomiast w części drugiej zamieszczono opisy bibliograficzne artykułów z czasopism opublikowanych w latach 1989-2004.
Gwiazdką oznaczono pozycje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce. Do opisu bibliograficznego książek znajdujących się BP w Ostrołęce dołączono numer inwentarzowy danej pozycji.

Wydawnictwa zwarte


 1. ARTETERAPIA sesja naukowa w Radziejowicach k/Warszawy w dniach 16-18 marca 1989 r./[zespół red. Leon Hanek, Maria Passella]; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Department Kształcenia Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki. - Wrocław: Akademia Muzyczna, 1989. - 143 s. - Bibliogr. przy ref.
 2. BIBLIOTERAPEUTA w poszukiwaniu tożsamości zawodowej: materiały z konferencji, 18 kwietnia 1997/[red. Krystyna Hrycyk]; Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu [SKiBA]. - Wrocław: Wydaw. "Silesia", 1997. - 30 s. - Bibliogr. s. 42-75, 113-114, 140
 3. BIBLIOTERAPIA i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych: zbiór studiów/pod red. Bronisławy Woźniczki - Paruzel Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń: Wydaw. Uniwersytetu im. M. Kopernika, 2001
 4. BORECKA Irena
  Biblioterapia/Irena Borecka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn: Wydaw. WSP, 1992. - 20 s. - Bibliogr.
 5. BORECKA Irena
  Biblioterapia formą terapii pedagogicznej: skrypt dla studentów pedagogiki/Irena Borecka. - Wałbrzych: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001.- 96 s. - Bibliogr.
 6. BORECKA Irena
  Biblioterapia - nowa szansa książki: [rozprawa habilitacyjna]/Irena Borecka. - Olsztyn: Wydaw. SBP, 1992. - 174 s. - Bibliogr. s. 153-159. - Summ.
 7. BORECKA Irena
  Biblioterapia teoria i praktyka: poradnik/Irena Borecka. - Warszawa: Wydaw.SBP, 2001. - 143 s.*
  50075, 50402
 8. BORECKA Irena
  Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum: materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy/Irena Borecka;[Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu]. - Wałbrzych: Wydaw. "Unus", 2002. - 165 s.
 9. BORECKA Irena
  Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie: materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy/Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter. - Wałbrzych: Wydaw. "Unus", 2003. - 243s.*
  52494
 10. BORECKA Irena
  Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum: materiały dydaktyczne dla nauczycieli bibliotekarzy/Irena Borecka. - Wałbrzych: Wydaw. "Unus", 2002. - 165 s.*
  50889, 50890
 11. BORECKA Irena
  Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu czyli Wprowadzenie do biblioterapii/Irena Borecka, Lidia Ippoldt; [Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu]. - Wrocław: Wydaw. "Silesia", [1998]. - 154 s. - Bibliogr. 147-154
 12. BORECKA Irena
  Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym: wstęp do biblioterapii/Irena Borecka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn: Wydaw. SBP, 1991. - 130 s. - Bibliogr. s. 125-130
 13. BRUN Birgitte
  Symbole duszy/Birgitte Brun, Ernst W. Pedersen, Marianne Runberg; przek. Anna Hunca - Bednarska. - Warszawa: Jacek Santorski & Agencja Wydawnicza, cop. 1995. - 220 s.. - Bibliogr.
 14. DZIECKO niepełnosprawne w bibliotece: materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995)/[red. Janusz Nowicki, Mieczysław Szyszko]. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 1996. - 79 s. - Bibliogr. przy ref.
 15. GOSTYŃSKA Maria D.
  Terapia Wielkiego Ładu/Maria P. Gostyńska; [przedm. Bronisław Łagowski].- Kraków; Wrocław: Wydaw. Literackie, 1984. - 95 s.
 16. JAK pomóc własnemu dziadkowi?: poradnik bibliograficzny/oprac. Arleta Tuleya.- Toruń: Wyd. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP i Książnicy Miejskiej, 1996. - 28 s.
 17. KIERYŁ Maciej
  Literatura i muzyka dla osób ze schorzeniami serca i układu krążenia: poradnik/Kierył Maciej, Skarżyńska Maria. - Toruń; Warszawa: WBP i Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1993.- 15 s. - Bibliogr. s. 15
 18. KSIĄŻKA w działalności terapeutycznej: praca zbiorowa/red. merytor. Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1997. - 97 s
 19. KSIĄŻKI które pomagają żyć: rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej: materiały z ogólnopolskiego seminarium w Ustroniu Zawodziu 7 - 9 czerwca 1999 r./oprac. materiałów Elżbieta Barbara Zybert; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2000. - 112 s. - Bibliogr
 20. MIŁOŚĆ przyjaźń, agresja, alkoholizm: problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko): poradnik bibliograficzny/praca zbiorowa pod red. Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa: Wydaw. SBP, 1999. - 172 s. *
  48813
 21. MOJE spotkania z książką i bib1ioteką: prace nagrodzone w konkursie organizowanym przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBPiKM w Toruniu/[red. Dorota Motylewska, Arleta Tuleya]. - Toruń: Ośrodek Czytelnictwa Chorych i niepełnosprawnych WBPiKM, 1995. - 36 s.
 22. MUZYKA w pracy bibliotekarza i biblioterapeuty: poradnik/oprac. przez Macieja Kieryła i Marię Skarżyńską. - Warszawa; Toruń: Ośrodek Informacyjno - Metodyczny Czytelnictwa Chorych i niepełnosprawnych; WBPiKM, 1990. - 30 s.
 23. POGRANICZA - literatura, teatr i psychiatria: polsko - niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego/pod red. Anny Radzik. - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - 220 s. - Bibliogr. przy pracach
 24. SZOCKI Józef
  Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych/Józef Szocki. - Wrocław: Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1985. - 161 s. - Bibliogr. s. 130-144. - Indeks. - Rez. sum.*
  1737 br
 25. SZOCKI Józef
  Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych/Józef Szocki. - Warszawa; Wrocław: Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1989. - 161 s. - Bibliogr. s. 130-144. - Indeks. - Rez., summ.
 26. SZOCKI Józef
  Biblioteki i książki w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi/Józef Szocki, Janina Żyromska; [Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych]. - Wrocław: IKNiBO, 1980. - 30 s.. - Bibliogr. przy tematach
 27. TEORETYCZNE podstawy arteterapii: II Sesja Naukowa w Jagniątkowie k/Jeleniej Góry w dniach 19 - 21 - X 1989 r./[zespół red. Leon Hanek, Maria Passella] Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Departament Kształcenia Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki. - Wrocław: Akademia Muzyczna , 1990. -152 s. - (Arteterapia). - Bibliogr.,Zsfassung przy ref.
 28. TOMASIK Ewa
  Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej/Ewa Tomasik [poszczeg. tematy w rozdz. napisali E1żbieta Barbara Zybert et al.]. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, 1994. - 197 s. - Bibliogr. s. 147-159 *
  45933, 46968
 29. TWÓRCZOŚĆ i sztuka w życiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych: I Ogólnopolskie sympozjum, Wrocław 8 - 9 grudnia 1984 r./[kol. red. Zbigniew Hora (przewodn.)]. - Wrocław: Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, 1986. - 221 s.. - Bibliogr. przy ref.
 30. WODNICZKA - PARUZEL Bronisława
  Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon (od teorii do działań praktycznych)/Bronisława Woźniczka - Paruzel. - Toruń: Uniwersytet im. M. Kopernika, 2002. - 213 s. - Bibliogr. Indeks *
  51221

Artykuły z czasopism


 1. ANALIZA wyników programu biblioterapeutycznego z dziećmi niedosłyszącymi (słabosłyszącymi)/Ewa Tomasik // Rocznik Pedagogiki Specjalnej. - T. 6 (1995), s. 66-71
 2. ATMOSFERA cudowności... / Monika Wujek // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 42 - 43*
  Znaczenie baśni w wychowaniu i terapii.
 3. BAJKA bajkoterapia, wychowanie... / Marta Pytka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 4, s. 38-42 *
 4. BAJKA jako metoda reedukacji lęku u dzieci / Maria Molicka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44 *
 5. BAJKI a aktywność twórcza dziecka / Beata Teresa Sabat // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 18-19 *
 6. BAJKI terapeutyczne / Mariola Molicka // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 73 - 78*
 7. BIBLIOTECZNA przygoda dzieci sprawnych inaczej / Bożena Kłosiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 6, s.24-26*
  Zajęcia organizowane dla dzieci upoś1edzonych umysłowo w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
 8. BIBLIOTEKA - dzieciom specjalnej troski / Danuta Lew // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 2, s. 25-26*
 9. BIBLIOTEKARZ - biblioterapeuta / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 6, s. 13-15 *
 10. BIBLIOTEKARZ - wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji: alkoholizm / Izabela Kula // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 11, s. 13-16 *
 11. BIBLIOTERAPEUTYCZNA wartość twórczości prozatorskiej Michala Kaziowa / Małgorzata Czerwińska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo. - Nr 23 (2000), s. 135-151
 12. BIBLIOTERAPIA / Krystyna Baranowicz // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 34-40 *
 13. BIBLIOTERAPIA a ergonomia / Inka Milewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 10, s. 7-9*
 14. BIBLIOTERAPIA idee i praktyka / Tomasz Maciej Kruszewski // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 3, s. 16-19*
 15. BIBLIOTERAPIA jako forma psychicznego wsparcia / Wiesława Szlachta // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 5, s. 13*
 16. BIBLIOTERAPIA jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego / Maria Niedźwiecka // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 211-214*
 17. BIBLIOTERAPIA jako jedna z metod procesu rewalidacyjnego osób niepełnosprawnych / Danuta Krzaczkowska // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2003, nr 1, s. 43 - 49
 18. BIBLIOTERAPIA jako metoda pedagogiki specjalnej (podsumowanie programu z lat 1989-96) / Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 16 - 20*
 19. BIBLIOTERAPIA jako pomoc rodzinie / Ewa Tomasik // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1998, nr 4, s. 34-42
 20. BIBLIOTERAPIA między dyscypliną naukową a metodą rewalidacji / Małgorzata Czerwińska // Roczniki Biblioteczne. - R. 45 (2001), s. 105-120
 21. BIBLIOTERAPIA model polski / Wita Szulc // Bibliotekarz. - 1991, nr 7/8, s. 19-22*
 22. BIBLIOTERAPIA może pomóc: [zestawienie bibliograficzne w wyborze] / Ewa Sachalińska // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 27*
 23. BIBLIOTERAPIA nową szansą dziecka i książki / Anna Dobrowolska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001, nr 3, s.7-13*
 24. BIBLIOTERAPIA pedagogiczna / Ewelina Justyna Konieczna // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 1, s. 30-33*
 25. BIBLIOTERAPIA poglądy, doświadczenia / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 1/2, s. 10-12*
 26. BIBLIOTERAPIA w pedagogice terapeutycznej / Ewa Tomasik // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 7 (1996), s. 426-443
 27. BIBLIOTERAPIA w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 1, s. 29-31*
 28. BIBLIOTERAPIA w pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie / Barbara Zybert // Bibliotekarz. - 1992, nr 1, s. 16-19*
 29. BIBLIOTERAPIA w szkole / Anna Kowalska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2002, nr 2, s.81-83*
 30. BIBLIOTERAPIA w szkole: czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy / Irena Borecka // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s.22-23*
 31. BIBLIOTERAPIA w środowisku współuzależnionych / Barbara Małysiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 12, s. 23-24*
 32. BIBLIOTERAPIA w związkach z innymi naukami / Lidia Ippoldt // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - [Nr] 2 (2003), s. 293 - 306
 33. BIBLIOTERAPIA warto spróbować / Irena Borecka. - Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 9, s. 11 - 14*
 34. BIBLIOTERAPIA z Internetu: na podstawie opracowania Noli Kostner Aiex / Wita Szulc // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s.11 - 13*
 35. BIBLIOTERAPIA z punktu widzenia literaturoznawcy / Urszula Chęcińska // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2002, nr 4, s. 41 - 49
 36. Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do biblioterapii/Irena Borecka, Lidia Ippoldt. - Wrocław, 1998. - Rec. Michał Rogoż // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 5, s. 17-18*
 37. Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne? / Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 6, s. 22-23*
 38. Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej/Ewa Tomasik. - Warsz., 1994. - Rec. Jacek Wojciechowski // Roczniki Biblioteczne. - 1995, z. 1/2, s. 189 - 191
 39. Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej/Ewa Tomasik. - Warsz., 1994. - Rec. Bernadeta Szczupał // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 5, s. 315-316*
 40. Czytelnictwo i biblioterapia w szkołach szpitalnych Warszawy/Robert Miszczuk // Bibliotekarz. - 1991, nr 10, s. 15 - 17*
 41. DOBÓR materiałów do zajęć biblioterapeutycznych z dziećmi przewlekle chorymi/Bernadeta Szczupał // Roczniki. Pedagogiki. Specjalnej. - T. 7 (1996), s. 168-172
 42. EDUKACJA czytelnicza a biblioterapia/Aneta Błaszczyk - Smolec // Biblioteka w Szkole. -2002, nr 6, s. 4 - 5*
 43. EKSPERYMENT pedagogiczny wśród niedostosowanych społecznie/Elżbieta Barbara Zybert // Bibliotekarz. - 1992, nr 9, s. 14 - 16*
 44. ELEMENTY biblioterapii w domach dziecka/Irena Borecka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995, nr 9, s.25-27*
 45. GDY dziecko ma problemy/Maria Czeszak-Godula // Nowe w Szkole. - 2002, nr 5, s.16-17*
  Biblioterapia w pracy z dzieckiem trudnym.
 46. KONSPEKT zajęć biblioterapii/Alina Rupińska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001, nr 3, s.14-15*
  Temat zajęć: Przyjaciel lekiem na samotność.
 47. KSIĄŻKA dla chorego/Zofia Beszczyńska // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 44 - 45*
 48. KSIĄŻKA jako narzędzie terapeutyczne/Tomasz Kruszewski // Wychowanie Na Co Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 12 - 13*
 49. KSIĄŻKA która leczy/Ewa Biernacka // Gutenberg. - 2001, nr 2, s. 30-32
 50. "KSIĄŻKA leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki/Agnieszka Zych, Renata Tuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 25 - 26*
 51. KSIĄŻKA pomaga/Lidia Ippoldt // Guliwer. - 1998, nr 2, s. 32 - 34*
 52. KSIĄŻKA to drogowskaz na krętych ścieżkach życia - czyli parę słów o biblioterapii/Alicja Leśniak // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 10 - 11*
 53. KSIĄŻKA w życiu niewidomych: działalność Oddziału Książki Mówionej MBP w Katowicach/Dorota Godzic - Żywicka, Justyna Patalong // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 5, s. 4 - 6*
 54. KSIĄŻKA w życiu uzależnionych od narkotyków: (na podstawie badań własnych)/Tomasz Kruszewski // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 11, s.9 - 13*
 55. KSIĄŻKA wobec dzieci chorych/Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 1, s. 8 - 10*
 56. LECZENIE książką/Barbara Ellwart // Przegląd Oświatowy. - 2004, nr 7, s. 13 - 14*
 57. LEKTURY pomagające osobom chorym/Ewa Tomasik // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1999, nr 3/4, s. 38 - 45
 58. LITERATURA piękna jako środek oddziaływania terapeutycznego w biblioterapii - na przykładzie mitów i baśni/Wiktor Czernianin // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne. - Nr 55 (2002), s. 137 - 148
 59. LUSTERECZKO, powiedz przecie. . .zabawy i gry dydaktyczne: scenariusz zajęć na podstawie wiersza Czesława Janczarskiego Magiczne lusterko/Lucyna Masłowska, Anna Peterman // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s.23*
  Scenariusz przeznaczony do realizacji w Szkole Specjalnej.
 60. MOŻLIWOŚCI zastosowania biblioterapii względem osób starszych/Ewa Tomasik // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 8 (1997), s. 286 - 296
 61. Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej: bibliograficzny warsztat biblioterapeuty/Małgorzata Czerwińska. - Warszawa, 2002. - Rec. Renata Aleksandrowicz // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 9, s. 32 - 33
 62. O BIBLIOTERAPII reminiscencyjnej/Małgorzata Dudzikowska, Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 279 - 284*
 63. O EDUKACJI nauczycieli w zakresie biblioterapii/Irena Borecka // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 7/8, s. 31 - 33*
 64. MOŻLIWOSCI wykorzystania książek i bibliotek do rozwiązywania problemów mniejszości etnicznych/Elżbieta Barbara Zybert // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 7 (1996), s. 220 - 225
 65. O BIBLIOTERAPII reminiscencyjnej/Małgorzata Dudzikowska, Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 279 - 284*
 66. O EDUKACJI nauczycieli w zakresie biblioterapii/Irena Borecka // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 7/8, s. 31 - 33*
 67. O PROGRAMIE biblioterapeutycznym przeprowadzonym w Zakładzie Leczniczo - Wychowawczym w Brwinowie dla dziewcząt upośledzonych umysłowo chorych na padaczkę/Teresa Gubrynowicz. - Streszcz. w jęz. ang. ros. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 7 (1996), s. 84 - 91
 68. O PROGRAMIE biblioterapeutycznym realizowanym w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach/Anna Pawełczak - Gedyk // Bibliotekarz.- 1992, nr 7/8, s. 29 - 30*
 69. O PROGRAMIE biblioterapeutycznym w zakładzie dla niedostosowanych społecznie/Anna Sadowska, Grażyna Sobieska, Marek Sawicki // Bibliotekarz. - 1992, nr 9, s. 17-18*
 70. O RZETELNĄ bibliografię biblioterapii/Wita Szulc // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 12, s. 13 - 16*
 71. O ZAWODZIE i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty/Irena Borecka // Bibliotekarz. - 2001, [nr] 3, s. 11 - 12*
 72. OPOWIEŚCI w edukacji i terapii/Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2003, nr 11, s.14*
  Rola bajek i opowiadań terapeutycznych.
 73. PODSTAWY biblioterapii/Wiktor Czernianin // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne. - Nr 55 (2002), s. 205 - 213
 74. POLSKIE Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa/Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 10, s. 16 - 18*
 75. PRACOWNIE biblioterapeutyczne są potrzebne/Iwona Bukowska // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s. 22*
 76. PROBLEMY dzieci "sprawnych inaczej" we współczesnej prozie "dziecięco - młodzieżowej". Cz. 1: Literatura polska/Izabela Kiełtyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 10, s.21-24*
 77. PROBLEMY dzieci "sprawnych inaczej" we współczesnej prozie "dziecięco - młodzieżowej". Cz. 2: Literatura obca/Izabela Kiełtyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s.20-22*
 78. PROWADZĘ zajęcia z elementami biblioterapii/Joanna Walczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 9*
 79. PRZEGLĄD piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945 - 1990. Cz. 1/Lidia Ippoldt // Bibliotekarz. - 1992, nr 2, s. 30 - 34*
 80. ROLA czytania i materiałów czytelniczych w rehabilitacji osób z niesprawnościami/Franciszek Czajkowski. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno - Społeczne. Bibliologia. - Z. 2/3 (1998), s. 611 - 631
 81. ROSNĄCA rola i znaczenie biblioterapii/Danuta Krzaczkowska // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1998, nr 4, s. 43 - 46
 82. SACRUM w biblioterapii/Wanda Kozakiewicz // Bibliotekarz. - 1991, nr 9, s. 15 - 16*
 83. SEMINARIUM z cyklu "Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej" (20.10.1995, WSPS w Warszawie)/E1żbieta Paradowska // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 115 - 117*
 84. SPOTKANIA biblioterapeutyczne z grupą dzieci niedosłyszących (słabosłyszących)/Mirosława Zatorska. - Streszcz. w jęz. ang. ros. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 6 (1995), s. 72 - 77
 85. Szybko wyzdrowiej!: rady i wskazówki dla rodziców oraz opowiadania dla chorych dzieci/Nicole Zijnen. - Kielce, 2002. - Rec. Hanna Lebecka // Nowe Książki. - 2003, nr 3, s. 76*
 86. TERAPEUTYCZNA funkcja literatury dla dzieci/Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 2, s. 1 - 5*
 87. TERAPEUTYCZNA rola utworu literackiego i możliwości jej wykorzystania w pracy bibliotekarzy/Marianna Borawska // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 2, s. 5 - 9*
 88. TERAPEUTYCZNY charakter książki/Tomasz Kruszewski // Nowe Książki. - 2000, nr 1, s. 78 - 79*
 89. TERAPEUTYCZNY charakter materiałów czytelniczych/Tomasz Kruszewski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s. 45 - 47*
 90. TERAPIA słowa/Tomasz Kruszewski // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 1, s. 12 - 13*
  Biblioterapia
 91. UDZIAŁ szczecińskich bibliotek publiczno - szpitalnych w działalności terapeutycznej/Danuta Krzaczkowska // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1996, nr 1/2, s. 40 - 42
  Biblioterapia
 92. UDZIAŁ szczecińskich bibliotek w działalności terapeutycznej na przykładzie biblioteki Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Szczecinie/Danuta Krzaczkowska // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1997, nr 1/2, s. 53 - 56
 93. WARTOŚCI terapeutyczne lektur szkolnych/Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 1 - 3*
 94. WPŁYW prasy hipologicznej na mentalnośc i zdrowie psychiczne jej czytelników/Michał Wierusz - Kowalski // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 27 - 32*
 95. WPŁYW zajęć bibliotecznych na rozwój dziecka z upoś1edzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym studium indywidualnego przypadku/Arleta Tuleya // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno - Społeczne. Bibliologia. - Z. 4 (2000), s. 425 - 445
 96. ZAJĘCIA biblioterapeutyczne: [opis i analiza przypadku]/Renata Zawadzka // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16*
 97. ZASTOSOWANIE biblioterapii w grupie dzieci niewidomych/Ewa Tomasik // Bibliotekarz. - 1992, nr 7/8, s. 22 - 24, 29*
Opracowano na podstawie "Przewodnika Bibliograficznego", "Bibliografii Zawartości Czasopism" oraz kartkowej kartoteki zagadnieniowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce